Renáta Bernátová (ed.), Hedviga Kochová (ed.)


ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 978-80-555-0772-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
7

  
POZVANÉ REFERÁTY

9

24

38

46

56

65

74

  
REFERÁTY

80

87

95

100

108

116

126

  
WYCIECZKA W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Wioletta LECHOWICZ, RP

130

  

136

144

  
EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Anna SZCZYGIEL, Anna TOKARSKA, RP

152

  
DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU
Karolina WIKTOR, Ewelina OWSIANKA, RP

161

  
DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Aleksandra JAKUBIK, Klaudia HUDZIK, Beata GRZEGÓRZKO, RP

169

177

184

194

206

214

230

234

  
METODICKÝ SÚBOR ŠPINĎÚRA V KRÁĽOVSTVE ČISTOTY
Daniela MAKOVÁ, Silvia GOMULECOVÁ, SR

242

  
ENVIRONMENTÁLNE HRY V PRIMÁRNEJ EDUKÁCIÍ
Ivana SIMANOVÁ, Soňa LAZORÍKOVÁ, Hedviga KOCHOVÁ, SR

246

  
ENVIRONMENTÁLNOU VÝCHOVOU BLIŽŠIE K ZEMI
Kristína ANDUČIČOVÁ, Ivana KUBINSKÁ, SR

252

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020