Beáta Balogová (ed.), Eva Klimentová (ed.)


Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v PrešoveISBN 978-80-555-0613-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
7
  
Sekcia 1
Vzdelávanie ako hodnota či tovar?

10

  

18

26

30

37

42

51

59
  
Sekcia 2
Reflexia společenských problémov vo vzdelávaní v sociálnej práci

71

78

84

91

102

113

118

124

130

134
  
Sekcia 3
Ako učiť sociálnu prácu – koncepcie vo vzdelávaní

  

142

146

158

168

176

  
Service-learning vo vzdelávaní v sociálnej práci
Lipčaková Michaela – Matulayová Tatiana

183

192

196

203

213

221

230
  
Sekcia 4
Ako učiť sociálnu prácu – didaktika vybraných predmetov

238

245

252

258

268

274

282
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020