Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012101708582785
Kategória:AAB
Autor:Podhájecká Mária (55%)
Autor:Guziová Katarína (45%)
Názov:Kompetencie v predškolskej edukácii [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2012
Rozsah:195 s.
ISBN:978-80-555-0592-3
Ohlas:[6] 2012. KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Kompetencie v predškolskej edukácii. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2012, roč. 67, č. 1, s. 38-39.
Ohlas:[6] 2012. PETLÁK, Erich. Kompetencie v predškolskej edukácii. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2012, roč. 16, č. 3, s. 74.
Ohlas:[4] 2012. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Východiská rozvoja hudobnej expresie v predprimárnom veku. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ... [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 453. ISBN 978-80-555-0664-7.
Ohlas:[4] 2012. ŽOLNOVÁ, Jarmila. Komplexná rehabilitácia žiakov s hyperkinetickou poruchou v základnej škole. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ... [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 610. ISBN 978-80-555-0664-7.
Ohlas:[4] 2013. ZEZULKOVÁ, Eva. Rizikové projavy v rozvoji komunikativní kompetence dětí předškolního věku. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2013, roč. 67, č. 3, s. 11.
Ohlas:[4] 2013. BELÁSOVÁ, Ľudmila. Elementárna gramotnosť : história a súčasnosť. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 81. ISBN 978-80-555-0799-6.
Ohlas:[4] 2013. KIKUŠOVÁ, Soňa. Diagnostikovanie kompetencií detí prostredníctvom hry. In Kríza pedagogiky? : vedecký zborník [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 228. ISBN 978-80-223-3331-3.
Ohlas:[5] 2012. KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Kompetencie v predškolskej edukácii. In Paedagogica. At Utilitatem Disciplinae, ISSN 1895-6459. 2012, č. 8, s. 75-77.
Ohlas:[4] 2014. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Hudobná výchova v študijnom programe Predškolská pedagogika a jej premeny. In História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, Prešov 22.-23. október 2014 [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 439. ISBN 978-80-555-1237-2.
Ohlas:[4] 2014. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Prešov : Súzvuk, 2014, s. 187. ISBN 978-80-89188-39-0.
Ohlas:[4] 2013. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Hudobná výchova: hráme sa s hudbou. [Bratislava] : Pro Solutions, 2013, s. 147. ISBN 978-80-8139-028-9.
Ohlas:[4] 2014. ŽOLNOVÁ, Jarmila. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014, s. 129. ISBN 978-80-555-1127-6.
Ohlas:[4] 2015. ŠIMČÍKOVÁ, E., SZILAGYIOVÁ, L. Praktické úlohy z matematickej oblasti aplikované v materskej škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2018-03-01], s. 97. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Simcikova2>
Ohlas:[3] 2013. KLIM-KLIMASZEWSKA, A., JAGIELLO, E. Osuščestvlenie osnovnoj učebnoj programmy doškoľnogo vospitanija pebenka s osobymi obrazovateľnymi potrebnostjami. In Spirituality of a personality: Methodology, theory and practice, ISSN 2220-6310. 2013, no. 2(55), s. 96.
Ohlas:[4] 2019. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Hudobná výchova vo vzdelávacích programoch pre materské školy versus príprava učiteľov. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 50. ISBN 978-80-555-2267-8.
Ohlas:[3] 2018. BELÁSOVÁ, Ľudmila. Elementárna gramotnosť - základná životná kompetencia. In Kluczowe kompetencje rozwijane w kształceniu i wychowaniu. Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2018, s. 26. ISBN 978-83-65575-31-9.
Ohlas:[4] 2018. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Vzdelávacie programy pre materské školy verzus hudobná výchova. In Vzdelávanie a spoločnosť III. : medzinárodný nekonferenčný zborník [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018 [cit. 2020-06-16], s. 286. ISBN 978-80-555-2038-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova10/subor/9788055520384.pdf>
Ohlas:[3] 2018. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Výchovné teórie a diskurzy vo svetle reformných procesov v predškolskej edukácii na Slovensku. In Osvita i suspiľstvo III : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018, s. 31. ISBN 978-83-626683-26-0.
Oblasť výskumu:010