Jozef Džuka (ed.)

 

Psychologické dimenzie kvality života

[Psychological Dimensions of Life Quality]

 

 ISBN 80-8068-282-8


Tiráž

Predslov

[Preface]

2

Obsah  

[Contents]

4

Kvalita života – teoreticke štúdie 

[Quality of life – theoretical studies

1.

Viera Bačová

Kvalita života, hodnotové systémy v spoločnosti a sociálny kapitál. K vymedzeniu psychologických dimenzií kvality života

[Life Quality, Value Systems in Society and Social Capital. On the Delimitation of Psychological Dimensions of Life Quality]

9

2.

Jana Baňasová

Profesijné preferencie a kvalita života

[Professional Preferences and Life Quality]  

 

17

3.

 

Mária Bratská

Zvládanie záťažových situácií v kontexte kvality života

[Coping with Burdensome Situations in the Context of Life Quality]

 22  

4.

 

Andrej Démuth

Reminiscencie na antický prístup k problematike kvality života

[Reminiscences of the Classical Approach to the Problem of Life Quality]  

 

34

5.

Jozef Džuka

Kvalita života a subjektívna pohoda – teórie a modely, podobnosť a rozdiely

[Life Quality and Subjective Well-being – Theories and Models, Similarities and Differences]  

 

42

6.

Katarína Hadasová

Relaxácia a kvalita života

[Relaxation and Life Quality]  

 

54

7.

Jana Kordačová

Kvalita života optikou osobných presvedčení

[Quality of Life Through the Prism of Personal Beliefs]  

 

59

8.

Milana Kovaničová, Alžbeta Hajková, Katarína Kubašovská a Lucia Medvecká

Psychické poruchy z pohľadu kvality života v Národnom programe duševného zdravia

[Psychological Disorders from the Perspective of Life Quality in the National Programme of Mental Health]  

 

68

9.

Gabriela Mikulášková

Vplyv genderových diskurzov na kvalitu života mužov a žien

[Influence of Gender Discourse on Life Quality of Males and Females]  

 

71

10.

Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová a Alžbeta Jacová

Psychologická dimenzia kvality života dieťaťa s diagnózou diabetes mellitus

[Psychological Dimension of Life Quality of Children with Diabetes Mellitus]  

 

78

11.

Martina Požonská, Beáta Kollárová a Slávka Mrosková

Problematika kvality života pacientov trpiacich chronickým ochorením

[Problem of Life Quality of Chronic Patients]  

 

83

12.

Iveta Rajničová Nagyová, Andrea Madarasová Gecková, Oľga Orosová a Jitse P. van Dijk

APU-KISH Centrum pre vzdelávanie a výskum spoločenských aspektov zdravia

[APU-KISH Centre for Education and Research into Social Aspects of Health]  

 

90

13.

Nikoleta Schusterová

Hodnoty a subjektívna pohoda

[Values and Subjective Well-being]  

 

95

14.

Andrej Sičák

Spôsob života, životná úroveň a niektoré aspekty v súčasnom spoločenskom procese

[Way of Life, Life Standard and Some Aspects in the Current Social Process]  

 

106

15.

Milan Slávik a Ľubica Gáborová

Niektoré aspekty kvality života súčasného človeka

[Some Aspects of the Contemporary Man´s Life Quality]  

 

114

16.

Miriam Slavkovská

Rozvíjanie sociálnych kompetencií adolescentov v príprave rovesníckych poradcov univerzálnej prevencie závislostí

[Development of Social Competence of Adolescents during the Preparation of a Peer Counsellor for Universal Addiction Prevention]  

 

118

17.

Eva Šimová

Kvalita života seniorov

[Life Quality of Seniors]  

 

128

18.

Anna Truksová

Dôležitosť akceptácie klientovho pohľadu na kvalitu života v súčasnom psychologickom poradenstve

[Importance of Acceptance of Client´s Perception of Life Quality in Current Psychological Counselling]  

 

138

19.

Natália Vendelová

Možnosti poznávania kvality života analýzou naratív

[Possibilities of Learning about Life Quality from the Analysis of Narratives]  

 

143

20.

Mária Zvariková a Mariana Račková

Kvalita pracovného života vysokoškolských učiteľov

[Quality of Work Life of University Teachers]  

 

152

Kvalita života – empirické štúdie 

[Quality of life – empirical studies]

161

21.

Peter Babinčák

Indikátory kvality života. „Čo považujete za šťastný život ?“

[Life Quality Indicators. „What do you consider a happy life?“]  

 

161

22.

Beáta Balogová

Kvalita života starších ľudí pripravovaných na vstup do dôchodku

[Life Quality of Seniors Undergoing Preparation for Retirement]  

 

168

23.

Katarína Bendžalová a Katarína Vasiľová

Vnímaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u zamestnaných a nezamestnaných

[Social Support and Satisfaction with Social Network as Perceived by Employed and Unemployed]  

 

179

24.

Alexandra Čmáriková

O vzťahu zmyslu života a kvality života

[On the Relation between Sense of Life and Life Quality]  

 

189

25.

Slávka Démuthová

Aspekty subjektívnej pohody a kvality života u mladistvých delikventiek

[Aspects of Subjective Well-being and Life Quality among Juvenile Female Deliquents]  

 

200

26.

Tatiana Dubayová, Eva Havlíková, Iveta Nagyová Rajničová, Zuzana Gdovinová a Jitse P. van Dijk

Faktory vplývajúce na oddiaľovanie vyhľadania odbornej pomoci u pacientov s Parkinsonovou chorobou

[Factors Influencing the Postponement of Search for Specialized Treatment among Patients Suffering from the Parkinson´s Disease]  

 

211

27.

Beata Gajdošová

Vnímanie a prežívanie situácií významných pre sebadôveru človeka

[Perceiving and Experiencing Situations Significant for a Person´s Self-confidence]  

 

217

28.

Lenka Golecká

Pokus o zvýšenie kvality života seniorov (pôvodný intervenčný program)

[Attempt to Improve Life Quality of Seniors (Original Intervention Programme)]  

 

226

29.

Anežka Hamranová

Kvalita života a osobnostné premenné

[Life Quality and Personality Variables]  

 

233

30.

Daniela Hrehová, Milan Kuchta, Darina Petrášová, Andrej Pavúk a Dana Potočeková

Vplyv fajčiarskych návykov na niektoré aspekty kvality života študentov vysokých škôl

[Influence of Smoking Habits on Some Aspects of Life Quality of University Students]  

 

238

31.

Stanislav Hvozdík a Tatiana Rosíková

Prežívaná úroveň zmyslu života u nezamestnaných

[Perceived Level of Sense of Life Among Unemployed]  

 

247

32.

Ivan Jakabčic a Denisa Poláková

Kvalita života mentálne postihnutých žiakov

[Life Quality of Mentally Disabled Pupils]  

 

259

33.

Marta Jakubíková a Ľubica Derňárová

Kvalita života študentov ošetrovateľstva (model Marjory Gordonovej)

[Life Quality of Students of Nursing (the Model by Marjory Gordon)]  

 

267

34.

Anna Jenčová

Životné skúsenosti mládeže

[Life Experience of Young Adults]  

 

273

35.

Ján Juhás a Kristián Košút

Šťastie - charakteristika osobnosti alebo situačný faktor u nezamestnaných?

[Happiness – a Personality Characteristic or a Situational Factor Among Unemployed?]  

 

282

36.

Monika Kačmárová

Vzťah medzi subjektívnou pohodou seniorov a ich motivačným systémom

[Relation between Subjective Well-being of Seniors and their Motivational System]  

 

294

37.

Zuzana Katreniaková a Mária Sarková

Šikanovanie a sebaúcta adolescentov

[Bullying and Self-esteem of Adolescents]  

 

303

38.

Richard Keklak a Tomáš Kováč

Burnout ako možný faktor prežívania kvality života

[Burnout as a Possible Factor of Experiencing Life Quality]  

 

310

39.

Dorota Kopasová

Kvalita života slovenských učiteľov v súčasnosti

[Life Quality of Slovak Teachers at Present]  

 

322

40.

Eva Koubeková

Osobnostné faktory v kontexte kvality života  adolescentov s telesným postihnutím

[Personality Factors in the Context of Life Quality of Adolescents with Physical Disability]  

 

327

41.

Tomáš Kováč a Andrej Benkovič

Kvalita života, subjektívna pohoda a stratégie zvládania v kontexte osobnosti

[Life Quality, Subjectve Well-being and Strategies of Coping in the Context of Personality]  

 

336

42.

Tomáš Kováč, Ľubomír Páleník a Helmuth Bley

Prediktory subjektívnej pohody u vysokoškolákov

[Predictors of Subjective Well-being among University Students]  

 

345

43.

Elena Kretová

Subjektívna spokojnosť rómskych detí so školou v súvislosti so subjektívne vyjadrenými perspektívami do budúcnosti

[Subjective Satisfaction of Romany Children with School in Connection with Subjectively Expressed Perspectives of Future]  

 

350

44.

Viliam Kubáni a Peter Kandrík

Pracovná  spokojnosť učiteľov v kontexte kvality života

[Work Satisfaction of Teachers in the Context of Life Quality]  

 

358

45.

Silvester Kuruc

Kvalita života vysokoškolákov v kontexte ich osobnostných vlastností

[Life Quality of University Students in the Context of their Personality Qualities]  

 

370

46.

Petra Lajčiaková a Marta Zaťková

Percepcia výchovných štýlov v rodine a sebahodnotenie adolescentov - prvé výskumné zistenia

[Perception of Educational Styles in Families and Self-evaluation of Adolescents – Preliminary Research Findings]  

 

377

47.

Margita Mesárošová, Alexander Ostró, Ladislav Saksun a Andrea Grešová

Prežívanie gynekologických ochorení vo vzťahu ku kvalite života: porovnanie pacientiek s malígnym a benígnym ochorením prsníkov

[Experiencing Gynecological Disorders in Relation to Life Quality: Comparison of Female Patients with Malignant and Benignant Breast Disease]  

 

388

48.

Lýdia Miškolciová

Vplyv burn - out syndrómu na kvalitu života učiteľov

[Influence of Burnt-out Syndrome upon the Life Quality of Teachers]  

 

399

49.

Elena Pavluvčíková

Vplyv poradenskej intervencie na zmenu subjektívnej pohody

[Influence of Counselling Intervention upon Change of Subjective Well-being]  

 

407

50.

Magda Petrjánošová a Radomír Masaryk

Hodnotenie kvality života slovenskými mužmi v strednom veku: metóda fókusových skupín v praxi

[Life Quality Assessment by Slovak Males in their Middle Age: Method of Focus Groups in Practice]  

 

417

51.

Marta Popelková a Jozefína Tkáčiková

Pohľad na kvalitu života v období staroby

[Perception of Life Quality at Senior Age]  

 

426

52.

Alena Potašová

Kvalita života: úskalia výskumu seniorskeho veku

[Quality of Life: Stumbling Blocks in Research of the Elderly People]  

 

433

53.

Zdena Ruiselová

Zvládanie záťaže a osobnosť seniorov

[Coping with Stress and Personality of Seniors]  

 

438

54.

Mária Sarková, Zuzana Katreniaková a Iveta Rajničová-Nagyová

So zdravím súvisiace správanie, sebaúcta a psychická pohoda adolescentov

[Behaviour Related to Health, Self-esteem and Psychic Well-being of Adolescents]  

 

445

55.

Mária Šléšková, Ferdinand Salonna, Andrea Madarasová Gecková, Jitse P. van Dijk a Johann Groothoff

Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji

[Some Aspects of Mental Health of Young People in the Region of Košice]  

451

56.

Blandína Šramová a Katarína Fichnová

Hodnotenie štýlu výchovy uplatňovaného v rodine adolescentov

[Evaluation of Educational Styles in Family of Adolescents]  

 

459

57.

Jana Šupalová a Tomáš Kováč

Rodina ako primárny zdroj kvality života detí

[Family as a Primary Source of Life Quality of Children]  

 

469

58.

Vesna Turan a Mária Bratská

Potenciál a limity mediálnej výchovy v systéme neformálneho vzdelávania stredoškolákov

[Potential and Limitations of Media Education in the System of Informal Education of Secondary School Students]  

 

478

59.

Petra Uramová

Súlad dominantného záujmu so zvoleným vysokoškolským štúdiom a subjektívna pohoda študentov učiteľstva

[Harmony of Dominant Interest with the Chosen Field of University Study and Subjective Well-being of Students of Pedagogy]  

 

490

60.

Štefan Vendel a Juraj Suško

Viera a životná spokojnosť žien

[Faith and Life Satisfaction of Women]  

 

502

61.

Eva Žiaková a Zuzana Maštenová

Kvalita života onkologických pacientiek

[Life Quality of Female Patients Suffering from Cancer]  

 

508

 

  

 

Súbory sú vo formáte PDF
(na čítanie použite Adobe Acrobat Reader v.4.05 alebo vyššiu verziu)

 

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

© PULIB 2004