Martin Ološtiak, Martina Ivanová, Lucia Gianitsová-Ološtiaková (eds.)

VARIA XVIII

Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov

 

(Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008)


ISBN 978-80-555-0083-6
Obsah 3
Slovo na úvod 7
Edičná poznámka 8
Ján Bauko
Paralely medzi názvami skál a horolezeckých ciest
9
Lucia Blažeková
Komunikačné využitie mediálnej výchovy na hodinách slovenského jazyka
15
Michal Bočák
Výskum diskurzu televízneho spravodajstva: Metodologické aspekty prípravnej fázy
21
Tanja Bovha
Konverzačná analýza vo výskume bilingvizmu
49
Katja Brankačkec
Vid v hornolužické srbštině
58
Jan Bušta
Četnost idiomů v textovém korpusu
89
Miroslava Čurová
Antroponymická sústava v Hanušovciach nad Topľou
92
Robert Dittmann
Převod dvou syntaktických hebraismů v českých biblických překladech
102
Zdenko Dobrík
Emocionálne koncepty v slovenčine a nemčine
112
Eva Drugdová
Obraz vo virtuálnej realite
116
Ivana Džundová
K otázke prepisu z bieloruštiny do slovenčiny
123
Monika Franková
Jazyková politika v slovanskom kontexte v XX. storočí a jej súčasné tendencie
128
Adela Gabríková
Kultúra a jazyk pohľadom slovenskej lingvistiky
139
Anna Gálisová
Oni mali takú kožu, čo im nepreslabne (sémanticko-gramatická analýza ústnych jazykových prejavov rómskych i nerómskych detí)
148
Lenka Garančovská – Ivana Kopásková
Po svadbe s dvomi priezviskami
161
Miroslava Gavurová
Prekladové možnosti slovenčiny vo vzťahu k lingvistickým a kultúrnym špecifikám anglických humorných textov
(nad textom Do Ants Have Arseholes?)
168
Lucia Gianitsová-Ološtiaková
Postoje používateľov jazyka k morfologickej variantnosti v slovenčine (úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu)
179
Marek Grác
Tvorba jednoduchého slovníka pre blízke jazyky
197
Erika Gregusová
Aspektové korelácie verbálnych substantív (na podklade korpusového výskumu)
200
Barbora Hanzová
Autorská promluva Tomáše ze Štítného v Řečech nedělních a svátečních
209
Eva Henčeková
Vymedzenie kultúrneho obsahu učebníc anglického jazyka ako predpokladu pre interkultúrny dialóg
214
Juraj Hladký
Slovanské paralely oronyma Tribeč
221
Veronika Homolková
Poslechové testy typu „Řečový vzor“
224
Martin Chochol
Slovanský jazykový atlas – minulosť, súčasnosť, budúcnosť
228
Alexandra Chomová
Charakteristika vyjadrenia posesívnosti v slovenčine na pozadí jej protikladných vlastností
234
Jan Chovanec – Barbora Budíková
Reforma anglického právního jazyka: lingvistická perspektiva
255
Gabriela Imrichová
Z konfrontačnej gramatiky spisovnej slovenčiny a bulharčiny (systém neurčitých slovesných tvarov – neurčitok, slovesné podstatné meno)
262
Zuzana Ištvánfyová
Autorské špecifiká v tvorbe Pavla Vilikovského
270
Martina Ivanová
Modálne slovesá môcť a musieť ako modifikátory ilokučnej sily výpovede
277
Miloš Jakubíček
Extrakce strukturních informací z běžného textu na základě syntaktického analyzátoru
293
Martina Jamborová
Ke staročeské slovní zásobě z oblasti textilní výroby: příprava suroviny před předením
296
Marek Janosik-Bielski
Zpívejme, bratři, vespolek! (bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře)
301
Ladislav Janovec
Sedukce a politika
307
Peter Karpinský
Niekoľko poznámok k súčasnému stavu sotáckych nárečí v okolí Humenného
318
Miroslav Kazík
Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede ženatých mužov v Černochovom vrchu (Černochov Vrch, Drgoňova dolina, Durcova dolina) 
326
Viktória Kissová
Transformácia Tatarkovej poetiky vplyvom absorbcie komunistickej propagandy
347
Jana Kišová
Nové prístupy ku skúmaniu lexikálnych inovácií 
353
Lucie Korbélyiová
„Nádobí koňské“ ve slovní zásobě češtiny doby střední
358
Elwira Kukieła
Język kampanii reklamowych a proces kreacji postaw na przykładzie akcji promocyjnej Młodzi w Łodzi
362
Eva Kvantíková
Morfologická variantnosť tvarotvorného základu neutier v genitíve plurálu
371
Miroslava Kyseľová
Morfologická variantnosť tvarov životných maskulín v nominatíve plurálu
378
Rujanca Lasak-Gaidos
Jazyk a identita v reflexii bihorského Slováka
387
Jana Lauková
K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku
398
Vieroslava Leitmanová
Motivácia toponým vo vybraných obciach a mestách okresu Prievidza v Slovenskej republike
402
Josef Lesák
Vybíráme jméno pro děťátko. Konotace rodných jmen v internetových diskuzích
418
Miroslava Ližbetinová
Prezývkové obyvateľské mená
427
Viera Luptáková
Bežný hovorený jazyk a jeho miesto v stratifikácii slovenského národného jazyka
436
Ida Marečková
Korpusgestützte Analyse des Wortes in der Publizistik
442
František Martínek
Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz
457
Patrik Mitter
Sémantická stránka domácích prvních komponentů hybridních složenin
465
Katarína Muziková
Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny od Ľ. Štúra po S. Czambela
468
Viera Nováková
Modifikácia naratívnych štruktúr fanfiction vo vzťahu k originálnym naratívam seriálov
476
Věra Novotná
Slovní asociace ve výzkumu bilingvizmu ve Vojvodině
486
Martin Ološtiak
O prezývkach železničných rušňov
498
Slávka Oriňáková
Latinské sufixálne derivačné morfémy a možnosti ich klasifikácie
518
Katarína Pekaríková
Modálnosť textu
524
Katarína Podhajecká
Sémantické kategórie predmetnosť a činnostnosť v ranej ontogenéze reči dieťaťa
549
Žaneta Procházková
Problémy metodologie literární onomastiky
565
Martin Pukanec
Slovanská paralela skýtskej trojice Ταβιτί, Παπαος a πί z Herodota
579
Markéta Pytlíková
Signalizace přímé řeči v prorocké promluvě
586
Anna Ramšáková
Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité
596
Ľubomír Rendár
Fonácia a hlasové začiatky
613
Terézia Rončáková
Vhodnosť mediálneho jazyka na šírenie náboženských posolstiev
626
Hana Sobalíková
Vliv M. Jana Husa na formování biblického překladu
637
Anna Sokół
Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspektów językowych czasopisma „Wrózka“
644
Štěpán Šimek
K lexikografickému zpracování staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie
661
Pavel Štěpán
Lokální urbanonymické systémy
667
Sándor János Tóth
Železničná terminológia a názvy staníc pri vzniku ČSD
670
Tünde Tuska
Etnické parametre mladých Slovákov v maďarskom prostredí
676
Romana Váchová
K výběru rodných jmen ve šlechtickém rodu Kinských
681
Veronika Viňarská
Úvodné poznámky k slovníku viacslovných pomenovaní
684
Zuzana Vodičková
Šarišská nárečová lexika
689
Daniel Vojtek
K otázke preložiteľnosti neologizmov a vlastných mien v dielach Borisa Viana
696
Marta Vojteková
Časový význam prvotných predložiek v spisovnej slovenčine a v spisovnej poľštine
702
Kateřina Voleková
Versus v latinsko-českém Slovníku klementinském
717
Katarína Vužňáková
Detská reč a slovotvorba
723
Martin Wagenknecht
Slzy ve vybraných básnických sbírkách Jaroslava Seiferta
741
Viera Wambach
Vinárske mesto Pezinok ako starý nemecký jazykový ostrov. Stopy minulosti v slovenskom spisovnom jazyku
747
Hana Weissová
Železiarska výroba v obci Hronec a jej odraz v terénnych názvoch
754
Vendula Zajíčková
Staročeský Passionál: žánrová variabilita pozdně středověké legendy
760
Andrej Závodný
Vodné názvy slovenskej časti Pomoravia
773
Mária Zuskáčová
Klišéovitosť jazykových prostriedkov v televíznej reklame
780
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2009