Beáta Balogová (ed.), Michaela Skyba (ed.)


Aktuálne výzvy pre sociálnu prácu

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 978-80-555-2076-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
I Hodnotové orientácie

7
8

21

31

  
Výchovou k hodnotám
Lenka PASTERNÁKOVÁ

40

48

59

72

82

  
Význam interdisciplinarity v socioterapii
Martin HAMADEJ, Beáta BALOGOVÁ

92

  
II Školská sociálna práca

107
108

118

132

142

151

159

  

175
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020