Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014031317552510
Kategória:AAB
Autor:Pružinský Štefan, ml. (100%)
Názov:Preobrazenie Isusa Christa [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013
Rozsah:105 s.
ISBN:978-80-555-0906-0
Ohlas:[4] 2014. DUPEJ, Andrej. Počiatky Cirkvi vo Filipách a udalosti pri jej vzniku na druhej misijnej ceste apoštola Pavla. In Pravoslávny teologický zborník XL (25). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014, s. 53. ISBN 978-80-555-1076-7.
Ohlas:[3] 2014. DUPEJ, Andrej. Historicko-kritický úvod k listu sv. apoštola Pavla filipským kresťanom a jeho cyrilské vydanie používané na Slovensku. In Starodruki cyrylickie w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego [online]. Gorlice : [Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach], 2014 [cit. 2014-10-09], s. 128. ISBN 978-83-63055-90-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2355,0,Starodruki_cyrylickie_w_zasobach_parafialnych_pogranicza_polsko_s%C5%82owackiego.html>
Ohlas:[3] 2014. DUPEJ, Andrej. Isus Christos - príklad pokory v kontexte listu Filipským (Hymnus Flp. 2, 6-11). In Pravoslávny biblický zborník III/2014 2014 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2014 [cit. 2015-04-14], s. 130. ISBN 978-83-63055-88-2. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2407,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK__III_2014_.html>
Ohlas:[4] 2014. ŽUPINA, Miroslav. Od smrti k životu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 116. ISBN 978-80-555-1235-8.
Ohlas:[3] 2015. ŽUPINA, Miroslav. Život Cirkvi a jej skusenosť s vierou v kontexte triadologickej dogmy. In Pravoslávny biblický zborník III/2015 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2015 [cit. 2016-04-25], s. 63. ISBN 978-83-63055-24-0. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2435,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2015_.html>
Ohlas:[3] 2015. DUPEJ, Andrej. Väznenie svätého apoštola Pavla v kontexte listu filipským (Flp 1, 12-20). In Pravoslávny biblický zborník II/2015 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2015 [cit. 2016-04-25], s. 111. ISBN 978-83-63055-23-3. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2424,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK__II_2015.html>
Ohlas:[4] 2016. ŽUPINA, Miroslav. Pravoslávna teológia a vysokoškolské teologické vzdelávanie. In 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty : (jubilejný zborník). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2016, s. 36. ISBN 978-80-555-1715-5.
Ohlas:[4] 2017. ŽUPINA, Miroslav. Biblicko-patristický pohľad na človeka v protologickom, historickom a eschatologickom kontexte. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 119. ISBN 978-80-555-1970-8.
Ohlas:[4] 2020. ŽUPINA, Miroslav. Mystika a mystické skúsenosti v pravoslávnej duchovnej tradícii. In Acta Patristica [online], ISSN 1338-3299. 2020 [cit. 2021-01-29], roč. 11, č. 22, s. 115. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/en/faculty-of-orthodox-theology/main-sections/science-research/journal-APA/archiveAPA/22-2020/36396>
Ohlas:[4] 2019. ŽUPINA, Miroslav. Teoptia v Starom zákone na príklade zjavení sa Boha prorokovi Mojžišovi. In Acta Patristica [online], ISSN 1338-3299. 2019 [cit. 2021-01-29], roč. 10, č. 20, s. 42. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/en/faculty-of-orthodox-theology/main-sections/science-research/journal-APA/archiveAPA/20-2019/34407>
Oblasť výskumu:020