Martin Blaho (ed.)


JAZYK – MÉDIÁ – TEXT III

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 9. 11. 2012 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v PrešoveISBN 978-80-555-1469-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

  
LITERÁRNOVEDNÁ A MASMEDIÁLNA SEKCIA

6
7

11

  

16

22

28

35

41

46

51

61

67

  
JAZYKOVÁ, LINGVOKULTUROLOGICKÁ A TRANSLATOLOGICKÁ SEKCIA

  
74

84

90

96

108

117

123

130

139

143

149

158

163

166
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020