Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:165446
Kategória:AAB
Autor:Makky Lukáš (100%)
Názov:Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2019
Rozsah:255 s.
ISBN:978-80-555-2312-5
Ohlas:[6] 2019. GURSKÝ, Peter, MIGAŠOVÁ, Jana. Makky, Lukáš (2019): Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. [From the Beginning til the End and Beyond: The Art in Definitional Coordinates]. Prešov: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Opera Philosophica. 256 pp. In ESPES : elektronický dokument, ISSN 1339-1119. Prešov, 2019, Roč. 8, č. 2.
Ohlas:[1] 2020. KALAJTZIDIS, Ján. Euthanasia as an issue in ethics of social consequences?. In Ethics & Bioethics : print, elektronický dokument, ISSN 1338-5615; 2453-7829. Varšava, 2020, Roč. 10, č. 3, s. 221-229.
Ohlas:[4] 2019. PALENČÁR, Marián, OREŠKO, Štefan, KOMENSKÁ, Katarína. Reflexia teoreticko-metodologických východísk bioetických skúmaní smrti a umierania v medicíne a zdravotníctve. In Marián Palenčár, Peter Volek, Juraj Čáp: Problém smrti a umierania v medicíne a zdravotníctve : print, elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 88-179. ISBN 978-80-555-2358-3; 978-80-555-2360-6.
Ohlas:[4] 2019. KOPČÁKOVÁ, Slávka. Koniec hudobného umenia sa zatiaľ nekoná. In Lukáš Makky, Monika Mitášová, Ondrej Marchevský: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve "koncov umenia" v estetických, umenovedných a filozofických teóriách : print. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2019, s. 64-78. ISBN 978-80-555-2313-2.
Ohlas:[3] 2020. KOČIŠOVÁ, Renáta. Transfer výsledkov muzikologického výskumu do pedagogickej praxe hudobno-historických a esteticko-výchovných predmetov. In Petra Slavíková, Miloš Kodejška, Milan Pazúrik, Eva Králová, Lenka Kaščáková, Marie Slavíková, Slávka Kopčáková: Teorie a praxe hudební výchovy 6 : print. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2020, s. 305-311. ISBN 978-80-7603-163-0.
Ohlas:[3] 2020. KOPČÁKOVÁ, Slávka. Systém učebníc Ladislava Burlasa s fokusom na profiláciu esteticko-výchovných kompetencií budúcich učiteľov. In Petra Slavíková, Miloš Kodejška, Milan Pazúrik, Eva Králová, Lenka Kaščáková, Marie Slavíková, Slávka Kopčáková: Teorie a praxe hudební výchovy 6 : print. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2020, s. 313-320. ISBN 978-80-7603-163-0.
Ohlas:[4] 2020. KOPČÁKOVÁ, Slávka, ŠTEFKOVÁ, Markéta, BELIČOVÁ, Renáta. Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, 224 s. ISBN 978-80-555-2522-8.
Ohlas:[4] 2019. MIGAŠOVÁ, Jana. Black Mountain College case: transformation trends in art education in the first half of the 20th century. In ESPES : elektronický dokument, ISSN 1339-1119. Prešov, 2019, Roč. 8, č. 2, s. 51-58. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/160>
Ohlas:[5] 2020. MIGAŠOVÁ, Jana. Makky, Lukáš. 2019. Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. In Kultura, umění a výchova : elektronický dokument, ISSN 2336-1824. 2020, Roč. 8, č. 1. Dostupný na internete <http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=19&clanek=222>
Ohlas:[4] 2021. KUŠNÍROVÁ, Eva, INŠTITORISOVÁ, Dagmar, KOPAS, Lukáš. Úvod do štúdia divadelného umenia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, 88 s. ISBN 978-80-555-2674-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kusnirova1>
Ohlas:[4] 2021. TIMKO, Tomáš. Súčasné podoby umeleckej praxe vo verejnom priestore vo svetle inštitucionálnej definície umenia. In Alena Kačmárová: 17. ŠVUK FF PU – Doktorandská konferencia : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 22-30. ISBN 978-80-555-2858-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kacmarova10>
Ohlas:[4] 2022. ŠEDÍK, Michal. Priestorové a časové aspekty reprezentácie v umení. In Problém reprezentácie. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022, s. 96. ISBN 978-80-557-1997-9.
Oblasť výskumu:040
Oblasť výskumu:030
Oblasť výskumu:020