Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013121007495536
Kategória:AAB
Autor:Sláviková Zuzana (100%)
Názov:Kreativita a integrácia v umeleckej edukácii [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2013
Rozsah:202 s.
ISBN:978-80-555-0879-5
Ohlas:[4] 2013. KRÁLOVÁ, Eva. Možnosti hudby a hudobnej edukácie pri prechode z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, ISSN 1335-2458. 2013, roč. 39, č. 3, s. 253.
Ohlas:[4] 2013. LEŠČINSKÝ, Jozef. Hermeneutika : (krátky náčrt dejín interpretácie). Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, s. 488. ISBN 978-80-561-0084-4.
Ohlas:[3] 2014. PIRNÍKOVÁ, Tatiana. Impulses of selected slovak composers to creativity and meaningfulness in education. In Kreatywnosc w edukacji muzycznej. Pultusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014, s. 274. ISBN 978-83-7549-190-6.
Ohlas:[4] 2015. PIRNÍKOVÁ, Tatiana. Príspevok súčasných hudobných skladateľov k filozofii výchovy. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2015 [cit. 2015-07-29], roč. 1, č. 2, s. 188. Dostupný na internete <http://www.upjs.sk/public/media/11267/23.pdf>
Ohlas:[6] 2014. STANISLAVOVÁ, Zuzana. Literatúra pre deti a mládež v odbornej reflexii po roku 1970. In Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 159. ISBN 978-80-223-3790-8.
Ohlas:[6] 2015. PIRNÍKOVÁ, Tatiana. Kreativita a integrácia v umeleckej edukácii. In Musicologica Slovaca, ISSN 1338-2594. 2015, roč. 1, č. 6.
Ohlas:[4] 2015. PIRNÍKOVÁ, Tatiana. Umelec a intelektuál v zrkadle času. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 426. ISBN 978-80-555-1402-4.
Ohlas:[3] 2015. KRÁLOVÁ, Eva. Hudobné aktivity a kvalita života dieťaťa. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 222. ISBN 978-80-244-4589-2.
Ohlas:[3] 2016. KRÁLOVÁ, E., KODEJŠKA, M., STRENÁČIKOVÁ, M. et al. Hudební klima a dítě=Hudobná klíma a dieťa . Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 160. ISBN 978-80-7290-885-1.
Ohlas:[3] 2016. KOZEL, David. Několik poznámek k charakteristice hudebního vědomí současnosti. In Janáčkiana 2016 : sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2016, konané v Ostravě ve dnech 2. a 3. června 2016. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016, s. 250, 252. ISBN 978-80-7464-920-2.
Ohlas:[4] 2021. ROCHOVSKÁ, I., DOLINSKÁ, E., GAŽIOVÁ, M. et al. Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021, s. 288. ISBN 978-80-561-0889-5.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020