Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014011011252428
Kategória:AAB
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Teologicko-katechetické impulzy pre pastoračnú prax vysluhovania iniciačných sviatostí [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
Rozsah:196 s.
ISBN:978-80-555-0883-2
Ohlas:[6] 2014. JARAB, Jozef. Teologicko-katechetické impulzy pre pastoračnú prax vysluhovania iniciačných sviatostí. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2014, roč. 16, č. 1, s. 263-264.
Ohlas:[4] 2014. NOWAKOWSKI, Przemyslaw. Liturgia dla ewangelizacji czy ewangelizacja dla liturgii?. In Liturgia hodín ako prostriedok novej evanjelizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 46. ISBN 978-80-555-1080-4.
Ohlas:[4] 2015. PETRÍK, Ľubomír. Božie slovo možno počuť a vidieť. Božie zjavenie je názorné, dynamické, naratívne, interaktívne a dialogické. In Predstavenie využitia piktogramov pre hendikepované osoby : zborník príspevkov. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 83. ISBN 978-80-555-1432-1.
Ohlas:[4] 2016. TKÁČ, Martin. Zjednotenie s Kristom vo svätej liturgii - intrapersonálny rozmer. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 1, s. 283.
Ohlas:[4] 2016. DANCÁK, Pavol. Misericordia a paideia. In Božie milosrdenstvo v obraze katechézy : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2016, s. 66. ISBN 978-80-555-1569-4.
Ohlas:[4] 2016. PALOČKO, Štefan. Teologická charakteristika Božieho milosrdenstva. In Božie milosrdenstvo v obraze katechézy : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2016, s. 172. ISBN 978-80-555-1569-4.
Ohlas:[4] 2016. TKÁČ, Martin. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho ako zdroj milosrdenstva. In Božie milosrdenstvo v obraze katechézy : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2016, s. 82. ISBN 978-80-555-1569-4.
Ohlas:[4] 2016. TKÁČ, Martin. Historické katechizmy v knižnici Kocacsiana v službe katechézy. In Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte : zborník príspevkov vedeckej konferencie, ktorá je súčasťou projektu KEGA č. 046PU - 4/2014. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 173. ISBN 978-80-555-1647-9.
Ohlas:[4] 2016. TKÁČ, Martin. Cyrilské katechizmy v historickej knižnici GTF PU a pokus o ich analýzu so zameraním na katechetické a dobové súvislosti. In Bibliotheca Kovacsiana - hodnotný zdroj cirkevnoslovanskej vzdelanosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 214. ISBN 978-80-555-1662-2.
Ohlas:[3] 2016. JENČO, Ján. La catéchèse de Clément d’Alexandrie dans le sillage de la catéchèse patristique. Czestochowa : Wydawnictwo "EDUCATOR", 2016, s. 128. ISBN 978-83-7542-105-7.
Ohlas:[4] 2017. TKÁČ, Martin. Personálna dimenzia eucharistie v Liturgii svätého Jána Zlatoústeho. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická univerzita, 2017, s. 123. ISBN 978-80-555-1865-7.
Ohlas:[3] 2018. BURDA, Pavol. Katechizácia v prvých troch storočiach (a konzekvencie pre súčasnosť). In Collectanea lectionum theologicarum V [CD-ROM]. Warszava : Wydawnictvo Jedność v róznorodnóści, 2018, s. 159. ISBN 978-83-947394-8-5.
Ohlas:[3] 2018. MOJZEŠ, M., BURDA, P. Katechizácia v dejinách Cirkvi. In Collectanea lectionum theologicarum VI [CD-ROM]. Warszava : Wydawnictwo Jedność w róznorodności, 2018, s. 67, 79. ISBN 978-83-947394-9-2.
Ohlas:[4] 2018. TKÁČ, Martin. Na ceste do chrámu - iniciácia kresťana. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 143. ISBN 978-80-555-2138-1.
Ohlas:[3] 2021. POPOVIČ, Jurij. Hierarchical organization of the Church according to the CCEO. 1. vyd. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2021, s. 376. ISBN 978-961-7054-41-5.
Oblasť výskumu:020