Monika Bobáková


Emocionálna inteligencia a zvládanie stresu u nadaných detíISBN 978-80-555-0828-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
  
6

1  

7
1.1  
Vymedzenie pojmu
7
1.1.1  
Triadický model J. Renzuliho
9
1.1.2  
Doplňujúce modely nadania
10
1.2  
Druhy nadania
12
1.2.1  
Intelektové nadanie a charakteristiky intelektovo nadaného jedinca
13
1.2.1.1  
Kognitívne charakteristiky
13
1.2.1.2  
Osobnostné charakteristiky
15
1.2.1.3  
Sociálna interakcia a sociálna opora u nadaných detí
17
1.2.1.4  
Rodové rozdiely v intelektovom nadaní
19
1.2.2  
Neintelektové druhy nadania
20
1.2.2.1  
Športové nadanie a charakteristiky športovo nadaného jedinca
21
1.3  
Zhrnutie
23

24
2.1  
Vymedzenie pojmu a modely emocionálnej inteligencie
24
2.1.1  
Model emocionálnej inteligencie ako schopnosť
25
2.1.2  
Emocionálna inteligencia ako črta
27
2.1.3  
Súčasné trendy v chápaní emocionálnej inteligencie
28
2.2  
Emocionálna inteligencia u nadaných detí
31
2.3  
Emocionálna inteligencia a rodové rozdiely
36
2.4  
Zhrnutie
38

39
3.1  
Vymedzenie pojmu
39
3.2  
Kognitívne zvládanie emócií (kognitívna regulácia emócií)
41
3.3  
Situačný verzus dispozičný prístup v zvládaní
43
3.4  
Problémy intelektovo nadaných detí a ich zvládanie
44
3.5  
Zhrnutie
49

51
4.1  
Moderátory a mediátory emocionálnej inteligencie a zvládania
52
4.2  
Emocionálna inteligencia a zvládanie u intelektovo nadaných
58
4.3  
Zhrnutie
60

61
5.1  
Zmapovanie problémov nadaných a bežných detí
61
5.2  
Stabilita stratégií zvládania stresorov
62
5.3  
Emocionálna inteligencia a zvládanie stresu u nadaných detí
63
5.4  
Podiel emocionálnej inteligencie, nadania a premenných zvládania na preferencii stratégií zvládania
66
5.5  
Zhrnutie
71

  

72
  
73
74
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020