Beáta Balogová (ed.), Zuzana Poklembová (ed.)


Výskum v sociálnych vedách

Zborník príspevkov z III. doktorandskej konferencie konanej 9. novembra 2012 v PrešoveISBN 978-80-555-0801-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
7

  
Všeobecný výskum a teóriu metodológie výskumu v sociálnych vedách

  
Výskumné metódy pre sociálnu prácu – rozhranie výskumu v sociálnej práci
Research methods in social work – interface of research in social work
BALOGOVÁ, Beáta
8

  
Možnosti a riziká výskumu v sociálnej práci
Posibilities and risks of research in social work
POKLEMBOVÁ, Zuzana

15

  
Marginálie maskulinít nezamestnaných mužov
Marginalities of masculinities of unemployed men
BÉREŠ, Martin

21

  
Kyberpriestor a sociálne vedy

  
Kyberšikanovanie – novodobý sociálny problém
Cyberbullying – a modern social problem
HALACHOVÁ, Magdaléna,ŽIAKOVÁ, Eva
33

  
Komunikácia prostredníctvom internetu ako novodobý sociálny jav
Communication on the Internet as a modern social phenomenon
LICHNER, Vladimír, ŠLOSÁR, Dušan

41

  
Sociálne vzťahy ako predmet výskumu v sociálnych vedách

  
Možnosti skúmania nových environmentálnych hnutí v mestskom priestore
The possibilities of investigating of new environmental movements in urban areas
DIENER, Lenka, Mgr.
50

  
Sociologické súvislosti voľby nezosobášeného spolužitia ako prvej formy partnerského usporiadania u mladej generácie
Sociological context of not married couples as a first choice of cohabitation in young generation
TYDLITÁTOVÁ, Gabriela

58

  
Život rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím ako predmet sociologického výskumu
The life of families with a child with a disability as an object of sociological research
VÁCLAVÍKOVÁ, Silvia

69

  
Využívanie logoterapeutického prístupu pri hľadaní a nachádzaní zmyslu života u stomikov
Using logotherapy for searching and finding a meaning of life of people with a stoma
ŠTOFANOVÁ, Stanislava, ŽIAKOVÁ, Eva

78

  
Marketing sociálnych služieb ako predmet výskumu v sociálnej práci
Marketing of social services as a subject of research in social work
MATULAYOVÁ Nataša

87

  
Rodičovstvo z pohľadu mladých dospelých z detských domovov
Parenting from the perspective of young adults in foster homes
BARTKOVÁ, Mária

97

  
Význam spirituality vo vzťahu ku pracovnej spokojnosti a syndrómu vyhorenia sociálnych pracovníkov
The importance of spirituality in relation to job satisfaction and burnout syndrom of social workers
KUBUŠOVÁ, Beáta, FABIÁN, Anton

107

  
Sociálna práca a vzdelávanie ako predmet výskumu v sociálnych vedách

  
Test-retest reliabilita dotazníka CFNI-45 u študentiek odboru sociálna práca: konformita s normami ženskosti
Test-retest reliability of the questionnaire CFNI-45 among students of social work: conformity to feminine norms.
LYÓCSA, Ivana
117

  
Školská sociálna práca očami učiteľov a učiteliek
The school social work through the eyes of teachers
SKYBA, Michaela

127

  
Vzdelávacie potreby v turizme
Educational needs in tourism
BRUTOVSKÁ, Gizela

136

  
Výskumné zámery v problematike druhošancového vzdelávania
Research focus in the issue of second chance education
LUKÁČOVÁ, Silvia

148

  
Multikulturalita v kontexte edukácie
Multiculturalism in the context of education
ŠURMÁNEKOVÁ, Jana

154

  
Sociálnovedné aspekty zamestnanosti

  
Prínos poznatkov výskumov v oblasti nezamestnanosti pre prax sociálnej práce
The contribution of research knowledge in the area of unemployment for social work practice
DROBŇÁKOVÁ, Martina
166

  
Mobbing v zamestnaneckej praxi
Mobbing in employent practice
JAŠKOVÁ, Anna

175
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020