Renáta Bernátová, Mária Uhereková


Prírodovedná záujmová činnosťISBN 978-80-8068-761-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

4
1.1  
Ciele a úlohy
4
1.2  
Organizácia činnosti
5
1.3  
Hygiena a bezpečnosť práce
6

7
2.1  
METÓDY PRÁCE
7
2.2  
Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov
9
2.3  
Metódy samostatnej práce
19
2.4  
Didaktické hry
25
2.5  
Tvorivo-zábavné aktivity
31

38
3.1  
Prírodovedná vychádzka
38
3.2  
Exkurzia
44
3.3  
Práca v kútiku prírody
45

47

49
5.1  
Zbierky rastlinného materiálu
52
5.2  
Zbierky živočíšneho materiálu
59

61

69

72

76
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020