Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013030713492135
Kategória:AAB
Autor:Vužňáková Katarína (100%)
Názov:Kompozitá v slovenčine [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2012
Rozsah:189 s.
ISBN:978-80-555-0721-7
Ohlas:[4] 2012. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Kognitívne aspekty vyučovania materinského jazyka v primárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 123. ISBN 978-80-555-0643-2.
Ohlas:[4] 2013. LEŠKOVÁ, Danka. Fikcia a história. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 112. ISBN 978-80-555-0788-0.
Ohlas:[3] 2013. BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. (Morfematika, slovotvorba). 2. dopl. a zm. vyd. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2013, s. 76.
Ohlas:[4] 2013. OLOŠTIAK, Martin. Onomaziologická štruktúra lexikálnych jednotiek. In Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám. Výraz, význam, funkcia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 88. ISBN 978-80-555-0902-0.
Ohlas:[4] 2013. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Slovotvorná motivácia ako prostriedok porozumenia textu. In Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám. Výraz, význam, funkcia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 198. ISBN 978-80-555-0902-0.
Ohlas:[4] 2013. SLANČOVÁ, D., KAPALKOVÁ, S. Výskum vývinu detskej reči v slovenčine v medzinárodnom kontexte projektov COST. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2014-04-10], roč. 4, č. 14. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo14.html>
Ohlas:[6] 2014. PALKOVÁ, Lenka. O slovných skladačkách. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2014, roč. 79, č. 3-4, s. 213-217.
Ohlas:[4] 2014. OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 93. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[2] 2014. OLOŠTIAK, Martin. Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí. I. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2014, roč. 79, č. 5-6, s. 273.
Ohlas:[5] 2014. JANOVEC, Ladislav. Kompozitá v slovenčine. In Didaktické studie, ISSN 1804-1221. 2014, roč. 6, č. 1, s. 187-189.
Ohlas:[4] 2014. SLANČOVÁ, Daniela. Štylistické, sociolingvistické a psycholingvistické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 156. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[4] 2014. KRIŠTANOVÁ, E., GIANITISOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L. Možnosti optimalizácie didaktického spracovania slovotvorby v nižšom sekundárnom vzdelávaní. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2014, roč. 2, č. 1, s. 79.
Ohlas:[4] 2015. ROVŇÁKOVÁ, Marianna. Slovotvorné hniezdo ako prostriedok rozvíjania lexikálnej kompetencie dieťaťa predškolského veku. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2015, roč. 3, č. 2, s. 81.
Ohlas:[3] 2015. PACOVSKÁ, Jasňa. Kognitivní přístup k didaktice mateřského jazyka - další inspirace ze Slovenska. In Didaktické studie, ISSN 1804-1221. 2015, roč. 7, č. 2, s. 145.
Ohlas:[4] 2016. VOJTEKOVÁ, Marta. Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 173. ISBN 978-80-555-1611-0.
Ohlas:[4] 2015. OLOŠTIAK, Martin. Z dejín derivatologického bádania v slovakistike. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 86. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] 2015. OLOŠTIAK, Martin. Onomaziologické aspekty slovotvornej motivácie. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 206. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] 2015. OLOŠTIAK, M., GOGOVÁ, E., GENČI, J. Lexikálnoparadigmatické aspekty slovotvornej motivácie. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 479. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] 2015. GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L., OLOŠTIAK, M., REŠOVSKÁ, S. Slovotvorná motivácia a temporálna motivácia. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 906. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] 2017. OLOŠTIAK, Martin. Slovotvorba, slovnodruhové prechody, preberanie a skracovanie lexém. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2018-02-20], s. 119. ISBN 978-80-555-1807-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak11>
Ohlas:[4] 2017. TÓTH, Sándor János. A szlovák nyelvészet egyetemi tankönyvei magyar összefüggésben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017, s. 351. ISBN 978-80-8122-230-6.
Ohlas:[4] 2017. GOGOVÁ, Eva. Slovotvorná kategorizácia ako stratégia pri rozvíjaní porozumenia učebného textu. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2017, roč. 5, č. 2, s. 40.
Ohlas:[1] 2017. KAPALKOVÁ, S., SLANČOVÁ, D. The vocabulary profile of slovak children with primary language impairment compared to typically developing slovak children measured by LITMUS-CLT. In Clinical linguistic & phonetics, ISSN 0269-9206. 2017, vol. 31, no. 11-12, s. 893-909.
Ohlas:[2] 2018. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Slovotvorná motivácia v jazykovom vývine dieťaťa. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2018, roč. 69, č. 3, s. 600-615.
Ohlas:[4] 2019. SLANČOVÁ, Daniela. Lingvistický výskum vývinu reči slovensky hovoriacich detí: stručný prehľad a bibliografia. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2019 [cit. 2019-09-23], roč. 10, č. 39-40, s. 123. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/39-40_2019/Daniela_Slancova_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2018. OLOŠTIAK, M., VOJTEKOVÁ, M., ORIŇÁKOVÁ, S. Slovotvorná adaptácia a kompozitnosť v slovenčine. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2018, s. 238. ISBN 978-80-555-2120-6.
Ohlas:[1] 2021. OLOŠTIAK, M., VOJTEKOVÁ, M. Kompozitnosť a kompozícia: príspevok k charakteristike zložených slov na materiáli západoslovanských jazykov. In Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031. 2021, roč. 82, č. 2, s. 116. SCOPUS.
Oblasť výskumu:020