Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014011409372589
Kategória:AAB
Autor:Prídavková Alena (50%)
Autor:Štefková Dominika (50%)
Názov:Riešiteľské stratégie matematických úloh v edukácii nadaných žiakov [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013
Rozsah:138 s.
ISBN:978-80-555-0968-6
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Pridavkova2
Ohlas:[3] 2015. KOJNOKOVÁ, Jana. Rozvíjanie matematických schopností intelektovo nadaných žiakov v primárnom stupni vzdelávania. In Juvenilia Paedagogica 2015 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.2.2015 [CD-ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2015, s. 105. ISBN 978-80-8082-839-4.
Ohlas:[4] 2017. ŠIMČÍKOVÁ, E., TOMKOVÁ, B. Formulácia matematických úloh pre deti v materskej škole. In Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU v Prešove, 2017, s. 162. ISBN 978-80-555-1972-2.
Ohlas:[4] 2021. MOKRIŠ, M., SCHOLTZOVÁ, I. Vybrané kapitoly z matematiky. 3. dopl. a prepr. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 134. ISBN 978-80-555-2855-7.
Oblasť výskumu:010