Alexander Cap


Stručná izagogika do knihy Genezis a exegéza jej prvých veršovISBN 978-80-555-0791-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
Autor a jeho biblická správa o stvorení sveta a človeka
5
1.2  
Večnosť, čas a Stvoriteľ
12
1.3  
Božský úmysel stvorenia sveta prostredníctvom Múdrosti
14
1.4  
Základné princípy pravoslávneho prístupu k pochopeniu knihy Genezis
19
1.5  
Dualizmus a panteizmus – dva pohľady na Boha a Jeho stvorenie – na svet, matériu a prírodu
23

28
2.1  
1Mjž 1, 1
28
2.2  
Nebo
34
2.3  
Pohanské kozmogónie
39
2.4  
Stručne o pradávnych pohanských mýtoch – o stvorení sveta a človeka
42
2.5  
1Mjž 1, 2
50
2.6  
„Duch Boží vznášal sa nad vodami“
54

57
3.1  
1Mjž 1, 3-5
57
3.2  
„A svetlo bolo dobré“
61
3.3  
„A nastal večer, a nastalo ráno, deň jeden“
63
3.4  
Biblický deň
65
3.5  
1Mjž 1, 6-8
67

  

71
73
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020