Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012110610090040
Kategória:AAB
Autor:Uherová Zdenka (100%)
Názov:Modernizačné aspekty didaktických štýlov v telovýchovnom procese [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Rozsah:132 s.
ISBN:978-80-555-0610-4
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PU/Uherova3/index.html
Ohlas:[3] 2013. MIKUĽÁKOVÁ, W., KOCIOVÁ, K., LABUNOVÁ, E. Zmiany funkcjonalne ukladu ruchu oraz wady postawy ciala u mlodziezy uprawiajacej sport. In Obszary zagrozen zdrowia wspólczesnego czlowieka. Nowy Targ : Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu, 2013, s. 499. ISBN 978-83-60621-23-3.
Ohlas:[4] 2013. HOZOVÁ, S., IŠTOŇOVÁ, M. Monitoring držania tela a svalovej dysbalancie u zdravotne oslabených adolescentov. In Molisa 10 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2013, s. 47. ISBN 978-80-555-1041-5.
Ohlas:[3] 2015. ŠMÍDA, Lukáš. Vybrané deterinanty životného štýlu adolescentiek. In Scientia Movens 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova V Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015, s. 63. ISBN 978-80-87647-20-2.
Ohlas:[1] 2015. NECHVÁTAL, P., KENDROVÁ, L., KURIPLACHOVÁ, G. et al. Movement activity and sport for patients after cervical discectomy. In Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, ISSN 1331-3010. 2015, vol. 51, no. 1, s. 71-76.
Ohlas:[4] 2015. VASIĽOVSKÝ, I., KANÁSOVÁ, J., ŠIMONČIČOVÁ, L. et al. Vplyv kompenzačních cvičení na funkčný stav pohybového systému u školskej populácie. In Šport a rekreácia 2015 : zborník vedeckých prác. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2015, s. 99. ISBN 978-80-558-0793-5.
Ohlas:[4] 2015. ŠMÍDA, Lukáš. Physical activity in lifestyle of adolescent girls. In Zborník z celoslovenského kola ŠVK s medzinárodnou účasťou vo vedách o športe. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015, s. 276. ISBN 978-80-555-1387-4.
Ohlas:[4] 2017. BENDÍKOVÁ, Elena. Riadenie vyučovacieho procesu telesnej a športovej výchovy cez didaktické štýly. In Športový edukátor [online], ISSN 1337-7809. 2017 [cit. 2018-02-02], roč. 10, č. 2, s. 15. Dostupný na internete <http://www.ktvs.pf.ukf.sk/index.php/2-uncategorised/35-sportovy-edukator>
Oblasť výskumu:020