Ľubomír Belás (ed.), Eva Zelizňaková (ed.)


12. kantovský vedecký zborníkISBN 978-80-555-1453-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

  
Príspevky členov grantového projektu VEGA 1/0238/15 – Kantove idey rozumu a súčasný svet

7

25

37

46

51

  
Zahraničný spolupracovník

67

  

78
  
79
  
80
  
81
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020