Peter Adamišin


Úvod do financiíISBN 978-80-555-0750-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Peňažná zásoba
7
1.2  
Peňažné operácie
8
1.3  
Subjektívna stránka financií
12
1.4  
Členenie financií
14

2  

16
2.1  
Peniaze, ich vznik a vývoj
16
2.2  
Dopyt po peniazoch
19
2.3  
Menové sústavy
21

27
3.1  
Vývoj podnikových financií
27
3.2  
Finančná politika podniku
28
3.3  
Majetok podniku
33
3.4  
Finančné zdroje podniku a ich členenie
35
3.5  
Financovanie podniku
38

41
4.1  
Banková sústava
41
4.2  
Menová politika
49

53
5.1  
Funkcie verejných financií
55
5.2  
Verejné príjmy
56
5.3  
Verejné výdavky
58
5.4  
Zložky verejných financií
61
5.5  
Inštitucionálne riadenie verejných financií
65

67
6.1  
Funkcie finančného trhu
68
6.2  
Peňažný trh
69
6.3  
Devízový trh
72
6.4  
Trh drahých kovov
72
6.5  
Kapitálový trh
73

77
7.1  
Magický trojuholník investovania
77
7.1.1  
Výnosy
78
7.1.2  
Riziko
79
7.1.3  
Likvidita
81
7.2  
Úrokový výnos z investície
83
7.2.1  
Inflácia
83
7.2.2  
Miera úverového rizika
84
7.2.3  
Časová štruktúra úrokových sadzieb
84
7.3  
Rating a ranking
87

90
8.1  
Základné pojmy medzinárodných financií
90
8.2  
Platobná bilancia
92
8.3  
Vonkajšia ekonomická nerovnováha
96
8.4  
Mechanizmy obnovy vonkajšej nerovnováhy
97
8.5  
Menové kurzy
100

102
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020