Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014010915124650
Kategória:AAB
Autor:Šturák Peter (100%)
Názov:Pavol Peter Gojdič OSBM - prešovský gréckokatolícky biskup (1926-1960) [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
Rozsah:127 s.
ISBN:978-80-555-0903-7
Ohlas:[4] 2013. CORANIČ, Jaroslav. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939. [1. vyd.]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 396. ISBN 978-80-555-1032-3.
Ohlas:[4] 2013. CORANIČ, Jaroslav. Gréckokatolícka cirkev a jej postoj k tzv. židovskej otázke v Slovenskej republike (1939-1945). In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí. [1. vyd.]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 362. ISBN 978-80-555-1043-9.
Ohlas:[4] 2014. BORZA, Peter. Niekoľko poznámok k činnosti prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM v prospech židovského obyvateľstva na Slovensku. In Notitiae historiae ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-9572. 2014, roč. 3, č. 1, s. 111,115.
Ohlas:[3] 2014. CORANIČ, Jaroslav. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudejovickém, 2014, s. 501. ISBN 978-80-86074-30-6.
Ohlas:[3] 2016. MOJZEŠ, Marcel. Reflexia nad vzťahom blaženého hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM (1888-1960) ku gréckokatolíckemu cirkevnému školstvu. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV a. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016, s. 135. ISBN 978-617-7132-60-7.
Ohlas:[4] 2016. SEDLÁKOVÁ, Jaromíra. "Akcia P" (Prešovský sobor) - príčiny a dôsledky. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 312.
Ohlas:[4] 2017. BORZA, Peter. Gréckokatolícky Prešov. In Nové obzory 33 : Prešov v priestore času. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2017, s. 167. ISBN 978-80-89952-00-7.
Ohlas:[4] 2018. KOCÁKOVÁ, Marianna. Blahoslavený Peter Pavel Gojdič - Yad Vashem. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2018 [cit. 2019-01-09], roč. 7, č. 2, s. 63, 68. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR-2-2018.pdf>
Ohlas:[4] 2018. LUKÁČOVÁ, Jana. Monsterproces proces s desiatimi vybranými rehoľníkmi. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2018 [cit. 2019-01-09], roč. 7, č. 2, s. 93. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR-2-2018.pdf>
Ohlas:[3] 2018. CORANIČ, Jaroslav. Vasiľ Hopko (pomocný prešovský biskup) a jeho cesta k blahorečeniu. In Represiji totalitarnych režymiv proty cerkvy : zbirnyk konferenciji, prysviačenyj do 70-riččia mučenyckoji smerti vladyky Mukačivskoji hreko-katolyckoji jeparchiji Teodora Romži. Užhorod : Užhorodska hreko-katolycka bohoslovskaja akademija imeni Blažennoho Teodora Romži, 2018, s. 147. ISBN 978-617-7132-61-4.
Ohlas:[4] 2018. LUKÁČOVÁ, Jana. Prínos Jána Ivana Mastiliaka pre katolicizmus na Slovensku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 24, 108. ISBN 978-80-555-2151-0.
Ohlas:[4] 2017. BORZA, Peter. Úvod. In Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939-1945. Prešov : Petra, 2017, s. 8, 205. ISBN 978-80-8099-128-9.
Ohlas:[4] 2017. BORZA, Peter. Záchrana. In Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939-1945. Prešov : Petra, 2017, s. 85, 91, 205. ISBN 978-80-8099-128-9.
Ohlas:[4] 2019. KIČERA, Viktor. "Cerkvy-sestry": vidnosyny miž Mukačivskoju ta Priašivskoju jeparchijamy (1918-1939) - relihijno-administratyvnyj aspekt. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 111, 121. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[3] 2019. POPOVIČ, Jurij. Prešovská synoda 1927. In Collectanea lectionum theologicarum IX. Warzawa : Wydawnictvo RESPECT, 2019, s. 66, 82. ISBN 978-83-950824-4-3.
Ohlas:[3] 2021. KIČERA, Viktor. Institucijnij rozvitok mukačivskoi Greko-katolickoi eparchi v Čechoslovaččinni (1918-1939). Užhorod : TOV "RIK-U", 2021, s. 16, 381. ISBN 978-617-8046-37-8.
Ohlas:[3] 2022. LUKÁČOVÁ, Jana. Totalitný komunistický režim v kontexte pôsobenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. In Collectanea lectionum theologicarum 17 [CD-ROM]. 1. vyd. Užhorod : Patent, 2022, s. 50. ISBN 978-617-589-222-0.
Ohlas:[4] 2022. CORANIČ, Jaroslav. Chronológia procesu likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí VI . Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2022, s. 40. ISBN 978-80-555-2887-8.
Ohlas:[3] 2022. BORZA, Peter. Reakcia biskupov, kňazov a veriacich Gréckokatolíckej cirkvi v Československu na násilnú pravoslavizáciu po tzv. Prešovskom sobore. In Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie [online], ISSN 2956-3267. 2022 [cit. 2023-10-24], č. 17, s. 94. Dostupný na internete <https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/frp/article/view/2249>
Ohlas:[4] 2023. LUKÁČOVÁ, Jana. Média ako účinný nástroj v boji proti Katolíckej cirkvi v rokoch 1949-1950. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove, 2023, s. 36. ISBN 978-80-555-3185-4.
Oblasť výskumu:020