Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016030714582282
Kategória:AAB
Autor:Hlebová Bibiána (40%)
Autor:Ďorďovičová Jana (40%)
Autor:Palková Veronika (20%)
Názov:Kognitívna stimulácia čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:242 s.
ISBN:978-80-555-1456-7
Ohlas:[6] ĎURANOVÁ, Patrícia 2016. Kognitívna stimulácia čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2016, roč. 5, č. 2, s. 100-102.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2016. Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 153, 168. ISBN 978-80-555-1694-3.
Ohlas:[3] KOŽÁROVÁ, Jana 2018 [cit. 2018-09-03]. Possibilities of inclusive education for students with special educational needs. In Asian education studies [online], ISSN 2424-9033. 2018 [cit. 2018-09-03], vol. 3, no. 2, s. 22, 36, 37. Dostupný na internete <http://journal.julypress.com/index.php/aes/article/view/361/279>
Ohlas:[4] HORŇÁK, L., FUDALYOVÁ, D. 2018. Rozvíjanie reči rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnej základnej škole. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 46, 109. ISBN 978-80-555-2134-3.
Ohlas:[3] ŠIMKOVÁ, Patrícia 2019 [cit. 2020-06-02]. Podpora čitateľskej kompetencie u žiakov s mentálnym postihnutím=The options support reading competence for a pupils with moderate mental disabilities. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac [online]. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2019 [cit. 2020-06-02], s. 220. ISBN 978-83-66567-00-9. Dostupný na internete <http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/1_2020.pdf>
Ohlas:[3] VIKTORIN, Jan 2020. Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2020, s. 117. ISBN 978-80-7510-424-3.
Ohlas:[4] DOSTALOVÁ, E., LOOSOVÁ, E., VIKTORIN, J. 2021. Přístup učitelů české základní školy k rozvoji zrakové a sluchové percepce žáků s lehkým mentálním postižením. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ISSN 2585-7363. 2021, roč. 10, č. 1, s. 67.