Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012102409251600
Kategória:AAB
Autor:Sokolová Miloslava (20%)
Autor:Ološtiak Martin (30%)
Autor:Ivanová Martina (30%)
Autor:Šimon František (4%)
Autor:Czéreová Beáta (4%)
Autor:Vužňáková Katarína (5%)
Autor:Benko Vladimír (4%)
Autor:Moško Gustáv (3%)
Názov:Slovník koreňových morfém slovenčiny [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Rozsah:690 s.
ISBN:978-80-555-0603-6
Ohlas:[3] 2013. BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. (Morfematika, slovotvorba). 2. dopl. a zm. vyd. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2013, s. 65.
Ohlas:[4] 2013. SISÁK, Ladislav. O niektorých problémoch opisu a explanácie sémantických vzťahov medzi nemeckými komplexnými slovami v slovotvornom hniezde. In Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám. Výraz, význam, funkcia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 129. ISBN 978-80-555-0902-0.
Ohlas:[4] 2013. SISÁK, Ladislav. Dynamika komplexného slova v nemeckom texte. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 208. ISBN 978-80-555-0961-7.
Ohlas:[4] 2014. PALKOVÁ, Lenka. Čiastkový pohľad na slovotvorné alternácie v slovenčine (na materiáli 3. vydania Slovníka koreňových morfém slovenčiny). In 9. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2014-10-14], s. 493. ISBN 978-80-555-1064-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak6>
Ohlas:[4] 2015. PALKOVÁ, Lenka. Univerbáty ako prostriedky jazykovej ekonómie (komparácia trunkačných a redukačných procesov v slovotvorných univerbátoch a klasických slovotvorne motivovaných slovách). In 10. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-30], s. 333. ISBN 978-80-555-1310-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak7>
Ohlas:[4] 2015. PALKOVÁ, Lenka. Terminologická poznámka o pomenovaní výsledku univerbizácie. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu, ISSN 0023-5202. 2015, roč. 49, č. 3, s. 156.
Ohlas:[4] 2015. PALKOVÁ, Lenka. Univerbizácia - syntaktická demotivácia. In Viacslovné pomenovania v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 356. ISBN 978-80-555-1410-9.
Ohlas:[4] 2016. VOJTEKOVÁ, Marta. Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 170. ISBN 978-80-555-1611-0.
Ohlas:[5] 2015. ČERMÁK, František. Slovník koreňových morfém slovenčiny, 3. upravené a doplnené vydanie. In Časopis pro moderní filologii, ISSN 0008-7386. 2015, roč. 97, č. 1, s. 91-93.
Ohlas:[4] 2017. VOJTEKOVÁ, Marta. Vývin a stav slovenskej anatomickej nomenklatúry. In Anatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 57. ISBN 978-80-555-1863-3.
Ohlas:[4] 2016. KRÁLIK, Ľubor. K etymológii slova buchnát: o jednom "skrytom" slovenskom latinizme. In Kultúra slova, ISSN 0023-5202. 2016, roč. 50, č. 6, s. 335.
Ohlas:[4] 2019. REŠOVSKÁ, Soňa. Interlingválna onomaziologická komparácia – úvod do problematiky. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2019 [cit. 2019-09-23], roč. 10, č. 39-40, s. 104. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/39-40_2019/Sona_Resovska_studia.pdf>
Ohlas:[3] 2019. HALÁKOVÁ, M., KŠIŇANOVÁ, M. Rozvíjanie relevantnej lexikálnej kompetencie u študentov medicíny na hodinách slovenčiny. In CASALC review : odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách [online], ISSN 2694-9288. 2019 [cit. 2020-09-29], vol. 9, no. 2, s. 97. Dostupný na internete <https://journals.muni.cz/casalc-review/article/view/13381>
Ohlas:[3] 2013. ŠIMKOVA, Marija. Jazyk – korpus – slovar. In 70 godini blgarska akademična leksikografija : dokladi ot Šestata nacionalna konferencija s meždunarodno učastie po leksikografija i leksikologija. Sofia : Akademično izdateľstvo "Prof. Marin Drinov", 2013, s. 47. ISBN 978-954-322-578-1.
Ohlas:[3] 2020. KÖRTVÉLYESSY, L., ŠTEKAUER, P. Onomatopoeia. On the crossroads of sound symbolism and word formation. In Complex words : advances in morphology. Spojené kráľovstvo : Cambridge University press, 2020, s. 354. ISBN 978-1-108-49029-0.
Ohlas:[3] 2021. REŠOVSKÁ, Soňa. Intranominačné onomaziologické symetrie v slovenčine a angličtine - náčrt problematiky. In Zbornik radova s medunarodnoga znanstvenog skupa povodom 25 godina slovakistike u Zagrebu. Zagreb : Filosofski fakultet Sveučilišťa u Zagrebu, 2021, s. 386. ISBN 978-953-175-978-1.
Ohlas:[2] 2022. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Slovné asociovanie detí hovoriacich po slovensky. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2022, roč. 87, č. 1, s. 79. SCOPUS.
Ohlas:[4] 2022. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Implicitné znalosti dieťaťa o slovotvornom hniezde. In Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 428. ISBN 978-80-555-2963-9.
Ohlas:[4] 2022. JANOČKOVÁ, Nicol. Keď sa morféma slovom stane (poznámky k osamostatňovaniu sa niektorých prefixoidov). In Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 254. ISBN 978-80-555-2963-9.
Ohlas:[4] 2022. HAMMEL, Robert. Rozširovanie slovotvorných sufixov v stredoeurópskom jazykovom areáli. In Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 238. ISBN 978-80-555-2963-9.
Oblasť výskumu:020