Daniela Slančová, Iveta Žarnovská (eds.)

 

2. študentská vedecká konferencia

(zborník príspevkov)

 

 ISBN 80-8068-511-8


 

Tiráž

 

Obsah

3

sekcia estetiky, vied o umení a kulturológie

Estetizácia mimozemského vznešena

Jana BROSSMANNOVÁ

 

7

„Metafyzika vône“

Štefan HAŠKO

 

14

Krása a estetická skúsenosť v diele Georga Santayanu The Sense of Beauty

Lenka KREJSOVÁ

 

22

Divadlo v Levoči v 19. storočí

Eva KUŠNÍROVÁ

 

35

Herderova kritika Kantovej koncepcie vznešeného

Adrián KVOKAČKA

 

42

Špecifikum rozhlasovej drámy alebo rozhlasová verzus divadelná komunikácia

Adela MITROVÁ

 

50

Sekcia filozofie a etiky

Morálny vplyv vzťahu učiteľ - žiak na účinnosť edukačného procesu

Adela BLAHOVÁ

 

56

Hospodárska etika a bankovníctvo

Ján KALAJTZIDIS

 

64

Ekologická etika a problém hodnôt

Andrea KLIMKOVÁ

 

76

Morálna povinnosť učiteľa a z nej plynúci etický kódex

Dušan KUDREC

 

91

Etická reflexia napredovania genetických technológií a výskumov

Silvia MALANKIEVIČOVÁ

 

107

Princíp zodpovednosti v profesii manažéra

Gabriela OLEJÁROVÁ

 

120

Bioetika, človek a súvislosti

Adriana ŠVIRKOVÁ

 

129

G. B. Vico a problém historického poznania

Viera VALLOVÁ

 

153

Sekcia histórie a politológie

Podiel jelšavského meštianstva na správe mesta na konci 18. a v 19. storočí

Lenka ALMÁŠIOVÁ

 

160

Nástenné mažby na Spiši v 14. storočí

Monika BIZOŇOVÁ

 

173

K stavu a charakteru stredovekých testamentov v meste Bardejov

Marcela DOMENOVÁ

 

196

Delikty sovietskej armády na východnom Slovensku

Jakub DRÁBIK

 

211

Noviny a časopisy HSšS vychádzajúce na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1938

Ján DŽUJKO

 

225

Donačný proces a jeho datovanie na príklade darovania Rakús, Lendaku a Strážok v roku 1290

Ján ENDRÖDI

 

237

K niektorým otázkam stredovekej nemeckej kolonizácie v odbornej literatúre

Eva GUTOVÁ

 

245

Košické cechy v neskorom stredoveku

Mária KADUKOVÁ

 

259

Zákon na ochranu republiky č. 50 z roku 1923 a niektoré formy jeho aplikácie

Vojtech KÁRPÁTY

 

267

Rôznorodosť ponímania globalizácie

Irina MATTOVÁ

 

274

Školská politika v národnostnej otázke uhorských vlád v období dualizmu

Viktor SZABÓ

 

287

Sekcia lingvistiky

Metodologická a kognitívna báza lingvokulturológie ako vedy

Martin BLAHO

 

294

Analýza lexém aj, ani, i v Slovenskom národnom korpuse

Lucia CSABALOVÁ

 

302

Temporálna súslednosť v podmienkových súvetiach na základe korpusových zistení

Vladimír DZIAK – Slavomíra RABATINOVÁ

 

321

Naratívne textové štruktúry u slovensky hovoriacich detí predškolského veku

Petra HARČARÍKOVÁ

 

339

Vývinová percepcia frazeológie

Mária JANOŠKOVÁ

 

345

Štylémy v umeleckej a literárnovednej tvorbe Stanislava Rakúsa – od analýzy k interpretácii textu

Daniela LEŠŠOVÁ – Ivana IVANOVÁ

 

354

Onomaziologická kategória modifikácie pri prefixálnych morfémach latinských substantív a adjektív

Slavka ORIŇÁKOVÁ

 

364

Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí

Stanislava ZAJACOVÁ

 

378

Sekcia literárnej vedy

Stratégie modelovania komických disproporcií – sociologická perspektíva (J. Záborský: Panslavistický farár)

Milan KENDRA

 

390

Premeny lyrického subjektu

Jozef PALAŠČÁK

 

401

Bibliografia alebo generačný román (F. Hečko: Červené víno)

Magdaléna PALAŠČÁKOVÁ

 

417

Sekcia masmédií

Komunikačné modely v komunikačných a mediálnych štúdiách

Michal BOČÁK

 

423

Akustickosť a vizuálnosť v tlačenej žurnalistike na Slovensku

Blažena GARBEROVÁ

 

435

Krátke správy v slovenských rádiách

Viera SMOLÁKOVÁ

 

445

Farba hlasu a jej praktické využitie

Lucia VAŠOVÁ

 

545

Sekcia prekladateľstva a tlmočníctva

Poznámky k translatologickým problémom biblického textu. (Metafora v biblickom texte a jej preklad)

Jozefa ARTIMOVÁ

 

464

Problematika prekladu okazionálnych slov (v ruskom a slovenskom preklade Harryho Pottera)

Viktor CERULA

 

477

Úloha monológu a dialógu v sprievodcovskom tlmočení

Lenka HARVIŠAKOVÁ

 

490

Preklad dokumentov fyzických osôb (z ruštiny do slovenčiny)

Adriana STECOVÁ

 

495

Sekcia psychológie, pedagogiky, vzdelávania dospelých a sociálnej práce

Kvalita života v rodine začínajúceho abstinenta

Jarmila KOVALČINOVÁ 

 

505

Paradoxy vývoja hnutí punk a skinheads

Stanislav ŠIMČÍK

 

521

 

Súbory sú vo formáte PDF
 

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

© PULIB 2006