Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Coranič Jaroslav (100%)
Názov:Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Vydavateľské údaje:České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudejovickém, 2014
Rozsah:526 s.
ISBN:978-80-86074-30-6
Ohlas:[4] ŠTURÁK, P., KOPRIVŇÁKOVÁ, J. 2015. Dejiny náboženskej pedagogiky II. : história vzdelávania na území Slovenska. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 68. ISBN 978-80-555-1357-7.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2015. Blahoslavený biskup – mučeník Pavol Peter Gojdič OSBM a jeho vzťah k Eucharistii. In Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme : zborník vedeckých (nekonferečných) štúdií. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 49. ISBN 978-80-555-1380-5.
Ohlas:[6] ŠTURÁK, Peter 2015. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2015, roč. 17, č. 2, s. 293-294.
Ohlas:[5] GRADOŠ, Juraj 2014. Vyššie vzdelanie veriacich byzanstského obradu na Slovensku do roku 1818. In Acta educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictvo Pasaže, 2014, s. 106. ISBN 978-83-64511-05-9.
Ohlas:[5] ŠIMONČIČ, Jozef 2014. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Acta educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictvo Pasaže, 2014, s. 158-159. ISBN 978-83-64511-05-9.
Ohlas:[6] ŠTURÁK, Peter 2015. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi, ISSN 1335-7492. 2015, roč. 47, č. 24-25, s. 20.
Ohlas:[6] ŽEŇUCH, Peter 2015. Aktuálny historiografický diskurz o byzantsko-slovanskej konfesii na Slovensku. In Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej, ISSN 0037-6787. 2015, roč. 50, č. 2, s. 190-191.
Ohlas:[4] HOSPODÁR, Michal 2015. Charakteristika vybraných kníh z historickej knižnice Biblioteca Kovacsiana. In Sumár cyrilských historických kníh a rukopisov v bibliotéke Kovacsiana GTF PU. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2015, s. 31. ISBN 978-80-555-1417-8.
Ohlas:[4] KURILCOVÁ, Katarína 2015 [cit. 2015-12-10]. Gréckokatolcka cirkev na Slovensku po roku 1989 a jej rozvoj v oblasti architektúry. In Súčasné trendy a výzvy v katolíckej teológii a religionistike : zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2015-12-10], s. 86. ISBN 978-80-555-1343-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novakova1>
Ohlas:[4] VADRNA, Michal 2015 [cit. 2015-12-10]. Vysťahovanie gréckokatolíckej farnosti Blažov v 50-tych rokoch. In Súčasné trendy a výzvy v katolíckej teológii a religionistike : zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2015-12-10], s. 153. ISBN 978-80-555-1343-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novakova1>
Ohlas:[6] VALČO, Michal 2015. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Kultúrne dejiny, ISSN 1338-2209. 2015, roč. 6, č. 2, s. 294-296.
Ohlas:[5] WEIS, Martin 2015. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Caritas et veritas, ISSN 1805-0948. 2015, roč. 5, č. 2, s. 206-207.
Ohlas:[6] KIČERA, Viktor 2015. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Mesto a dejiny, ISSN 1339-0163. 2015, roč. 4, č. 1, s. 120-121.
Ohlas:[6] KOVAĽ, Peter 2015 [cit. 2016-07-26]. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove [online], ISSN 1337-0707. 2015 [cit. 2016-07-26], č. 2, s. 169-172. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/2015-DEJINY-2-2015/index.html>
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2015. Osobnosť biskupa De Camilisa a jeho prínos v rámci úniizácie v období po uzavretí Užhorodskej únie. In Osobitosti konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 119. ISBN 978-80-555-1505-2.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2016. Vznik Gréckokatolíckeho seminára v Prešove. In Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život, ISSN 0139-861X. 2016, Č. 2-3, s. 113.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton 2015. Gréckokatolícke murované chrámy tereziánskeho typu z územia východného Slovenska vybudované počas episkopátu mukačevského biskupa Andreja Bačinského (1772-1809). In Osobitosti konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 144. ISBN 978-80-555-1505-2.
Ohlas:[4] LIŠKA, A., GOJDIČ, I. 2015. História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 550. ISBN 978-80-555-1546-5.
Ohlas:[6] KONEČNÝ, Stanislav 2016 [cit. 2016-11-03]. Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], ISSN 1335-3008. 2016 [cit. 2016-11-03], roč. 19, č. 1, s. 85-88. Dostupný na internete <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/1/>
Ohlas:[1] ŠTURÁK, Peter 2016. The legacy of the Greek catholic leading personalities and martyrs in Slovakia and their contribution for the building up of a free Slovak society. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2016, vol. 12, no. 4, s. 39-48.
Ohlas:[4] GRADOŠ, Juraj 2016. Dejiny Mukačevskej eparchie do začiatku 19. storočia. Prešov : Petra, 2016, s. 25. ISBN 978-80-8099-115-9.
Ohlas:[6] LENČIŠ, Štefan 2015. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Notitiae historiae ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-9572. 2015, roč. 4, č. 2, s. 119-120.
Ohlas:[3] GRADOŠ, Juraj 2016. Východný obrad v dobe medzi Moravou a Uhorskom. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV a. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016, s. 41. ISBN 978-617-7132-60-7.
Ohlas:[3] ŠTURÁK, Peter 2016. Písomná agenda Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva z rokov 1788-1792. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV a. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016, s. 78. ISBN 978-80-617-7132-60-7.
Ohlas:[3] MOJZEŠ, Marcel 2016. Reflexia nad vzťahom blaženého hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM (1888-1960) ku gréckokatolíckemu cirkevnému školstvu. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV a. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016, s. 138. ISBN 978-617-7132-60-7.
Ohlas:[3] BOHÁČ, Vojtech 2016. Obradová a národnostná príslušnosť vo farnostiach Maďarského dekanátu Košickej gréckokatolíckej eparchie. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV a. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016, s. 157. ISBN 978-80-617-7132-60-7.
Ohlas:[3] SZABO, Miloš 2016. Perspektíva ruténské katolické církvi z historicko-právneho pohledu. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV a. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016, s. 178. ISBN 978-617-7132-60-7.
Ohlas:[3] LUPČO, Martin 2016. Reflexia vývoja pravoslávnej cirkvi po roku 1989. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV a. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016, s. 195. ISBN 978-617-7132-60-7.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2016. 90-té výročie od menovania Pavla Petra Gojdiča OSBM za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 179.
Ohlas:[4] GRADOŠ, Juraj 2016. Užhorodská únia z 24. apríla 1646 vo svetle jej dokumentu. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 231.
Ohlas:[4] HOSPODÁR, Michal 2016. Dekrét Presbyterorum ordinis a Gréckokatolícka cirkev. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 345.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Jaromíra 2016. "Akcia P" (Prešovský sobor) - príčiny a dôsledky. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, 2016, roč. 18, č. 2, s. 308.
Ohlas:[4] REMBIERZ, Marek 2016. "Ksiegozbiór: Dziedzictwo tradycji - przekaz wiedzy - perspektywy edukacji. Biblioteka jako przestrzen spotkania z historia mysli i miejsce badan naukowych". In Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte : zborník príspevkov vedeckej konferencie, ktorá je súčasťou projektu KEGA č. 046PU - 4/2014. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 26. ISBN 978-80-555-1647-9.
Ohlas:[4] GLEVAŇÁK, Michal 2016. Prví donátori "Bibliothecae Kovancsiano - Dioecesane" po jej vzniku v roku 1820. In Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte : zborník príspevkov vedeckej konferencie, ktorá je súčasťou projektu KEGA č. 046PU - 4/2014. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 51. ISBN 978-80-555-1647-9.
Ohlas:[4] ČITBAJ, František 2016. Prešovská gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris v svojom intelektuálnom vývoji. In Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte : zborník príspevkov vedeckej konferencie, ktorá je súčasťou projektu KEGA č. 046PU - 4/2014. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 127. ISBN 978-80-555-1647-9.
Ohlas:[4] FENYČ, Volodymyr 2016. Mify i stereotypy v istoriji greko-katolykiv Mukačivskoj eparchiji. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV b. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 15. ISBN 978-80-555-1610-3.
Ohlas:[4] PUSKÁS, Bernadett 2016. Portrety greko-katolyckych episkopiv XIX - XX stoliť u m. Nireďhaza. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV b. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 147. ISBN 978-80-555-1610-3.
Ohlas:[5] DRONOV, M.Ju. 2016. Iz istorii Greko-katoličeskoj cerkvu v Slovakii. In Slavjanskij mir v tretiem tysjačeletii. Moskva : ISl. RAN, 2016, s. 510-512. ISBN 978-5-7576-0369-1.
Ohlas:[2] GRADOŠ, Juraj 2016. Dokument Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2016, vol. 64, no. 3, s. 511-520.
Ohlas:[4] GRADOŠ, Juraj 2017. Nájdený dokument Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In V brázde Metodovej 2017 : gréckokatolícky kalendár. Košice : Byzant, 2017, s. 49. ISBN 978-80-85581-73-7.
Ohlas:[4] KIČERA, Viktor 2016. Gréckokatolícka cirkev v Československu ako sociálna inštitúcia (1918-1939). Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 107. ISBN 978-80-555-1645-5.
Ohlas:[4] ČITBAJ, František 2016. Prešovská gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris vo svojom kánonickom vývoji. In Bibliotheca Kovacsiana - hodnotný zdroj cirkevnoslovanskej vzdelanosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 202. ISBN 978-80-555-1662-2.
Ohlas:[4] REMBIERZ, Marek 2016. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje biblioteki jako "przestrzeni" spotkania z wartosciami intelektualnymi, estetycznymi i duchowymi. In Bibliotheca Kovacsiana - hodnotný zdroj cirkevnoslovanskej vzdelanosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 202. ISBN 978-80-555-1662-2.
Ohlas:[5] MAGOCSI, Paul Robert 2016. Z dejin greckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Logos, ISSN 0024-5895. 2016, vol. 57, no. 1-4, s. 332-334.
Ohlas:[2] LABANC, Peter 2017. Otázka existence východného rítu v 13. A 14. storočí na Spiši. In Konštantínove listy, ISSN 1337-8740. 2017, roč. 10, č. 1, s. 198-210.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2016. Štefan Novák na prešovskom biskupskom stolci v čase prvej svetovej vojny. In Prvá svetová vojna v Karpatoch = Első világhaború a Kárpátokban = Perša svitova vijna v Karpatach. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 111. ISBN 978-80-555-1717-9.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2017. 200 rokov od kanonického erigovania Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva (1818-2018). In V brázde Metodovej 2018 : gréckokatolícky kalendár. Košice : Byzant, 2017, s. 47. ISBN 978-80-85581-76-8.
Ohlas:[3] GRADOŠ, Juraj 2016 [cit. 2018-*03-05]. The union of Uzhorod and the document from April 24, 1946. In Eastern theological journal [online], ISSN 2416-2213. 2016 [cit. 2018-*03-05], vol. 2, no. 2, s. 304. Dostupný na internete <http://easterntheologicaljournal.com/docs/ETJ4.pdf>
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2017. Blahoslavený biskup P. P. Gojdič OSBM - verný nasledovník svätého Bazila Veľkého. In História Rádu baziliánov sv. Jozafáta. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 176, 184. ISBN 978-80-555-1881-7.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana 2017. Náboženský život gréckokatolíkov na území Zemplína v 20. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 91. ISBN 978-80-555-1887-9.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2017. 70. výročie od biskupskej chirotónie Dr. Vasiľa Hopka za pomocného prešovského biskupa. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2017, roč. 19, č. 2, s. 245, 248, 250.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2018. Vo svetle jubilea 130. výročia od narodenia blahoslaveného biskupa - mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2018, roč. 20, č. 2, s. 183, 186.
Ohlas:[4] KICHERA, Viktor 2017. The idea of greek catholic unity at the council of bishops in 1927 in LVIV: perception of czechoslovak officials and church periodicals. In Notitiae historiae ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-9572. 2017, roč. 6, č. 1, s. 106.
Ohlas:[4] BORZA, P., GRADOŠ, J. 2016. Prešov. In Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie : Prešovská archieparchia. Prešov : Petra, 2016, s. 456, 752. ISBN 978-80-8099-119-7.
Ohlas:[4] BORZA, P., GRADOŠ, J., VANSAČ, P. 2016. Šmigovec. In Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie : Prešovská archieparchia. Prešov : Petra, 2016, s. 628, 752. ISBN 978-80-8099-119-7.
Ohlas:[5] NABYWANIEC, Stanislaw 2015 [cit. 2019-01-07]. Z dejín gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku. In Textus et Studia [online], ISSN 2300-3839. 2015 [cit. 2019-01-07], Tom 1, no. 1, s. 131-136. Dostupný na internete <http://czasopisma.upjp2.edu.pl/textusetstudia/article/view/2042/1928>
Ohlas:[4] BEŇKOVÁ, Jana 2018 [cit. 2019-01-09]. Duchovný život gréckokatolíckych veriacich v časoch perzekúcie a likvidácie gréckokatolíckej cirkvi. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2018 [cit. 2019-01-09], roč. 7, č. 2, s. 52. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR-2-2018.pdf>
Ohlas:[4] BORZA, Peter 2017. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939-1945. Prešov : Petra, 2017, s. 164. ISBN 978-80-8099-127-2.
Ohlas:[4] KIČERA, Viktor 2017. Sociaľni čynnyky konvertaciji duchovenstva u mižvojennij Čechoslovaččyni (na prykladi o. Pavla Vojtovyča). In Pravoslávie a súčasnosť IX : zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 28. marec 2017. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, č. 5, s. 58, 60. ISBN 978-80-555-1864-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kocvar7>
Ohlas:[4] MOROZ, Volodymyr 2017. Siľ zemli:unijna identyčnisť, Vasylijany i Čyn Svjatoho Vasylija Velykoho na tereni Mukačivskoji eparchiji. In História Rádu baziliánov sv. Jozafáta. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017, s. 35. ISBN 978-80-555-1881-7.
Ohlas:[3] KIČERA, V., FENYČ, V., ŠTERR, D. 2018. Habsburzka cerkva: Mukačivska hreko-katolycka eparchija v avstrijsku dobu (1771-1918). Užhorod : Vydavnyctvo V. Paďaka, 2018, s. 161. ISBN 978-80-555-1881-7.
Ohlas:[4] BORZA, Peter 2017. Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939-1945. Prešov : Petra, n. o., 2017, s. 199. ISBN 978-80-8099-128-9.
Ohlas:[3] ŠTURÁK, Peter 2018. Prešovská gréckokatolícka archieparchia na Slovensku v kontexte Jubilejného roku 2018. In Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, ISSN 2392-1463. 2018, no. 9, s. 206, 209. ISBN 978-83-7631-847-9.
Ohlas:[6] DOMENOVÁ, Marcela 2016. Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Spoločnosť dejiny : (človek – priestor – kultúra). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 137-140. ISBN 978-80-555-1596-0.
Ohlas:[3] KIČERA, V.V. 2018. Sociaľni projekty ta jich realizacija hreko-katolyčkym duchovenstvom mukačivškoji eparchiji u druhij polovyni 20-ch – počatky 30-ch rr. XX stolittia. In Naukovyj visnyk Užhorodskoho universytetu : serija istorija, ISSN 2523-4498. 2018, vol. 38, no. 1, s. 64.
Ohlas:[6] LUKÁČOVÁ, Jana 2019. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1338-7251. 2019, roč. 8, č. 2, s. 171-172.
Ohlas:[3] FENYČ, Volodymyr 2019. Hreko-katolyky užhorodskoji unijnoji tradyciji: mify, stereotypy, realiji. Užhorod : Vydavnyctvo V. Padjaka, 2019, s. 193. ISBN 978-966-387-122-6.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana 2019. Proces obnovy gréckokatolíckej cirkvi v Československu. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1338-7251. 2019, roč. 8, č. 1, s. 106, 110.
Ohlas:[2] ZOUHAR, Jakub 2018. An outline of Greek Catholic monasticismin the Czech lands and Czechoslovakia throughout the 19th and 20th century. In Konštantínove listy, ISSN 1337-8740. 2018, roč. 11, č. 2, s. 164.
Ohlas:[2] ŽEŇUCH, Vavrinec 2019. List pápežovi Inocentovi X. z roku 1652 vo svetle faktov. In Konštantínove listy, ISSN 1337-8740. 2019, roč. 12, č. 1, s. 50-58.
Ohlas:[3] ŠTURÁK, Peter 2016. Význam katolíckych univerzít a ich význam v mestách na príklade Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. In Krajobraz semantyczny wsi i miast. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, 2016, s. 82. ISBN 978-83-7438-517-6.
Ohlas:[4] ŠVORC, Peter 2017 [cit. 2020-10-01]. Z periférie do centra. Rusínsky roľník Jurko Lažo pred vstupom do veľkej politiky (1867-1918). In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov [online], ISSN 1337-0707. 2017 [cit. 2020-10-01], roč. 12, č. 2, s. 122. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-22017.html>
Ohlas:[4] ŠVORC, Peter 2018. Od pluhu do senátorskeho kresla. Jurko Lažo a jeho doba (1867-1929). Prešov : Universum, 2018, s. 264. ISBN 978-80-89946-02-0.
Ohlas:[4] KONEČNÝ, Stanislav 2019. K vývoju Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a k jej revitalizácii po roku 1989. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 242. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 2019. Rok 1968 a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 204. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[4] REMBIERZ, Marek 2019. Cyrilometodská tradícia a 200 rokov Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 263. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana 2019. Aktívna pomoc otca Jána Ivana Mastiliaka CSsR v procese obnovy Gréckokatolíckej cirkvi na území Československa. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 222. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[4] KRAJŇÁK, Peter 2019. Jozef Mižičko (1847-1918) generálny vikár Prešovského biskupstva a kanoik Prešovskej kapituly. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 105. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[4] FENYČ, Volodymyr 2019. Vid Priaševa do Priaševa (1816-1646): šisť podiliv Mukačivskoji "eparchiji-materi", try chvyli mihraciji virnykiv i desať spiľnych oznak ekleziaľnoji identyčnosti hreko-katolykiv užhorodskoji unijnoji tradyciji. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 66, 67, 71, 76. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[3] LUKÁČOVÁ, Jana 2019. Vo svetle 60. výročia smrti blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. In Collectanea lectionum theologicarum IX. : : 3. Varšava : Wydawnictwo Respect, 2019, s. 208, 211. ISBN 978-83-950824-4-3.
Ohlas:[3] SARAKA, Damián 2019. (Not) developing a reference of the second vatican council in Slovakia (the history and operation of movements and lay associations). In Folia Historica Cracoviensia, ISSN 0867-8294. - ISSN 2391-6702. 2019, vol. 25, č. 1, s. 112.
Ohlas:[2] ZUBKO, Peter 2018. Pol'sko-uhorské súvislosti v dejinách uniatov. In Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej, ISSN 0037-6787. 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 187-204.
Ohlas:[4] BORZA, Peter 2017. Gréckokatolícky Prešov. In Prešov v priestore a čase. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2017, s. 168. ISBN 978-80-89952-00-7.
Ohlas:[2] DOMENOVÁ, Marcela 2020. Územné slovaciká v pozostalosti Gregora Tarkoviča. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2020, roč. 11, č. 1, s. 256-295.
Ohlas:[2] ŠTURÁK, P., LUKÁČOVÁ, J. 2020. Komunistická diktatúra po februárových udalostiach roka 1948 a pozícia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2020, roč. 11, č. 2, s. 156-167.