Drahomíra Balková, Anna Hudáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná, Andrea Šuličová


Gerontologické ošetrovateľstvoISBN 80-8068-525-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
6
8
11
14
4.1  
Syndrómy patologického starnutia
14
4.2  
Dlhovekosť
14
4.3  
Geriatrický maladaptačný syndróm
14
4.4  
Demencia
15
4.5  
Depresia
16
4.6  
Delírium
17
4.7  
Geriatrické sociálne syndrómy
17
4.8  
Imobilizačný syndróm
18
4.9  
Poruchy výživy
19
4.10  
Inkontinencia
20
4.11  
Retencia moča
21
4.12  
Obstipácia
22
4.13  
Poruchy spánku
22
4.14  
Poruchy termoregulácie
23
4.15  
Pády a úrazy
23
4.16  
Ortostatická hypotenzia
24
4.17  
Dekubity
24
4.18  
Poruchy zmyslového vnímania
25
26
5.1  
Špecifiká ochorení gerontov
26
5.2  
Liečba v geriatrii
27
5.3  
Liečba bolesti
28
5.4  
Rehabilitácia v geriatrii
29
31
34
37
8.1  
Ambulantná starostlivosť
37
8.2  
Ústavná zdravotná starostlivosť
38
8.3  
Sociálna starostlivosť o seniorov
39
8.4  
Seniori a tretí sektor
41
43
45
47
11.1  
Zmeny vo výžive
47
11.1.1  
Porucha výživy – nadmerná
47
11.1.2  
Porucha výživy – nedostatočná
48
11.1.3  
Porucha prehĺtania
50
11.1.4  
Telesné tekutiny – zvýšený objem
51
11.1.5  
Telesné tekutiny – znížený objem
52
11.2  
Zmeny vo vylučovaní
53
11.2.1  
Inkontinencia moču
54
11.2.1.1  
Inkontinencia moču celková
54
11.2.1.2  
Inkontinencia moču funkčná
55
11.2.1.3  
Inkontinencia moču stresová
57
11.2.2  
Inkontinencia stolice
58
11.2.3  
Retencia moču
59
11.2.4  
Zápcha – psychogénna
60
11.2.5  
Zápcha – z poruchy pasáže v hrubom čreve
60
11.3  
Staroba a aktivita
62
11.3.1  
Porucha telesnej hybnosti
62
11.3.2  
Riziko vzniku úrazu
63
11.3.3  
Imobilita a imobilizačný syndróm
64
11.3.4  
Poruchy spánku
66
11.4  
Zvláštnosti hygienickej starostlivosti v starobe
67
11.4.1  
Porucha sebestačnosti
67
11.4.2  
Porucha kožnej integrity
68
11.5  
Nervovo-zmyslová reaktivita v starobe
69
11.5.1  
Zmätenosť – akútny stav
69
11.5.2  
Zmätenosť – chronický stav
71
11.6  
Sociálna interakcia seniora
72
11.6.1  
Sociálna izolácia
72
11.6.2  
Porušená adaptácia
73
11.6.3  
Opatrovateľská rola – preťaženie
74
11.7  
Umieranie a smrť
75
77
  
81
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020