Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014030709422534
Kategória:AAB
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Éthos a poésis v umeleckej tvorbe [print] : štúdie o literatúre pre deti a mládež
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013
Rozsah:137 s.
ISBN:978-80-555-0978-5
Ohlas:[6] 2014. GALLIK, Ján. Éthos a poésis v umeleckej tvorbe : štúdie o literatúre pre deti a mládež. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2014, roč. 21, č. 3, s. 58-59.
Ohlas:[6] 2014. SLIACKY, Ondrej. Generačné činy a generačné prísľuby : reflexia odbornej literatúry pre deti a mládež v roku 2013. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2014, roč. 21, č. 2, s. 25.
Ohlas:[4] 2014. VRÁBLOVÁ, Timotea. Slabí alebo silní? : (úvahy na tému chorých a postihnutých detí v literatúre pre deti a mládež). In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2014, roč. 21, č. 4, s. 10.
Ohlas:[4] 2014. KUDERJAVÁ, Mária. K typológii poézie pre deti preloženej do slovenčiny v 70. a 80. rokoch 20. storočia (Julian Tuwim, Sergej Michalkov, Robert Desnos). In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2014, roč. 2, č. 2, s. 52.
Ohlas:[4] 2014. GALLIK, Ján. Karafiátovi broučci v slovenskom preklade. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2014, roč. 2, č. 2, s. 101.
Ohlas:[6] 2015. ŽEMBEROVÁ, Viera. Éthos a poésis v umeleckej tvorbe: štúdie o literatúre pre deti a mládež. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-0978-5.
Ohlas:[3] 2015. TIMKOVÁ LAZUROVÁ, Anna. Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie. Kraków : Scriptum, 2015, s. 257. ISBN 978-83-65432-06-3.
Ohlas:[4] 2015. PRŠOVÁ, Eva. Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2015, s. 109. ISBN 978-80-557-1034-1.
Ohlas:[4] 2017. GALLIK, Ján. Spiritualita v prekladovej tvorbe pre deti a mládež po roku 1990 (tematika Vianoc). In Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 185. ISBN 978-80-555-1769-8.
Ohlas:[4] 2017. LEŠKOVÁ, Danka. Interpretácia umeleckého textu. Interpretačné b[lú]denie. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. XV. ISBN 978-80-555-1815-2.
Ohlas:[4] 2017. RUSŇÁK, Radoslav. (Ne)samozrejmé kapitoly z literatúry pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 126. ISBN 978-80-555-1811-4.
Ohlas:[4] 2019. ANDRIČÍKOVÁ, Markéta, PETÁKOVÁ, Dominika. Traumatizujúce témy v literatúre pre deti a ich umelecké stvárnenie. In Jazyk a umenie pre deti a mládež v hodnotových a didaktických pohľadoch. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 128. ISBN 978-80-555-2316-3.
Ohlas:[4] 2019. RUSŇÁK, Radoslav. Stvárnenie motívu bolesti a smrti v literárnych dielach pre deti. In Jazyk a umenie pre deti a mládež v hodnotových a didaktických pohľadoch. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 143. ISBN 978-80-555-2316-3.
Ohlas:[4] 2019. BALOGOVÁ, Simona. Inakosť v obrazovo-textových naratívoch Kataríny Macurovej. In Jazyk a umenie pre deti a mládež v hodnotových a didaktických pohľadoch. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 164. ISBN 978-80-555-2316-3.
Ohlas:[4] 2021. RUSŇÁK, R., BACHUROVÁ, T. Tematika straty, smrti a bolesti v literatúre pre deti a mládež a jej didaktická interpretácia v primárnom vzdelávaní. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2021, s. 166. ISBN 978-80-555-2683-6.
Oblasť výskumu:020