Magdaléna Bilá, Anna Džambová


Intonačná štruktúra vety

Porovnávací aspektISBN 978-80-555-0296-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3
4
  
5

7
1.1  
Teoretické východiská
7
1.2  
Experiment 1
8
1.2.1  
Hypotéza
8
1.2.2  
Metodológia výskumu a výskumný materiál
8
1.3  
Výsledky výskumu
10
1.4  
Diskusia a záver
17

19
2.1  
Experiment 2
19
2.1.1  
Metodológia výskumu a výskumný materiál
19
2.2  
Štatistická analýza výsledkov výskumu
20

28
3.1  
Teoretické východiská
28
3.1.1  
Psycholingvistická klasifikácia páuz
30
3.1.2  
Klasifikácia páuz podľa pôvodu
30
3.1.3  
Pauzy ako odraz kognitívnych procesov
31
3.1.4  
Pauzy fungujúce ako “svetelná signalizácia” v prehovoroch
31
3.2  
Experiment 3
32
3.3  
Hypotéza
32
3.4  
Metodológia a skúmaný materiál
33
3.5  
Výsledky
33
3.6  
Diskusia
45

47
4.1  
Experiment 4
47
4.2  
Výskumný materiál
47
4.3  
Pracovný postup pri experimentálnofonetickom meraní melódie vety
48
4.4  
Výsledky výskumu a diskusia
51

  

61

65
67
  
68
  
1 Transkript výskumného materiálu
68
  
2 Tabuľky v exceli
68
  
Tab. a – typy temporálnej pauzy
69
  
Tab. b – výskyt temporálnej pauzy
78
  
Tab. c – sumár páuz v jednotlivých jazykových verziách
79
  
Tab. d – pauza – štatistika
80
  
Tab. e – melódia
81
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020