Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012051609172760
Kategória:AAB
Autor:Kravčáková Gabriela (57%)
Autor:Lukáčová Jana (33%)
Autor:Búgelová Tatiana (10%)
Názov:Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa [print]
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012
Rozsah:328 s.
ISBN:978-80-7097-928-0
Ohlas:[4] 2012. GLUCHMAN, Vasil et al. Profesijná etika. Analýza stavu profesijnej etiky na Slovensku. [1. vyd.]. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 334. ISBN 978-80-555-0676-0.
Ohlas:[4] 2013. LETOVANCOVÁ, Eva. Stratégie rozhodovania v kariérovej voľbe u vysokoškolákov. In Psychológia práce a organizácie 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie "Psychológia práce a organizácie 2012". Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 88. ISBN 978-80-8152-086-0. Dostupný na internete <http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#ff>
Ohlas:[4] 2013. ZACHAROVÁ, Jarmila. Profesia vysokoškolského učiteľa – identita, autonómia a akademická sloboda. In Quo vadis vysokoškolská pedagogika : vysokoškolský učiteľ: zborník príspevkov a recenzií z medzinárodnej elektronickej konferencie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 130. ISBN 978-80-8105-453-2.
Ohlas:[6] 2014. RUSNÁKOVÁ, Alena. Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, ISSN 1335-3608. 2014, roč. 17, č. 3, s. 77-78.
Ohlas:[3] 2013. BACOVÁ, Dagmar. Kam smerujú kariérne dráhy PhD. absolventov. In PhD existence III : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech [CD-ROM]. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2013, s. 23. ISBN 978-80-244-3778-1.
Ohlas:[4] 2015. SEDLIAKOVÁ, Iveta. Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008. In Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy [online], ISSN 1338-0982. 2015 [cit. 2016-10-12], roč. 6, č. 4, s. 290. Dostupný na internete <http://www.casopispedagogika.sk/diskusia/sedliakova-iveta-nepoznana-identita-ucitela-predprimarneho-vzdelavania-v-dosledku-reformy-skolstva-z-roku-2008.html>
Ohlas:[4] 2017. KOŽÁROVÁ, Z., PITEROVÁ, I. Pracovná spokojnosť doktorandov Centra spoločenských a psychologických vied SAV. In Doktorandské štúdium - súčasnosť a perspektívy I. : zborník vedeckých prác [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2017-10-24], s. 80. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukacova1>
Ohlas:[3] 2017. MAJEROVÁ, Dagmar. Career choices of PhD graduates in the social sciences and humanities. In Intercultural relations=Relacje Międzykulturowe [online]. 2017 [cit. 2018-01-23], vol. 2, no. 2, s. 196, 204. Dostupný na internete <https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46517>
Ohlas:[3] 2017. SEBEROVA, Alena. Teacher professionalism: Academic discussion vs work – life reality. In Selected problems of teachers’ functioning in Central and Eastern Europe. A Polish-Czech-Slovak study. Ostrava : Faculty of Education, 2017, s. 141. ISBN 978-80-7464-952-3.
Ohlas:[3] 2014. BLAŠKOVÁ, M., BLAŠKO, R. Motivation process of university teachers. In Human potential development : an innovative trends and conclusions for XXI century. Slupsk : Wyzsza Hanzeatycka Szkola Zarzadzania, 2014, s. 35. ISBN 978-83-88473-90-6.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060