Michal Bočák (ed.), Lenka Regrutová (ed.), Juraj Rusnák (ed.)


Médiá a text 5ISBN 978-80-555-1567-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

6

  
OCHUTNÁVKY DÁVNO OCHUTNANÉHO
Analýza diskurzov na titulných stranách kulinárskych časopisov
Michal Bočák

19

29

38

  
JAZYK V MESTE
Angličtina vo vizuálnej semiotike mestskej jazykovej krajiny
Milan Ferenčík

48

61

  
NOVINÁRI SA NECHÁVAJÚ KONTROLOVAŤ, ZDIEĽAJÚ DÁTA
Veronika Folentová – Peter Kováč

70

80

89

  

101

113

  

124

  
KOMIKS AKO MÉDIUM OSVETY
Peter Karpinský

134

145

154

165

  
E-KNIHA V DIGITÁLNEJ ÉRE
Marianna Kraviarová

174

187

197

207

216

  
GRAND THEFT POPCULTURE
(Videohry v popkultúre, popkultúra vo videohrách)
Juraj Malíček

226

236

245

  
KOMUNITNÉ MÉDIÁ
Mikrosociálna perspektíva
Peter Oborník

260

274

283

  

297

  
O STROMOCH A ĽUĎOCH V UMENÍ
Medzi literárnym a mediálnym textom
Martina Petríková

308

317

  
AKTUÁLNE TENDENCIE VÝVOJA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV
Niekoľko podnetov v kontexte slovenských spoločenských týždenníkov
Terézia Rončáková

325

337

347

354

364

  
CO DLA MEDIÓW JEST NAJWAŻNIEJSZE?
O hierarchizacji wiadomości w polskiej prasie
Robert Słabczyński

373

382

  
SÉMANTICKÝ WEB
Interakcia medzi človekom a počítačom
Michaela Stopková

392

  
AUTONÓMNA A PARTICIPATÍVNA ŽURNALISTIKA
Vybrané premeny a ich etický rozmer
Michal Szarka

400

  
NÁVOD V NOVÝCH MÉDIÁCH
Simona Šoltésová

410

422

432

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020