Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:419763
Kategória:AAB
Autor:Stanislavová Zuzana (72%)
Autor:Klimovič Martin (12%)
Autor:Dziak Dávid (16%)
Názov:(K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež [print] : hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021
Rozsah:343 s.
ISBN:978-80-555-2739-0
Ohlas:[5] 2021. GEJGUŠOVÁ, Ivana. Dva tituly o slovenské literatuře pro děti a mládež. In [bez zostavovateľa]: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : print, ISSN 1805-1464. Ostrava : Pedagogická fakulta, 2021.
Ohlas:[4] 2021. KAŠČÁKOVÁ, Silvia. Literárne umenie pre deti a jeho terapeutická funkcia. In Milan Kendra, Marína Šimáková Speváková, Marek Mitka: K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II. : print. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2021. ISBN 978-80-555-2868-7.
Ohlas:[6] 2022. ŽEMBEROVÁ, Viera. Tri desaťročia zúročené v hodnote textu. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2022, roč. 10, č. 1, s. 131-133.
Ohlas:[5] 2022. ŘEHULKOVÁ, Eliška. Příroda a ekologie ve slovenské literatuře pro děti a mládež . In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi [online], ISSN 1805-1464. 2022 [cit. 2023-01-30], roč. 12, č. 1, s. 86-87. Dostupný na internete <https://dokumenty.osu.cz/pdf/kcd/slovoaobraz/slovoaobraz-12-1.pdf>
Ohlas:[4] 2022. KAŠČÁKOVÁ, Silvia. Poézia v škole. In CREA-AE 2022 : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie : zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 250, 257. ISBN 978-80-223-5505-6.
Ohlas:[4] 2022. ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. Detský čitateľ v naratívnom texte. In Hodnoty literatúry pre deti a mládež v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Hodnoty literatúry pre deti a mládež v premenách času, organizovanej pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prof. PhDr. Ondreja Sliackeho, CSc. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, 2022, s. 88. ISBN 978-80-555-2988-2.
Ohlas:[4] 2023. ČIŽIKOVÁ, Zuzana. Detský fiktívny čitateľ (v prózach slovenských vojvodinských autorov pre deti). In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2023, roč. 30, č. 1, s. 27.
Ohlas:[4] 2023. ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. Tabu v tvorbe pre deti a mládež dvoch slovanských spisovateliek – Márie Kotvášovej-Jonášovej a Jasminky Petrovic. In K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. : interkultúrne komunikačné a komparatistické výzvy. 1. vyd. Fintice : FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2023, s. 81. ISBN 978-80-69006-03-4.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040