Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015032514305162
Kategória:AAB
Autor:Homišinová Mária (25%)
Autor:Slančová Daniela (25%)
Autor:Výrost Jozef (25%)
Autor:Ondrejovič Slavomír (25%)
Názov:Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011
Rozsah:CD-ROM, 116 s.
ISBN:978-80-89524-05-1
Ohlas:[4] 2019. ĎURKOVSKÁ, Mária. Postavenie materinského jazyka v systéme hodnôt vybraných národností v rokoch 2004-2017. In Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie z riešenia vedeckého projektu APVV-15-0745. Prešov : Universum, 2019, s. 76. ISBN 978-80-89946-12-9.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060