Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016120108061106
Kategória:ACB
Autor:Žolnová Jarmila (82%)
Autor:Semanová Anna (18%)
Názov:Edukácia žiaka so psychosociálnym narušením na základnej škole
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016
Rozsah:167 s.
ISBN:978-80-555-1657-8
Ohlas:[3] HLEBOVÁ, Bibiána 2017. Children's Roma literary protagonist with a social disadvantage in the emotional education. In Asian journal of social sciences and management studies, ISSN 2424-8517. 2017, vol. 2, no. 1, s. 102.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2016. Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 223. ISBN 978-80-555-1694-3.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, Jana et al. 2018. Integrácia a inklúzia osôb so zdravotným postihnutím. In Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie I. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 22. ISBN 978-80-555-2175-6.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána 2018. Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 36, 46. ISBN 978-80-555-2089-6.
Ohlas:[3] MIKURČÍKOVÁ, Lucia 2020. Hra na dobré správanie: behaviorálny prístup v znižovaní problémového správania v podmienkach školských tried=Good behavior game: behavior approach in decresing problem behavior in classroom settings. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2020, s. 57. ISBN 978-83-66567-00-9.
Ohlas:[3] HAFIČOVÁ, H., DUBAYOVÁ, T., KOVÁCS, E. et al. 2020. Mentor and social support as factors of resilience and school success. 1. vyd. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM”, 2020, s. 110. ISBN 978-83-64157-73-8.