Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014032513112010
Kategória:ACB
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Základy pedagogiky psychosociálne narušených
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013
Rozsah:103 s.
ISBN:978-80-555-0842-9
Ohlas:[3] KALEJA, Martin 2014. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 220. ISBN 978-80-7464-544-0.
Ohlas:[4] FEDORKO, Vladimír 2014 [cit. 2014-05-21]. Učebný zdroj ako prostriedok eliminácie predsudkov. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014 [cit. 2014-05-21], s. 85. ISBN 978-80-565-0192-4. Dostupný na internete <web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/multi4.pdf>
Ohlas:[6] HUČÍK, Ján 2014 [cit. 2014-05-21]. Základy pedagogiky psychosociálne narušených. In Prohuman : odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2014 [cit. 2014-05-21]. Dostupný na internete <http://prohuman.sk/pedagogika/zaklady-pedagogiky-psychosocialne-narusenych-recenzia>
Ohlas:[4] HORNÍKOVÁ, R., DUBAYOVÁ, T. 2014 [cit. 2015-06-04]. Dyslexia detí s poruchami správania v reedukačnom centre. In Študent na ceste k praxi III : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014 [cit. 2015-06-04], s. 87. ISBN 978-80-555-1116-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2>
Ohlas:[4] IĽKOVÁ, A., HREBEŇÁROVÁ, L. 2014 [cit. 2015-06-04]. Analýza syndrómu vyhorenia u vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím v závislosti od veku. In Študent na ceste k praxi III : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014 [cit. 2015-06-04], s. 108. ISBN 978-80-555-1116-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2>
Ohlas:[4] SEMANOVÁ, A., HORŇÁK, L. 2014 [cit. 2015-06-04]. Prejavy agresie klientov reedukačného centra očami vychovávateľov. In Študent na ceste k praxi III : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014 [cit. 2015-06-04], s. 39. ISBN 978-80-555-1116-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2>
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, M., GERKA, V. 2014. Problematika edukácie detí s problémovým správaním. In Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary eduacation. Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2014, s. 290. ISBN 978-83-62550-47-0.
Ohlas:[6] DUBAYOVÁ, Tatiana 2015. Pedagogika psychosociálne narušených. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2015, roč. 4, č. 1, s. 89.
Ohlas:[4] SEMANOVÁ, A., HORŇÁK, L. 2015. Výzvy v pregraduálnej príprave etopédov v oblasti intervencie prejavov agresivity detí a mladistvých v reedukačných centrách. In Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej multiodborovej konferencie 17.-18. september 2015 Prešov. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 365. ISBN 978-80-555-1423-9.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., SOCHA, M., GERKA, V. 2015. Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 205. ISBN 978-80-555-1510-6.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, L., ŠOLTÍSOVÁ, M. 2016. Výzvy profesnej etiky v špeciálnej pedagogike. In Profesijná etika ako základ školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inklúzii. Liptovský Ján : Prohu, 2016, s. 51. ISBN 978-80-89535-20-0.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., KOŽÁROVÁ, J. 2016. Komplexný prístup k deťom s problémovým správaním v predškolskom veku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 206. ISBN 978-80-555-1648-6.
Ohlas:[3] DUBAYOVÁ, Tatiana 2016 [cit. 2016-12-06]. Mental vulnerability and coping strategies as a factor for academic success for pupils with special education needs. In International science index. International journal of social, behavioral, educational, economic, business and industrial engineering [online], ISSN 1307-6892. 2016 [cit. 2016-12-06], vol. 10, no. 4, s. 1203-1206. Dostupný na internete <http://waset.org/publications/10004353/mental-vulnerability-and-coping-strategies-as-a-factor-for-academic-success-for-pupils-with-special-education-needs>
Ohlas:[4] HUČÍK, J., HREBEŇÁROVÁ, L. 2016. Etický kódex ako interný princíp práce špeciálneho pedagóga. In Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. Bratislava : Iris, 2016. ISBN 978-80-89726-79-0.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2016. Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 224. ISBN 978-80-555-1694-3.
Ohlas:[4] IVANKOVÁ, A., HREBEŇÁROVÁ, L., PALKOVÁ, A. 2017 [cit. 2017-11-03]. Analýza úrovne syndrómu vyhorenia u vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím v závislosti od druhu zariadenia. In Vzdelávanie a spoločnosť II : medzinárodný nekonferenčný zborník [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2017-11-03], s. 252. ISBN 978-80-555-1829-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9>
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, Jana et al. 2018. Kvalita života osôb so zdravotným postihnutím. In Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie I. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 80. ISBN 978-80-555-2175-6.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, Jana et al. 2018. Etika v špeicálnopedagogickej edukácii a v poradenstve. In Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie I. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 118. ISBN 978-80-555-2175-6.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, Jana et al. 2018. Ucelená rehabilitácia osôb so zdravotným postihnutím. In Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie I. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 30. ISBN 978-80-555-2175-6.
Ohlas:[3] ADAMUS, P., ZEZULKOVÁ, E., KALEJA, M. et al. 2016. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016, s. 115. ISBN 978-80-7464-884-7.
Ohlas:[3] ADAMUS, P., FRANIOK, P., KALEJA, M. et al. 2015. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2015, s. 93. ISBN 978-80-7464-798-7.