Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013021809385545
Kategória:AAB
Autor:Kuzyšin Bohuslav (100%)
Názov:Synteticky o analýze [print] : aplikačné možnosti vybraných analytických postupov vo výskumnom a diagnostickom procese sociálnej práce
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012
Rozsah:105 s.
ISBN:978-80-555-0673-9
Ohlas:[4] 2014. ŠIP, Maroš. Kvalita života klientov sociálnych služieb. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2014, roč. 5, č. 4, s. 58.
Ohlas:[3] 2020. MÁTEL, Andrej. Teorie sociální práce I: sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2020, s. 184. ISBN 978-80-271-2220-2.
Ohlas:[1] 2021. MÁTEL, A., SCHAVEL, M., PAVELKOVÁ, J. Štefan Strieženec, pioneer of modern Slovak social work. In Sociální práce=Sociálna práca : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci=časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci, ISSN 1213-6204. 2021, vol. 21, no. 4, s. 130.
Ohlas:[4] 2022. ŠIP, M., ŠIPOVÁ, M. Suportívna starostlivosť rodiny o jedinca s onkologickým ochorením. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022, s. 112. ISBN 978-80-555-2994-3.
Ohlas:[4] 2022. MÁTEL, Andrej. Dilemy rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv v sociálnej práci a v sociálnych službách. 1. vyd. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2022, s. 276. ISBN 978-80-973445-1-1.
Oblasť výskumu:020