Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014030413404068
Kategória:AAB
Autor:Šofranková Beáta (100%)
Názov:Zhodnotenie stavu a vývoja finančnej situácie ubytovacích zariadení pomocou predikčných modelov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Rozsah:142 s.
ISBN:978-80-8165-027-7
Ohlas:[4] 2014. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Analýza dopadov globálnych rizík na podnikanie v SR a EÚ a nevyhnutnosť implementácie controllingu rizík. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, roč. 2, č. 1, s. 23.
Ohlas:[6] 2014. ŠIRÁ, Elena. Zhodnotenie stavu a vývoja finančnej situácie ubytovacích zariadení pomocou predikčných modelov. In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2014 [cit. 2015-06-04], roč. 2, č. 3, s. 115-116. Dostupný na internete <http://www.mladaveda.sk/casopisy/05/05_2014_14.pdf>
Ohlas:[4] 2014. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Úloha manažmentu a controllingu rizík v podnikaní v kontexte globálnej krízy a jej dôsledkov. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, vol. 2, no. 2, s. 158.
Ohlas:[4] 2016. JENČOVÁ, Sylvia. Finančno-ekonomická analýza podnikateľských subjektov. Prešov : Bookman, 2016. ISBN 978-80-8165-162-5.
Ohlas:[4] 2016. HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M., SUHÁNYIOVÁ, A. Meranie a hodnotenie výkonnosti podniku. Prešov : Bookman, 2016, s. 210. ISBN 978-80-8165-174-8.
Ohlas:[1] 2015. BREZINA, Ivan. The comparison of Slovak regions based on the promethee methods. In Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikateľky v minulosti a súčasnosti. Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2015, s. 48-53. ISBN 978-80-87533-12-3.
Ohlas:[4] 2018. JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E., JUSKOVÁ, M. Štatistické metódy vo finančnej analýze rozhodovacej jednotky. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2018, s. 64. ISBN 978-80-8165-298-1.
Oblasť výskumu:080