Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:306835
Kategória:AAB
Autor:Dančišinová Lucia (50%)
Autor:Kozárová Irina (50%)
Názov:Globalizácia, kultúra, interkultúrna komunikácia a kultúrna inteligencia vo vzájomných súvislostiach [print] : dosahy pre interkultúrny manažment
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021
Rozsah:108 s.
ISBN:978-80-555-2705-5
Ohlas:[4] 2022. PONDELÍKOVÁ, Ivana. Design thinking ako moderný spôsob výučby interkultúrnej komunikácie = Design thinking as a modern way of teaching intercultural communication. In Interkultúrna komunikácia vo výučbe odborného cudzieho jazyka [online]. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, 2022 [cit. 2022-11-16], s. 103. ISBN 978-80-555-2975-2. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dancisinova6>
Ohlas:[4] 2022. GUZI, Ľubomír. Odborná akademická komunikácia v interkultúrnom prostredí = Professional academic communication in an intercultural environment. In Interkultúrna komunikácia vo výučbe odborného cudzieho jazyka [online]. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, 2022 [cit. 2022-11-16], s. 55. ISBN 978-80-555-2975-2. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dancisinova6>
Ohlas:[4] 2022. PONDELÍKOVÁ, Ivana. Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2022, s. 124, 125. ISBN 978-80-572-0257-8.
Ohlas:[4] 2022. SLIVKOVÁ, Ivana. Interkultúrne kompetencie vo výučbe slovenského jazyka ako cudzieho = Intercultural competences in teaching Slovak language as a foreign language . In Interkultúrna komunikácia vo výučbe odborného cudzieho jazyka [online]. 1. vyd. Prešov : Prešovská unvierzita v Prešove, 2022 [cit. 2022-11-24], s. 23, 28. ISBN 978-80-555-2975-2. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dancisinova6>
Ohlas:[3] 2022. PONDELÍKOVÁ, I., TÖKÖLYOVÁ, T. Shaping the digital in Slovak academic environment: from emergency remote teaching (ERT) to effective online teaching = Ksztaltowanie tozsamosci cyfrowej w slovackim środovisku akademickim – od awaryjnego nauczania zdalnego (ERT) do efektywnego nauczania online. In Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska : sectio N [online], ISSN 2543-9340. 2022 [cit. 2023-02-21], roč. 7, s. 156. Dostupný na internete <https://journals.umcs.pl/en/article/view/12825>
Ohlas:[4] 2023. PONDELÍKOVÁ, Ivana. Blended education for university of 21st century. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2023, s. 101, 116. ISBN 978-80-572-0369-8.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:070