Juliana Fecušová, Magdaléna Bilá


Komentovaný preklad príručky k dani z príjmov v Spojenom kráľovstveISBN 978-80-555-1787-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
21

22

23

24

28

5  

30

6  

31
6  
Daň z príjmov
31
6.1  
Overview
31
6.1  
Prehľad
31
6.1.1  
Income Tax allowances and reliefs
32
6.1.1  
Nezdaniteľné sumy a úľavy
32
6.2  
How you pay Income Tax
32
6.2  
Platenie dane z príjmov
32
6.2.1  
Pay As You Earn (PAYE)
32
6.2.1  
Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou (PAYE)
32
6.2.2  
Self Assessment tax returns
32
6.2.2  
Výpočet dane a podanie „Self Assessment“ daňového priznania daňovníkom
33
6.2.3  
Income Tax on savings and investment interest
33
6.2.3  
Daň z úspor a úroky z investícií
33
6.2.4  
Income that is not automatically taxed
33
6.2.4  
Príjem nezdaňovaný automaticky
33
6.3  
Tax-free and taxable state benefits
33
6.3  
Od dane oslobodené a zdaniteľné štátne sociálne dávky
33
6.3.1  
State benefits that are taxable
33
6.3.1  
Zdaniteľné štátne sociálne dávky
33
6.3.2  
Tax-free state benefits
34
6.3.2  
Štátne sociálne dávky od dane oslobodené
35
6.4  
Work out if you need to pay Income Tax
35
6.4  
Zistenie povinnosti zaplatiť daň z príjmov
35
6.5  
Check you are paying the right amount
36
6.5  
Kontrola platenia správnej sumy
36

37
7  
Tlačivá odvodu dane z príjmov vyberanej zrážkou typu P45, P60, P11D
37
7.1  
P45
37
7.1  
Tlačivo P45
37
7.1.1  
You do not have a P45
37
7.1.1  
Neposkytnutie tlačiva P45
37
7.2  
P60
38
7.2  
Tlačivo P60
38
7.3  
P11D
38
7.3  
Tlačivo P11D
38
7.4  
Lost PAYE forms
39
7.4  
Stratené tlačivá odvodu daní
39
7.4.1  
Lost P45
39
7.4.1  
Stratené tlačivo P45
39
7.4.2  
Lost P60
39
7.4.2  
Stratené tlačivo P60
39
7.4.3  
P11D
39
7.4.3  
Tlačivo P11D
39

8  

40
8  
Daňové kódy
40
8.1  
Overview
40
8.1  
Prehľad
40
8.1.1  
Where to find your tax code
40
8.1.1  
Zistenie správneho daňového kódu
41
8.1.2  
You have more than one tax code
41
8.1.2  
Použitie viacerých daňových kódov
41
8.2  
Numbers in your tax code: what they mean
41
8.2  
Význam čísel v daňovom kóde
42
8.2.1  
How the number is worked out
42
8.2.1  
Výpočet čísla
42
8.3  
Letters in your tax code: what they mean
42
8.3  
Význam písmen v daňovom kóde
43
8.3.1  
If your tax code has a ‘K’ at the beginning
44
8.3.1  
Daňový kód s písmenom „K“ na začiatku
44
8.3.2  
If your tax code has ‘W1’ or ‘M1’ at the end
44
8.3.2  
Daňový kód s písmenom „W1“ alebo “M1” na konci
44
8.4  
When your tax code changes
45
8.4  
Zmena daňového kódu
45
8.4.1  
What happens when your tax code changes
45
8.4.1  
Postup pri zmene daňového kódu
45
8.5  
What your PAYE Coding Notice means
46
8.5  
Význam PAYE oznamu o kóde
46
8.5.1  
What is on your PAYE Coding Notice
46
8.5.1  
Obsah PAYE oznamu o kóde
46
8.5.2  
Positive numbers on your PAYE Coding Notice
46
8.5.2  
Kladné čísla na PAYE ozname o kóde
46
8.5.3  
Negative numbers on your PAYE Coding Notice
47
8.5.3  
Záporné čísla na PAYE ozname o kóde
47
8.5.4  
What the calculation shows
47
8.5.4  
Ukážka výpočtu
47
8.6  
If you think your code is wrong
47
8.6  
Prípad nesprávneho kódu
47
8.6.1  
At the end of the tax year
48
8.6.1  
Koniec zdaňovacieho obdobia
48

49
9  
Výpočet dane a podanie Self Assessment daňového priznania daňovníkom
49
9.1  
Overview
49
9.1  
Prehľad
49
9.2  
Sending your return
49
9.2  
Podanie daňového priznania
49
9.2.1  
Posledné možné termíny
49
9.2.1  
Deadlines
49
9.2.2  
Filling in your return
49
9.2.2  
Vyplňovanie daňového priznania
49
9.2.3  
Paying your bill
50
9.2.3  
Platenie daňového výmeru
50
9.3  
Who must send a tax return
50
9.3  
Povinnosť podať daňové priznanie
50
9.3.1  
Claiming tax relief
51
9.3.1  
Žiadanie o úľavu
51
9.3.2  
Registering for Self Assessment
52
9.3.2  
Registrácia daňovníka na potreby vyplnenia daňového priznania
52
9.4  
Sending a return
52
9.4  
Podanie daňového priznania
52
9.4.1  
Using software or paper forms
52
9.4.1  
Použitie softvéru alebo papierového tlačiva
53
9.5  
Deadlines
53
9.5  
Posledné možné termíny
53
9.5.1  
When the deadline is different
54
9.5.1  
Možnosť odlišného posledného možného termínu
54
9.5.2  
2013 to 2014 tax year and earlier
54
9.5.2  
2013 do 2014 zdaňovacie obdobie a skôr
54
9.6  
Penalties
54
9.6  
Penále
54
9.7  
If you need to change your return
55
9.7  
Zmeny v daňovom priznaní
55
9.7.1  
Aktualizácia daňového priznania
55
9.7.1  
Updating your tax return
55
9.7.2  
Paper tax returns
56
9.7.2  
Daňové priznania v papierovej forme
56
9.7.3  
If you used commercial software
56
9.7.3  
Použitie komerčného softvéru
56
9.7.4  
Changes to your bill
56
9.7.4  
Zmeny daňového výmeru
56
9.7.5  
If you are owed tax
57
9.7.5  
Daňovník dlžný na dani
57
9.7.6  
If you need to pay more tax
57
9.7.6  
Povinnosť zaplatiť vyššiu daň
57
9.7.7  
If you sent an updated paper return
57
9.7.7  
Podanie aktualizovaného daňového priznania v papierovej podobe
57
9.7.8  
Making changes 12 months after the deadline
57
9.7.8  
Uvedenie zmien 12 mesiacov po lehote podania daňového priznania
58
9.8  
How to get help
58
9.8  
Pomoc
58
9.8.1  
Help filling in your return
58
9.8.1  
Pomoc s vyplňovaním daňového priznania
59
9.8.2  
Guidance notes and helpsheets
59
9.8.2  
Poznámky v poučení a vysvetlivky
59
9.9  
Returns for someone who has died
59
9.9  
Daňové priznanie za zosnulú osobu
59
9.9.1  
Contacting HMRC
59
9.9.1  
Kontakt na HMRC
60
9.9.2  
Filling in the Self Assessment tax return
60
9.9.2  
Vyplňovanie Self Assessment daňového priznania
60
9.9.3  
Submitting a return
61
9.9.3  
Podanie daňového priznania
61
9.9.4  
Administration period
61
9.9.4  
Obdobie administrácie
61

62
10  
Sadzby dane z príjmov a nezdaniteľná suma na daňovníka
62
10.1  
Current rates and allowances
62
10.1  
Aktuálne sadzby a nezdaniteľné sumy
62
10.1.1  
Your tax-free Personal Allowance
62
10.1.1  
Nezdaniteľná suma základu dane
62
10.1.2  
Income Tax rates
62
10.1.2  
Sadzby dane z príjmu
63
10.1.3  
Income Tax on savings and dividends
63
10.1.3  
Daň z úspor a dividend
63
10.1.4  
Paying less Income Tax
63
10.1.4  
Platenie nižšej dane z príjmu
63
10.1.5  
If you are married or in a civil partnership
63
10.1.5  
Osoba v manželskom zväzku alebo v registrovanom partnerstve
63
10.2  
Previous tax years
64
10.2  
Predchádzajúce zdaňovacie obdobia
64
10.2.1  
Different Personal Allowances
64
10.2.2  
Born between 6 April 1938 and 5 April 1948
64
10.2.3  
Born before 6 April 1938
65
10.2.1  
Rôzne nezdaniteľné sumy základu dane
65
10.2.2  
Narodení medzi 6. aprílom 1938 a 5. aprílom 1948
65
10.2.3  
Narodení skôr ako 6. apríla 1938
65
10.2.4  
Other rates and earlier tax years
65
10.2.4  
Ostatné sadzby a predchádzajúce zdaňovacie obdobia
65
10.3  
Born before 6 April 1938
66
10.3  
Narodení pred 6. aprílom 1938
66
10.3.1  
Earlier tax years
66
10.3.1  
Predchádzajúce zdaňovacie obdobia
66
10.4  
Income over £100,000
66
10.4  
Príjem vyšší ako 100 000,00 GBP
66

67
11  
Nezdaniteľná suma na manželov
67
11.1  
How it Works
67
11.1  
Účel uplatnenia
67
11.1.1  
Who can apply
67
11.1.1  
Nárok na uplatnenie
67
11.1.2  
How much tax you will both pay
67
11.1.2  
Výška dane u oboch daňovníkov
68
11.1.3  
If you live outside the UK
68
11.1.3  
Daňovník žijúci mimo územia Spojeného kráľovstva
68
11.2  
How to apply
68
11.2  
Postup pri požiadaní
68
11.2.1  
How your Personal Allowances change
68
11.2.1  
Zmena nezdaniteľnej sumy
68
11.2.2  
When Marriage Allowance stops
69
11.2.2  
Zrušenie nezdaniteľnej sumy na manželov
69
11.3  
If your circumstances change
69
11.3  
Zmena okolností
69
11.3.1  
If your partner dies
69
11.3.1  
Úmrtie partnera
70
11.3.2  
If you get divorced or dissolve your civil partnership
70
11.3.2  
Rozvod manželstva alebo rozchod daňovníka v registrovanom partnerstve
70

71
12.1  
Overview
71
12.1  
Prehľad
71
12.2  
What you will get
71
12.2  
Účel uplatnenia
72
12.3  
Eligibility
72
12.3  
Oprávnenie
72
12.4  
How to claim
73
12.4  
Postup pri požiadaní
73
12.4.1  
If you fill in a Self Assessment tax return each year
73
12.4.1  
Vyplňovanie daňového priznania Self Assessment každý rok
73
12.4.2  
If you do not fill in a Self Assessment tax return each year
73
12.4.2  
Vyplňovanie daňového priznania Self Assessment nie každý rok
73
12.5  
Further information
73
12.5  
Ďalšie informácie
73
12.5.1  
Transfer unused Married Couple’s Allowance after the tax year ends
73
12.5.1  
Prenos nepoužitej nezdaniteľnej sumy na manželský pár po ukončení zdaňovacieho obdobia
73
12.5.2  
Share or transfer your Married Couple’s Allowance before the tax year starts
73
12.5.2  
Rozdelenie alebo prenos nezdaniteľnej sumy na manželský pár pred začiatkom zdaňovacieho obdobia
74
12.5.3  
Tax allowances and giving to charity
74
12.5.3  
Nezdaniteľná suma a darovanie na charitu
74

75
13  
Výpočet nezdaniteľnej sumy na manželský pár
75

76
14  
Nezdaniteľná suma pre nevidiacich
76
14.1  
Overview
76
14.1  
Prehľad
76
14.2  
What you will get
76
14.2  
Účel uplatnenia
76
14.2.1  
Previous tax years
76
14.2.1  
Predchádzajúce zdaňovacie obdobia
76
14.3  
Eligibility
77
14.3  
Oprávnenie
77
14.3.1  
England and Wales
77
14.3.1  
Anglicko a Wales
77
14.3.2  
Scotland and Northern Ireland
77
14.3.2  
Škótsko a Severné Írsko
77
14.4  
How to claim
77
14.4  
Postup pri požiadaní
77
14.5  
Further information
77
14.5.1  
How to transfer your allowance
77
14.5.2  
Get the form in another format
78
14.5  
Ďalšie informácie
78
14.5.1  
Prenos nezdaniteľnej sumy
78
14.5.2  
Získanie formuláru v inom formáte
78

79
15.1  
Overview
79
15.1  
Prehľad
79
15.1.1  
When you can get tax relief
79
15.1.1  
Vznik nároku na úľavu na dani
79
15.2  
Charity donations: tax relief
79
15.2  
Príspevky na charitu: úľava na dani
80
15.2.1  
Donations through Gift Aid
80
15.2.1  
Príspevky prostredníctvom Gift Aid
80
15.2.2  
You pay Income Tax at 40% or 45%
80
15.2.2  
Platenie dane z príjmu v daňovej sadzbe 40% alebo 45%
80
15.2.3  
You get higher Personal Allowances or Married Couple’s Allowance
80
15.2.3  
Uplatnenie vyššej nezdaniteľnej sumy alebo nezdaniteľnej sumy na manželský pár
81
15.2.4  
Payroll Giving schemes
81
15.2.4  
Systémy Payroll Giving
81
15.3  
Maintenance payments: tax relief
81
15.3  
Platenie výživného: úľava na dani
82

83
16  
Úľavy na dani pre zamestnancov
83
16.1  
Overview
83
16.1  
Prehľad
83
16.2  
How to claim
83
16.2  
Postup pri požiadaní
83
16.2.1  
Claims up to £2,500
83
16.2.1  
Nárok až do výšky 2 500,00 GBP
84
16.2.2  
Claims over £2,500
84
16.2.2  
Nárok vyšší ako 2 500,00 GBP
84
16.3  
How you will get tax relief
84
16.3  
Získanie úľavy na dani
84
16.3.1  
Claims up to £2,500
84
16.3.1  
Nárok až do výšky 2 500,00 GBP
84
16.3.2  
Claims over £2,500
84
16.3.2  
Nárok vyšší ako 2 500,00 GBP
85
16.4  
Uniforms, work clothing and tools
85
16.4  
Uniformy, pracovné oblečenie a náradie
85
16.4.1  
What you can claim
85
16.4.1  
Uplatnenie nároku
85
16.5  
Business mileage and fuel costs
86
16.5  
Náhrada cestovných výdavkov a nákladov na palivo
86
16.5.1  
Using your own vehicle
86
16.5.1  
Použitie vlastného motorového vozidla
86
16.5.2  
Using multiple vehicles
87
16.5.2  
Použitie viacerých motorových vozidiel
87
16.5.3  
Using a company car
87
16.5.3  
Použitie firemného auta
87
16.6  
Travel and overnight expenses
87
16.6  
Cestovanie a náklady na ubytovanie
87
16.7  
Professional fees and subscriptions
88
16.7  
Pracovné poplatky a členské príspevky
88
16.8  
Working at home
88
16.8  
Práca na doma
88
16.8.1  
If you work at home voluntarily
89
16.8.1  
Dobrovoľná práca na doma
89
16.9  
Buying other equipment
89
16.9  
Kúpa ostatného vybavenia
90
16.9.1  
If your employer gives you money for the item
90
16.9.1  
Úhrada položky zamestnávateľom
90

91
17  
Kontrola správnej výšky platby dane z príjmu
91
17.1  
Start now on the HMRC website - Začnite teraz na HMRC webovej stránke
91
17.2  
Skôr než sa začne
91
17.2  
Before you start
91
17.3  
Who can not use the tax checker
92
17.3  
Osoby, ktoré nemôžu použiť kontrolu dane
92

93
18  
Požiadanie vrátenia dane
93
18.1  
Overview
93
18.1  
Prehľad
93
18.2  
You are employed
93
18.2  
Daňovník v zamestnaní
93
18.2.1  
Reclaiming tax for the current tax year
93
18.2.1  
Žiadanie o vrátenie dane za bežné zdaňovacie obdobie
94
18.2.2  
Reclaiming tax for a previous tax year
94
18.2.2  
Žiadanie o vrátenie dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
94
18.2.3  
Other ways to claim
94
18.2.3  
Iné spôsoby požiadania
95
18.2.4  
What happens next
95
18.3  
Daňovník, ktorý prestal pracovať
95
18.2.4  
Ďalšie kroky
95
18.3  
You have stopped work
95
18.3.1  
You were made redundant
95
18.3.1  
Daňovník, ktorý sa stal nadbytočným
95
18.3.2  
You left your job
96
18.3.2  
Zanechanie práce
96
18.4  
You sent a tax return
96
18.4  
Podanie daňového priznania
97
18.4.1  
If you did your tax return online
97
18.4.1  
Podanie daňového priznania online
97
18.4.2  
If you did a paper tax return
97
18.4.2  
Podanie daňového priznania v printovej podobe
97
18.4.3  
What happens next
97
18.4.3  
Ďalšie kroky
98
18.5  
You get a pension
98
18.5  
Poberanie dôchodku
98
18.5.1  
You have a private pension
98
18.5.1  
Poberanie osobného dôchodku
98
18.5.2  
You have retired and only get the State Pension
99
18.5.2  
Daňovník na dôchodku a poberanie iba starobného dôchodku
99
18.5.3  
You have taken cash or a lump sum from your pension
99
18.5.3  
Prevzatie hotovosti alebo jednorazovej sumy z dôchodku
99
18.5.4  
Lump sums from defined benefit schemes (‘trivial commutation’)
99
18.5.4  
Jednorazové sumy z obmedzených dávkových systémov (bežné náhrady)
99
18.5.5  
Cash from defined contribution schemes (eg lump sum or ‘drawdown’)
99
18.5.5  
Výber hotovosti z obmedzených príspevkových systémov (napr. jednorazová suma alebo čerpanie)
100
18.5.6  
You bought a pension annuity after April 2007
100
18.5.6  
Kúpa ročného dôchodku po apríli 2007
100
18.5.7  
You bought a pension annuity before April 2007
100
18.5.7  
Kúpa ročného dôchodku pred aprílom 2007
101
18.5.8  
You live abroad
101
18.5.8  
Daňovník žijúci v zahraničí
101
18.6  
You bought a life anuity
101
18.6  
Kúpa doživotného dôchodku
101
18.6.1  
Ask for tax-free income
101
18.6.1  
Žiadosť o nezdaniteľný príjem
101
18.6.2  
Reclaim tax
102
18.6.2  
Žiadosť o vrátenie dane
102
18.6.3  
Deadline for claims
102
18.6.3  
Posledné možné termíny na podanie žiadostí
102
18.6.4  
Get help
102
18.6.4  
Pomoc
102
18.7  
When you will get your refund
102
18.7  
Doba vrátenia dane
103

104
19.1  
When you might get a P800
104
19.1  
Obdržanie tlačiva P800
104
19.2  
Checking your P800
104
19.2  
Kontrola P800
105
19.3  
If you agree with your P800
105
19.3  
Súhlas s P800
105
19.4  
If you think your P800 is wrong
105
19.4  
Postup pri nesprávnom tlačive P800
106
19.5  
If you owe more than £3,000
106
19.5  
Vznik daňovej povinnosti vyššej ako 3 000,00 GBP
106
19.6  
Making a voluntary direct payment
106
19.6  
Dobrovoľná priama platba
106

20  

107
20  
Obslužné, prepitné v práci
107
20.1  
Overview
107
20.1  
Prehľad
107
20.1.1  
How tips are paid
107
20.1.1  
Platenie prepitného
107
20.1.2  
How your employer handles tips
107
20.1.2  
Narábanie s prepitným zamestnávateľom
107
20.1.3  
Where to get help
108
20.1.3  
Pomoc
108
20.2  
Tips and tax
108
20.2  
Prepitné a dane
108
20.2.1  
Cash tips paid directly to you
108
20.2.1  
Prepitné platené priamo v hotovosti
108
20.2.2  
Tips included in card or cheque payments
109
20.2.2  
Prepitné zahrnuté na karte alebo platbách šekom
109
20.2.3  
Service charges
109
20.2.3  
Poplatky za služby
109
20.2.4  
Bonuses
110
20.2.5  
Cash in hand wage payments
110
20.2.4  
Bonusy
110
20.2.5  
Platba mzdy v hotovosti
110

111
21  
Priznanie alebo oznámenie platby v hotovosti
111
21.1  
Report cash in hand pay
111
21.1  
Oznámenie platby v hotovosti
111
21.2  
Declare cash in hand pay if you are working for yourself
111
21.2  
Priznanie platby v hotovosti samostatne zárobkovou činnou osobou
111

112
22  
Práca pre študentov: platenie dane
112
22.1  
Tax and National Insurance
112
22.1  
Daň a sociálne poistenie
112
22.1.1  
If you have paid too much tax
112
22.1.1  
Odvod vyššej dane
112
22.2  
Holiday jobs abroad
112
22.2  
Prázdninová brigáda v zahraničí
113
22.3  
Daňovník ako samostatne zárobkovo činná osoba
113
22.3  
If you are self-employed
113
22.4  
Foreign students working in the UK
113
22.4  
Zahraniční študenti pracujúci na území Spojeného kráľovstva
113

114
23  
Splatenie študentskej pôžičky
114
23.1  
Overview
114
23.1  
Prehľad
114
23.1.1  
Plan 1
114
23.1.1  
Program 1
114
23.1.2  
Plan 2
114
23.1.2  
Program 2
114
23.1.3  
How to pay
114
23.1.3  
Splácanie pôžičky
115
23.2  
When you start and finish repaying
115
23.2  
Začiatok a koniec splácania
115
23.2.1  
Plan 1
115
23.2.1  
Program 1
115
23.2.2  
Plan 2
115
23.2.2  
Program 2
115
23.2.3  
Early repayments
116
23.2.3  
Predčasné splácanie
116
23.2.4  
If you have nearly paid off your loan
116
23.2.4  
Včasné splatenie pôžičky
116
23.2.5  
If you are an employee
116
23.2.5  
Daňovník ako zamestnanec
116
23.2.6  
If you are self-employed
116
23.2.6  
Daňovník ako samostatne zárobkovo činná osoba
116
23.3  
What you pay
116
23.3.1  
Plan 1
117
23.3.2  
Plan 2
117
23.3  
Splácanie
117
23.3.1  
Program 1
117
23.3.2  
Program 2
118
23.3.3  
If you have 2 or more jobs
118
23.3.3  
Daňovník pracujúci v dvoch alebo viacerých zamestnaniach
118
23.3.4  
If you are an employee and you do a tax return
118
23.3.4  
Daňovník zamestnancom a podanie daňového priznania
118
23.3.5  
If you are struggling with repayments
118
23.3.5  
Problémy so splácaním
119
23.4  
How to repay
119
23.4  
Splácanie
119
23.4.1  
If you are self-employed
119
23.4.1  
Daňovník ako samostatne zárobkovo činná osoba
119
23.4.2  
If you work abroad
119
23.4.2  
Daňovník pracujúci v zahraničí
119
23.4.3  
If your employer goes into liquidation
120
23.4.3  
Zamestnávateľ v likvidácii
120
23.4.4  
Checking your repayments
120
23.4.4  
Kontrola splátok
120
23.5  
Getting a refund
120
23.5  
Vrátenie
120

121
24  
Dane a zamestnanecké akciové systémy
121
24.1  
Overview
121
24.1  
Prehľad
121
24.2  
Share Incentive Plans (SIPs)
121
24.2  
Akciový výkonnostný program (SIPs)
121
24.2.1  
Free shares
122
24.2.1  
Bezplatné akcie
122
24.2.2  
Partnership shares
122
24.2.2  
Partnerské akcie
122
24.2.3  
Matching shares
122
24.2.3  
Podielové akcie
122
24.2.4  
Dividend shares
122
24.2.4  
Akcie z dividend
122
24.3  
Save As You Earn (SAYE)
122
24.3  
Spor keď zarábaš (SAYE)
123
24.4  
Company Share Option Plan
123
24.4  
Program výhodného nákupu spoločenských akcií pre zamestnancov
123
24.5  
Enterprise Management Incentives (EMIs)
123
24.5  
Zvláštna odmena podnikového riadenia (EMIs)
123
24.5.1  
Excluded activities
124
24.5.1  
Vylúčené aktivity
124
24.6  
Employee shareholder shares
124
24.6  
Zamestnanecký vlastník akcií
124
24.7  
Transferring your shares to an ISA
125
24.7  
Prenos akcií na osobné sporiace účty ISA
125

126
25  
Daň z nepriamych výhod poskytovaných zamestnancom
126
25.1  
Overview
126
25.1  
Prehľad
126
25.2  
Tax on company cars
126
25.2  
Daň za firemné auto
127
25.3  
Other company benefits you will pay tax on
127
25.3  
Ostatné výhody poskytované zamestnávateľom podliehajúce dani
127
25.3.1  
Loans
127
25.3.1  
Pôžičky
127
25.3.2  
Living accommodation
128
25.3.2  
Užívanie ubytovania
128
25.3.3  
Help with your Self Assessment
128
25.3.3  
Pomoc s daňovým priznaním Self Assessment
128
25.3.4  
Medical insurance
128
25.3.4  
Zdravotné poistenie
128
25.4  
Tax-free company benefits
129
25.4  
Od dane oslobodené výhody poskytované zamestnávateľom
129
25.5  
National Insurance on company benefits
129
25.5  
Sociálne poistenie z výhod poskytovaných zamestnávateľom
129
25.6  
Keeping records and reporting changes
130
25.6  
Uschovanie záznamov a nahlásenie zmeny
130
25.6.1  
Tell HMRC about starting or stopping company benefits
130
25.6.1  
Oznámenie HMRC o začatí alebo ukončení výhod poskytovaných zamestnávateľom
130

131
26  
Zdanenie poberania dôchodku
131
26.1  
What is taxed and what is tax-free
131
26.1  
Príjmy podliehajúce dani z príjmov a od dane oslobodené
131
26.1.1  
Tax-free money from a pension
131
26.1.1  
Od dane oslobodené peniaze z penzie
131
26.1.2  
If your life expectancy is less than a year
131
26.1.2  
Očakávaná dĺžka života kratšia ako 1 rok
132
26.1.3  
Tax-free allowances if you were born before 6 April 1938
132
26.1.3  
Príspevky od dane oslobodené pre narodených skôr ako 6. apríla 1938
132
26.2  
Getting tax-free pension income
132
26.2  
Poberanie príjmu z penzie oslobodeného od dane
132
26.2.1  
Tax-free lump sums
133
26.2.1  
Jednorazové sumy od dane oslobodené
133
26.2.2  
Whole pension pot as a lump sum
133
26.2.2  
Celý dôchodkový účet ako jednorazová suma
133
26.2.3  
£30,000 or less from defined benefit schemes (‘trivial commutation’)
133
26.2.3  
30 000,00 GBP alebo menej z obmedzeného úžitkového systému (drobné náhrady)
134
26.2.4  
Cash from a defined contribution pension scheme
134
26.2.4  
Hotovosť z obmedzeného príspevkového dôchodkového systému
134
26.3  
How your tax is paid
134
26.3.1  
If you get the State Pension and a private pension
134
26.3  
Platenie dane
135
26.3.1  
Poberanie starobného a osobného dôchodku
135
26.3.2  
If you only get the State Pension
135
26.3.2  
Poberanie iba starobného dôchodku
135
26.3.3  
If you continue to work
135
26.3.3  
Daňovník pracujúci naďalej
135
26.3.4  
If you have other income
136
26.3.4  
Daňovník poberajúci ostatné príjmy
136
26.3.5  
Tax codes
136
26.3.5  
Daňové kódy
136
26.4  
Higher tax on unauthorised payments
136
26.4  
Vyššia daň z nedovolených platieb
136

138
27  
Sociálne poistenie a zdaňovanie v dôchodkovom veku
138
27.1  
Overview
138
27.1  
Prehľad
138
27.2  
Stop paying National Insurance
138
27.2  
Ukončenie platenia sociálneho poistenia
138
27.2.1  
What happens at State Pension age
138
27.2.1  
Daňovník v dôchodkovom veku
139
27.2.2  
If you continue working
139
27.2.2  
Daňovník pracujúci naďalej
139
27.3  
Age-related tax allowances
140
27.3  
Nezdaniteľné sumy týkajúce sa veku
140
27.3.1  
Bigger Personal Allowance if you were born before 6 April 1938
140
27.3.1  
Vyššie nezdaniteľné sumy pre narodených skôr ako 6. apríla 1938
140
27.3.2  
Married Couple’s Allowance
140
27.3.2  
Nezdaniteľná suma na manželský pár
140
27.3.3  
Maintenance Payments Relief
140
27.3.3  
Úľava za platenie na výživné
140
27.3.4  
How much you can get
141
27.3.4  
Vznik nároku na sumu
141
27.4  
Claim back tax or National Insurance
141
27.4  
Požiadanie o vrátenie dane alebo sociálneho poistenia
141
27.4.1  
National Insurance refunds
141
27.4.1  
Vrátenie sociálneho poistenia
141
27.4.2  
Tax refunds
141
27.4.2  
Vrátenie dane
141
27.4.3  
Claiming back tax on savings interest
142
27.4.3  
Požiadanie o vrátenie dane zo sporiacich úrokov
142

143
28  
Predčasný odchod do dôchodku a dôchodok
143
28.1  
State Pension
143
28.1  
Starobný dôchodok
143
28.1.1  
State Pension changes
143
28.1.1  
Zmeny v starobnom dôchodku
143
28.2  
Personal and workplace pensions
143
28.2.1  
When you get your personal or workplace pension
143
28.2  
Osobné a zamestnanecké dôchodky
144
28.2.1  
Vznik nároku na osobný alebo zamestnanecký dôchodok
144
28.2.2  
If your life expectancy is less than a year
144
28.2.2  
Očakávaná dĺžka života kratšia ako 1 rok
144

145
29  
Daň z osobných penzijných príspevkov
145
29.1  
Overview
145
29.1  
Prehľad
145
29.1.1  
Limits to your tax-free contributions
145
29.1.1  
Limity príspevkov od dane oslobodených
145
29.2  
Tax relief
146
29.2  
Daňová úľava
146
29.2.1  
When you have to claim tax relief
146
29.2.1  
Nárok na požiadanie úľavy na dani
146
29.2.2  
If you pay 40% Income Tax
147
29.2.2  
Platenie dane z príjmu vo výške 40%
147
29.2.3  
If you pay 45% Income Tax
147
29.2.3  
Platenie dane z príjmu vo výške 45%
147
29.2.4  
If your pension scheme is not set up for automatic tax relief
147
29.2.4  
Dôchodkový systém bez nastavenia na automatickú daňovú úľavu
147
29.2.5  
If someone else pays into your pension
147
29.2.5  
Ešte iná osoba prispievajúca na dôchodok
147
29.2.6  
If you do not pay Income Tax
148
29.2.6  
Neplatenie dane z príjmu
148
29.3  
Annual allowance
148
29.3  
Ročná nezdaniteľná suma
148
29.3.1  
Lower allowance if you get money from a pension pot
148
29.3.1  
Nižšia nezdaniteľná suma po výbere dôchodkového účtu
149
29.3.2  
When your annual allowance drops
149
29.3.2  
Pokles nezdaniteľnej sumy
149
29.3.3  
The year your allowance drops
149
29.3.3  
Rok, v ktorom nastane pokles nezdaniteľnej sumy
149
29.3.4  
If you go over the £10,000 allowance
149
29.3.4  
Nezdaniteľná suma vyššia ako 10 000,00 GBP
150
29.3.5  
Check how much annual allowance you have used
150
29.3.5  
Kontrola správne uplatnenej ročnej nezdaniteľnej sumy
150
29.3.6  
Pay tax if you go above the annual allowance
151
29.3.6  
Platenie dane zo sumy vyššej ako ročná nezdaniteľná suma
151
29.3.7  
If the tax is more than £2,000
152
29.3.7  
Daň vyššia ako 2 000,00 GBP
152
29.3.8  
Rates
152
29.3.8  
Sadzby
152
29.4  
Lifetime allowance
152
29.4  
Celoživotná nezdaniteľná suma
152
29.4.1  
Check how much lifetime allowance you have used
152
29.4.1  
Kontrola správne uplatnenej celoživotnej nezdaniteľnej sumy
153
29.4.2  
Pay tax if you go above your lifetime allowance
153
29.4.2  
Platenie dane zo sumy vyššej ako celoživotná nezdaniteľná suma
154
29.4.3  
Rates
154
29.4.3  
Sadzby
154
29.4.4  
If you have lifetime allowance protection
154
29.4.4  
Poistenie celoživotnej nezdaniteľnej sumy
154
29.4.5  
Withdrawing cash from a pension pot
155
29.4.5  
Vyberanie hotovosti z dôchodkového účtu
155
29.4.6  
When you lose your protection
155
29.4.6  
Zaniknutie poistenia
155
29.4.7  
If you have the right to take your pension before 50
156
29.4.7  
Vzniknutie nároku na výber dôchodku pred dovŕšením 50 rokov veku
156

157
30  
Prevod dôchodku
157
30.1  
Overview
157
30.1  
Prehľad
157
30.1.1  
Get help and advice
157
30.1.1  
Pomoc a rada
157
30.2  
Transferring to a UK pension scheme
157
30.2  
Prevod do penzijného systému v Spojenom kráľovstve
157
30.2.1  
Before you make a transfer
158
30.2.1  
Pred vykonaním prevodu
158
30.3  
Transferring to an overseas pension scheme
158
30.3  
Prevod do zahraničných dôchodkových systémov
158
30.3.1  
Before you transfer
159
30.3.1  
Pred vykonaním prevodu
159
30.3.2  
Payments from an overseas pension
159
30.3.2  
Platby zo zahraničného dôchodku
159

160
31  
Daň zo zdedeného osobného dôchodku
160
31.1  
Who can get payments
160
31.1  
Oprávnená osoba na výber platby
160
31.1.1  
Passing on a pension pot you inherited
160
31.1.1  
Prenos zdedeného dôchodkového účtu
160
31.1.2  
When you pay tax
160
31.1.2  
Vzniknutie daňovej povinnosti
161
31.1.3  
If you are paid more than 2 years after the provider is told of the death
162
31.1.3  
Oznámenie o úmrtí správcovi po dobe dlhšej, ako 2 roky
162
31.1.4  
If the person who died had pension savings worth more than £1.25 million
163
31.1.4  
Penzijné úspory zosnulej osoby v hodnote vyššej ako 1,25 miliónov GBP
163
31.1.5  
If you get an annuity and the pot’s owner died before 3 December 2014
163
31.1.5  
Získanie renty a úmrtie majiteľa účtu skôr ako 3. decembra 2014
164
31.1.6  
Inheritance Tax
164
31.1.6  
Daň z dedičstva
164

165
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020