Martin Ološtiak, Martina Ivanová, Daniela Slančová (eds.)
Vidy jazyka a jazykovedy

Na počesť Miloslavy Sokolovej

ISBN 978-80-555-0341-7
OBSAH 5
Príhovor jubilantky alebo Keď bilancovať, tak bilancovať 7
M. Ivanová: Metafora vejára – vedeckovýskumná činnosť jubilantky 10
Bibliografia prác Miloslavy Sokolovej za roky 1974 – 2010 16
   
Všeobecná a areálová lingvistika 29
Ján SABOL: Symetria a asymetria v jazyku 31
Ivor RIPKA: Na počiatku bola dialektológia... alebo Dialektika dejín disciplíny 41
Pavol ŽIGO: Konfigurácie jazykových areálov z typologického hľadiska 49
Kazimierz MICHALEWSKI: Tekst – komunikat, język – system komunikacji 63
   
Gramatika 69
Juraj DOLNÍK: Spôsoby existencie morfológie 71
Halina MIECZKOWSKA: Rozwój morfologiczny języka polskiego i słowackiego w ujęciu konfrontatywnym 78
Nicol JANOČKOVÁ: Gramatika v slovníku a slovník (aj) pre gramatiku (na príklade spracovania biaspektuálnych slovies v Slovníku súčasného slovenského jazyka)  91
Svetlana KAPALKOVÁ et al.: Vývin gramatiky v detskej reči na základe priemernej dĺžky výpovede 104
Miroslava KYSEĽOVÁ: Intrajazykové faktory v deklinácii neživotných maskulín zakončených na -r, -l v L sg a N pl 116
Jana Marie TUŠKOVÁ: Ke gramatické kategorii rodu českých oikonym typu „Olomouc“ a „Jaroměřice“ 125
Pavol ODALOŠ: Oficiálnosť a neoficiálnosť verzus morfologická paradigmatickosť urbanonymie 136
Martina IVANOVÁ: Epistemické funkcie evidenčných operátorov v slovenčine 145
Milada HIRSCHOVÁ: Slovesný vid a tzv. performativnost 155
Jaroslava STAŠKOVÁ: Výskum antepréterita na korpusovom materiáli 162
Добрина ДАСКАЛОВА: За един различен подход към местоименията в книжовния български език 174
Peter KARPINSKÝ: Výskyt konjunkcií v texte Ženská lesť z roku 1885 184
Marta VOJTEKOVÁ: Druhotné predložky v spisovnej slovenčine 196
Jana KESSELOVÁ: Operátory prípustkového vzťahu v súčasnej písanej slovenčine 208
Mária IMRICHOVÁ: Vyjadrenie disjunktívnosti a eventuálnosti v normatívnom texte (na pozadí všeobecného chápania a vyjadrenia týchto vzťahov)  220
   
Slovotvorba a morfematika 229
Martin OLOŠTIAK: Úvodné poznámky k spracovaniu slovotvorby súčasnej slovenčiny (na materiáli Slovníka koreňových morfém slovenčiny) 231
Rafał MARCINKOWSKI: Homonimia słowotwórcza w sferze nazw osób i nazw nieosobowych we współczesnym języku słowackim 251
Diana SVOBODOVÁ: K aktuální situaci v oblasti přechylování apelativ v češtině 257
Irena STRAMLJIČ BREZNIK: Slovenske izpeljanke s pomenom nosilca lastnosti med preteklostjo in sedanjostjo 263
Katarína VUŽŇÁKOVÁ: Kompozitá v detskej reči, jazykovom systéme a lexikografickom spracovaní 276
Jozef SIPKO: Lingvokultúrne kódy slovotvorby 285
Alexandra JAROŠOVÁ: Prípony -ák a -ár v kontexte lexikálnej variantnosti 294
Slavomír ONDREJOVIČ: Ešte raz o kauze -ar, -areň 308
František ŠIMON: Alfa privativum v morfematickej analýze latinských slov gréckeho pôvodu 326
Slavka ORIŇÁKOVÁ: Slovesné derivačné sufixálne morfémy v latinských deverbatívnych substantívach a adjektívach 331
   
Sociolingvistika 339
Daniela SLANČOVÁ – Miloslava SOKOLOVÁ: Návrat k varietám hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch 341
Justyna DZIAGACZ: Profesjolekt dziennikarski 358
Joanna KUĆ: Nowe profesjolektalne słownictwo polskie (na przykładzie języka zawodowego menedżerów i trenerów) 366
Eva JANDÍKOVÁ – Jiří ZEMAN: Prezentace vztahu dívky a chlapce v dívčích časopisech 377
Květoslava MUSILOVÁ: Slovakismy v současné češtině (sociolingvistický průzkum mezi vysokoškoláky) 389
   
Slovenčina ako cudzí jazyk, slovenčina v didaktickej aplikácii 397
Jana PEKAROVIČOVÁ: Slovenčina ako cudzí jazyk očami Miloslavy Sokolovej 399
Mária ČIŽMÁROVÁ: Slovenčina ako cudzí jazyk v kontexte projektu Škola bez hraníc  408
Lucia GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ: Niekoľko poznámok o projekte Slovenský jazyk z prvej ruky  418
Súbory sú vo formáte PDFF
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2011