Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017012410592751
Kategória:AAB
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Výchova k zdraviu v školskej edukácii
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016
Rozsah:243 s.
ISBN:978-80-555-1612-7
Ohlas:[3] MUŽÍK, V., MUŽÍKOVÁ, L. 2016. Konečné výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa. In 70 ve zdraví : soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.-9. září 2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 204. ISBN 978-80-210-8477-3.
Ohlas:[3] BRATKOVÁ, Silvia 2016. Výchova k zdraviu v edukácii žiakov mladšieho školského veku na Slovensku a profesia učiteľa. In O ksztalceniu przyszlych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2016, s. 55. ISBN 978-83-63196-98-1.
Ohlas:[3] BRATKOVÁ, S., MAKOVÁ, M. 2017 [cit. 2018-01-18]. Zážitkové učenie a jeho aplikácia vo výchove k zdraviu. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac : vypusk 2 [online]. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2017 [cit. 2018-01-18], s. 23. ISBN 978-83-62683-52-9. Dostupný na internete <http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika/International%20Collection%20of%20Scientific%20Papers_Berdyansk_2017.pdf>
Ohlas:[4] BRATKOVÁ, Silvia 2017. Učiteľ primárneho stupňa vzdelávania v prevencii obezity žiakov. In Pedagog w kontekstach wspólczesności. Nowy Sacz : Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2017, s. 46. ISBN 978-83-65575-16-6.
Ohlas:[3] FEČIKOVÁ, Zuzana 2018. Prvá pomoc v pregraduálnej príprave učiteľov primárneho stupňa vzdelávania. In Život ve zdraví 2018: teorie a praxe : sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 22. ISBN 978-80-210-9176-4.
Ohlas:[3] BRATKOVÁ, Silvia 2018. Výchova k zdraviu v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku. In Život ve zdraví 2018: teorie a praxe : sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 13. ISBN 978-80-210-9176-4.
Ohlas:[4] BRATKOVÁ, S., KANCÍR, J. 2019. Environmentálna výchova ako súčasť výchovy k zdraviu v kurikule predprimárneho a primárneho vzdelávania. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 37. ISBN 978-80-555-2267-8.
Ohlas:[4] BRATKOVÁ, Silvia 2019. Analýza programov podpory zdravia u rómskych žiakov na primárnom stupni vzdelávania. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 30. ISBN 978-80-555-2267-8.
Ohlas:[4] FEČIKOVÁ, Zuzana 2019. Vedomosti študentov učiteľstva pre primárny stupeň vzdelávania o poskytovaní prvej pomoci. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 81. ISBN 978-80-555-2267-8.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Milica 2019. Výchova k zdraviu rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom elektronickej myšlienkovej mapy. In Osvita i suspiľstvo IV : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2019, s. 64. ISBN 978-83-952000-9-0.
Ohlas:[3] MIRDALIKOVÁ, Patrícia 2019. Protidrogová výchova v školských vzdelávacích programoch špeciálnych základných škôl na Slovensku. In Teťana Nestorenko: Osvita i suspiľstvo IV. : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2019, s. 196. ISBN 978-83-952000-9-0.
Ohlas:[3] BRATKOVÁ, Silvia 2020. Okruhy výchovy k zdraviu v kontexte školskej edukácie. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020, s. 18, 19, 20, 23. ISBN 978-83-66567-00-9.
Ohlas:[4] BUKOVÁ, Alena 2018. Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 128. ISBN 978-80-8152-684-8.