Beáta Balogová (ed.), Lucia Bartková (ed.), Jašková Anna (ed.)


Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie

Zborník príspevkov z V. doktorandskej konferencie konanej 28. októbra 2014 v PrešoveISBN 978-80-555-1368-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
5
6

  
Hlavné referáty

8

14

18

  
Ostatné príspevky

  
SEKCIA: KVANTITATÍVNY VÝSKUM
  
Dôsledky alkoholizmu na život rodiny
BALLY Dušan a FABIÁN Anton
25

  
Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách
GAJDOŠOVÁ Eva a LOVAŠOVÁ Soňa

35

  
Postoje adolescentov k patologickému hráčstvu
HALACHOVÁ Magdaléna, MICHALOVÁ Romana a ŽIAKOVÁ Eva

46

53

  

60

65

74

79

  
Zvládanie involučných zmien u seniorov a senioriek
SABOLOVÁ FABIANOVÁ Antónia a ŽIAKOVÁ Eva

88

  
Rozvod a jeho dôsledky pre rodinu
FABIÁN Anton a ŠOLTÉSOVÁ Zuzana

96

  
SEKCIA: KVALITATÍVNY VÝSKUM

106

110

122

  

131

140

145

155

  
Sociálna práca v podmienkach profesionálneho rodičovstva
LICHNER Vladimír, BAJCZEROVÁ Martina a ŠLOSÁR Dušan

163

172

183
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020