Mário Blahota


Kniha Exodus

(Historicko-kritický a teologický pohľad na knihu)ISBN 978-80-555-1643-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5
  
6
  
8

9
1.1  
Názov
9
1.2  
Štruktúra a obsah
9
1.3  
Naratívna časť spisu
10
1.4  
Zákonodarná časť spisu
11
1.5  
Kultická časť spisu
12
1.6  
Literárne druhy v textoch Starej zmluvy
12
1.7  
Literárne typy v knihe Exodus
13

2  

17
2.1  
Mojžiš / Moše/
20

26
3.1  
Tradícia Patriarchov v knihe Genesis
27

33

40
5.1  
Vyvedenie z Egypta ako vykúpenie Izraela
42
5.2  
Vyvedenie z Egypta a uzavretie zmluvy
44

46
6.1  
Dekalóg Ex 20,1-17
47
6.2  
Kniha zmluvy Ex 20,22-23,33
50

7  

52

54
8.1  
Zjavenie Božieho mena Jahve
55
8.2  
Malách
57
8.3  
Kávód Jahve
59
8.4  
Páním Jahve
62

65
9.1  
Stan stretávania sa - ohel móed Jahve
68
9.2  
Archa zmluvy – arón
70
9.3  
Posvätné lósy urím a tumím
71

73

79

83

86

88

91
15.1  
Všeobecný úvod ku komentárom na knihy Exodus (Levitikus, Numeri, Deuteronómium)
91
15.2  
Text Starého zákona
94

96

  

99
100
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020