Milan Bernát


Od výskumu k návrhu niektorých elektrofyzikálnych systémov aplikáciou počítačového modelovania a simulácie I.ISBN 80-8068-515-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
1

6
I.1.1  
Podstata matematického modelovania a počítačovej simulácie v niektorých úlohách z fyziky
7
I.1.2  
Numerický spôsob riešenia rovníc vyššieho rádu
8

12
I.2.1  
Analýza stavu poznania za ostatné roky
12
I.2.2  
Náhradný elektrický model častice makroskopickej veľkosti v elektrickom poli
16
I.2.2.1  
Multipólový rozklad potenciálu
16
I.2.2.2  
Náhradný elektrický model (dipólová aproximácia) makroskopickej častice tvaru gule umiestnenej do lokálne homogénneho elektrického poľa
19
I.2.3  
Silové účinky elektrického poľa pôsobiaceho na časticu makroskopickej veľkosti v elektrickom poli
22
I.2.3.1  
Gradientná sila pôsobiaca na makroskopickú časticu tvaru gule umiestnenú do elektrického poľa
26

29
I.3.1  
Analýza stavu poznania za ostatné roky
29
I.3.1.1  
Dynamika pohybu častice v homogénnom a kvázihomogén. js elektr. poli
29
I.3.1.2  
Dynamika pohybu častice v kvazihomogénnom ss elektrickom poli
34

41
I.4.1  
Riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc v prostredí SIMULINK
41
I.4.1.1  
Obyčajné lineárne diferenciálne rovnice s konštantnými koeficientmi
41
I.4.1.2  
Obyčajné lineárne diferenciálne rovnice s premenlivými koeficientmi
44
I.4.1.3  
Obyčajné lineárne diferenciálne rovnice s periodickými koeficientmi
44
I.4.1.4  
Obyčajné lineárne diferenciálne rovnice s neperiodickými koeficientmi
45
I.4.1.5  
Obyčajné nelineárne diferenciálne rovnice s konštantnými koeficientmi
45
I.4.2  
Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc
47
I.4.3  
Technika voľby hodnôt parametrov častíc pre počítačovú simuláciu skúmanú v publikácii
48
I.4.4  
Voľba simulačného jazyka a techniky programovania pre počítačovú simuláciu skúmanú v publikácii
49

51
I.5.1  
Syntéza počítačového modelu a počítačová simulácia posuvného pohybu častice tvaru gule a valca v js a ss poli
51
I.5.2  
Syntéza počítačového modelu a počítačová simulácia rotačného pohybu častice tvaru valca v js a ss elektrickom poli
57
I.5.2.1  
Rotačný pohyb častice makroskopickej veľkosti tvaru valca umiestnenej do elektrického poľa vytvoreného jednosmerným napätím
57
I.5.2.2  
Rotačný pohyb makroskopickej častice tvaru valca umiestnenej do kvásihomogénneho elektrického poľa vytvoreného ss napätím
63

66
I.6.1  
Odlučovače a separátory využívajúce nehomog. elektr. pole (PC modely)
66
I.6.1.1  
Elektrický odlučovač (resp. separátor) valcového typu
67
I.6.1.2  
Elektrický odlučovač so sústavou dvoch navzájom rôznobežných rovinných elektród. (Verzia I.)
78
I.6.2  
Nanášanie častíc na podložku (PC modely)
83
I.6.2.1  
Technológia nanášania textilných vlákien – flokácia
83
I.6.3  
Elektrické odlučovače a separátory makroskopických častíc špec. tvarov
90
I.6.4  
Elektrický záves typu pohybujúcej sa vlny a iné aplikácie
94

95
I.7.1  
Matematický model - Poissonová a Laplaceová PDR
95

97
I.8.1  
Matematický model vlnová PDR (rázové javy v jednopolohovej cievke)
97
I.8.2  
Matematický model - niektoré ostatné rovnice matematickej fyziky
99

  

102
103
107
  
108
  
109
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020