Renáta Bernátová, Mária Uhereková


Prírodovedná záujmová činnosťISBN 978-80-8068-761-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

4
1.1  
Ciele a úlohy
4
1.2  
Organizácia činnosti
5
1.3  
Hygiena a bezpečnosť práce
6

7
2.1  
METÓDY PRÁCE
7
2.2  
Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov
9
2.3  
Metódy samostatnej práce
19
2.4  
Didaktické hry
25
2.5  
Tvorivo-zábavné aktivity
31

38
3.1  
Prírodovedná vychádzka
38
3.2  
Exkurzia
44
3.3  
Práca v kútiku prírody
45

47

49
5.1  
Zbierky rastlinného materiálu
52
5.2  
Zbierky živočíšneho materiálu
59

61

69

72

76
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019