Beáta Balogová (ed.), Martin Hamadej (ed.)


Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu

Zborník príspevkov z VIII. doktorandskej konferencieISBN 978-80-555-1989-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
  
6

  
Kváziexperiment v sociálnej práci
Beáta BALOGOVÁ a Soňa LOVAŠOVÁ

8

17

30

36

49

63

73

  

82

93

  
Integračné procesy zamerané na imigrantov
Jana PLAVNICKÁ a Dušan ŠLOSÁR

104

112

121

132

139

  

146

155

162

  

175
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020