Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014031110403139
Kategória:AAB
Autor:Paľa Gabriel (50%)
Autor:Poláková Martina (50%)
Názov:Online doba, online cirkev I. [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
Rozsah:243 s.
ISBN:978-80-555-0934-1
Ohlas:[4] 2016. PETRO, Marek. Prínos Laudato si' pre ekoetiku. In Sacrum a príroda. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 44. ISBN 978-80-555-1615-8.
Ohlas:[4] 2016. PIEJA, Wieslaw. Wychowanie a media. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 121.
Ohlas:[4] 2016. HALAGOVÁ, Emília. Digitálna generácia a jej pohľad na svet a život. In Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 85. ISBN 978-80-555-1653-0.
Ohlas:[6] 2014. NOVÁKOVÁ, Silvia. Online doba, online cirkev I. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2014 [cit. 2017-03-21], roč. 3, č. 2, s. 96-97. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%202_2014.pdf>
Ohlas:[4] 2017. KARDIS, Kamil. Religiozita v pohybe. Procesy náboženského pluralizmu a individualizácia religiozity. In Peter Šturák: Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2017, roč. 19, č. 1, s. 263.
Ohlas:[4] 2017. REJMAN, B., NAROJCZYK, A. Przemiany wartosci religijnych w globalnej wiosce Europy. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. Tarnów, 2017, roč. 19, č. 1, s. 249.
Ohlas:[4] 2017. SARAKA, Damián. Nová evanjelizácia - nádej pre dnešnú Európu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 67. ISBN 978-80-555-1886-2.
Ohlas:[4] 2019. BEŇKOVÁ, Jana. Podstata a relevancia rodinných vzťahov a väzieb v každom okamihu života. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1338-7251. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 63.
Ohlas:[4] 2020. BEŇKOVÁ, Jana. Sociálne média ako ideály, ktoré deformujú hodnoty. In Vita et communio : výber štúdií Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2020, s. 13. ISBN 978-80-555-2413-9.
Ohlas:[4] 2020. SARAKA, Damián. Nová evanjelizácia a postmoderná kultúra. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2020, s. 180. ISBN 978-80-555-2523-5.
Ohlas:[4] 2020. TKÁČ, Martin. Priestor pre mladšie generácie v gréckokatolíckych časopisoch. In Slovo: minulosť a vízie : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, s. 183, 196. ISBN 978-80-555-2627-0.
Ohlas:[4] 2021. PULÍKOVÁ, Jana. Osobná a virtuálna komunikácia v rodinnej výchove. In In Pluribus Unitas 9 : jednota v mnohosti, unity in diversity. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, s. 186. ISBN 978-80-555-2702-4.
Ohlas:[1] 2017. VRABEC, N., GRACA, M. Mobile applications in the context of the new evangelization. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2017, vol. 13, no. 4, s. 123-135.
Ohlas:[1] 2016. MIERZWA, Janusz. Perspectives of social work supervisees based on examples used in New Jersey and New York. In European journal of science and theolohy, ISSN 1841-0464. 2016, vol. 12, no. 4, s. 189-202.
Oblasť výskumu:020