Milan Bernát, Martin Klič


Vybrané problémy z elektrotechniky VI.ISBN 978-80-8068-852-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

  
1 Problematika snímačov
6
1.1  
Niektoré pojmy z oblasti merania neelektrických veličín
6
1.2  
Význam snímačov a unifikácia výstupných signálov
7
1.3  
Rozdelenie snímačov
9
  
2 Prehľad snímačov neelektrických veličín
11
2.1  
Snímače polohy, výchylky (geometrických rozmerov)
11
2.2  
Snímače rýchlosti (uhlovej, priamočiarej)
19
2.3  
Snímače sily (hmotnosti)
23
2.3.1  
Snímače s nepriamym meraním sily
23
2.3.2  
Snímače s priamym meraním sily
25
2.3.3  
Viaczložkové snímače sily
25
2.4  
Snímače tlaku
26
2.4.1  
Kvapalinové tlakomery
26
2.4.2  
Snímače s nepriamym meraním tlaku
28
2.4.3  
Snímače s priamym meraním tlaku
33
2.4.4  
Špeciálne snímače tlaku
34
2.5  
Snímače deformácie
35
2.6  
Snímače prietoku
37
2.6.1  
Prierezové prietokomery
37
2.6.2  
Plavákové snímače prietoku (rotametre)
39
2.6.3  
Kolenový (odstredivý) prietokomer
39
2.6.4  
Indukčné snímače prietoku
40
2.6.5  
Ultrazvukové snímače prietoku
41
2.6.6  
Vírové snímače prietoku
41
2.6.7  
Ostatné snímače prietoku
42
2.7  
Snímače hladiny
43
2.7.1  
Mechanické a hydrostatické snímače hladiny
44
2.7.2  
Elektrické snímače hladiny
45
2.7.3  
Špeciálne snímače hladiny
47
2.8  
Snímače teploty
48
2.8.1  
Termoelektrické snímače teploty
48
2.8.2  
Odporové kovové a polovodičové snímače teploty
50
2.8.3  
Dilatačné a tlakové snímače teploty
51
2.8.4  
Bezdotykové snímače teploty
54
2.8.5  
Špeciálne snímače teploty
57
2.9  
Snímače pre meranie vlhkosti
57

57
  
3 Elektromagnetické relé a automatizačná technika
60
3.1  
Elektromagnetické relé
60
  
3.2 Druhy schém v elektroautomatizačnej reléovej technike
61
  
4 Základné reléové elektroautomatizačné obvody
63
4.1  
Ovládanie elektromotora pomocou stýkača
63
4.2  
Ovládanie stýkača z troch miest
66
4.3  
Preprava výrobkov dvoma dopravníkmi
67
4.4  
Blokovanie a signalizácia dopravnej linky
69
4.5  
Reverzácia otáčok elektromotora
72
4.6  
Tlačidlové ovládanie výťahu
74
4.7  
Zapojenie asynchrónneho motora s automatickým prepínaním hviezda-trojuholník
76
4.8  
Dávkovacie zariadenie sypkých materiálov
77
4.9  
Diagnostikovanie porúch v reléových obvodoch
77

80
81
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020