Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012031211190184
Kategória:AAB
Autor:Ološtiak Martin (100%)
Názov:Aspekty teórie lexikálnej motivácie [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2011
Rozsah:339 s.
ISBN:978-80-555-0334-9
Ohlas:[4] 2012. GLADIŠ, Marián. O lexikálnej motivácii. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2012-11-19], roč. 3, č. 19. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/gladis.pdf>
Ohlas:[4] 2012. GAVUROVÁ, Miroslava. Prečo máme DOSKY a nemáme SRTV? Prieniky abreviačnej, onymickej, paradigmatickej a sémantickej motivácie pri tvorbe propriálnych skratiek. In Jednotlivé a všeobecné v onomastike : 18. slovenská onomastická konferencia : Prešov 12. – 14. septembra 2011. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 349. ISBN 978-80-555-0576-3.
Ohlas:[4] 2013. SISÁK, Ladislav. O niektorých problémoch opisu a explanácie sémantických vzťahov medzi nemeckými komplexnými slovami v slovotvornom hniezde. In Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám. Výraz, význam, funkcia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 128. ISBN 978-80-555-0902-0.
Ohlas:[4] 2013. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. O monografii Kompozitá v slovenčine. In Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám. Výraz, význam, funkcia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 169. ISBN 978-80-555-0902-0.
Ohlas:[4] 2013. DOBRÍK, Zdenko. Prediktabilita lexikálneho významu vybratých vybratých pomenovaní v nemčine a slovenčine. In Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám. Výraz, význam, funkcia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 179. ISBN 978-80-555-0902-0.
Ohlas:[4] 2013. IVANOVÁ, Martina. Kolokácie v korpuse, viacslovné pomenovania v slovníku. In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy : zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 146. ISBN 978-80-555-0838-2.
Ohlas:[4] 2013. SLANČOVÁ, Daniela. Variety hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku v trénerskom mikrosociálnom komunikačnom registri. In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy : zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 212. ISBN 978-80-555-0838-2.
Ohlas:[4] 2013. PALKOVÁ, Lenka. K diferenciácii neutrálnych viacslovných pomenovaní a voľných syntagiem. In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy : zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 159. ISBN 978-80-555-0838-2.
Ohlas:[4] 2013. SISÁK, Ladislav. Dynamika komplexného slova v nemeckom texte. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 212. ISBN 978-80-555-0961-7.
Ohlas:[2] 2013. GAVUROVÁ, Miroslava. "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané." : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov – II. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 3-4, s. 172.
Ohlas:[2] 2013. GAVUROVÁ, Miroslava. "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané." : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov – I. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 1-2, s. 57.
Ohlas:[4] 2012. ZAJACOVÁ, Stanislava. Komunikačné registre v rolových hrách detí : výsledky socioligvistického výskumu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 163. ISBN 978-80-555-0408-7.
Ohlas:[4] 2012. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Kompozitá v slovenčine. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 178. ISBN 978-80-555-0721-7.
Ohlas:[4] 2013. DOBRÍKOVÁ, Mária. Pragmatic and linguocultural aspects of the existence of proper names in phraseology. In Links and connections. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 25. ISBN 978-80-223-3462-4.
Ohlas:[3] 2012. KRŠKO, Jaromír. Sémantické príznaky topoformantov a ich spojenie s onymickými triedami. In Prace jezykoznawcw, ISSN 1509-5304. 2012, no. 14, s. 163.
Ohlas:[3] 2013. DOBRÍKOVÁ, Mária. Vzťah frazeologickej motivácie a funkcie atribútu vo frazémach s komponentom voda. In Voda v slavjanskoj frazeologii i paremiologii=A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában=Water in Slavonic phraseology and paremiology T. 1. Budapešť : Tinta, 2013, s. 253. ISBN 978-615-5219-46-7.
Ohlas:[5] 2013. DOBRÍKOVÁ, Marija. Aspekty teórie lexikálnej motivácie. In Lingvističke aktuelnosti, ISSN 1450-9083. 2013, no. 22, s. 17-18.
Ohlas:[4] 2013. GAVUROVÁ, Miroslava. Skratka ako lexéma (abreviačná motivácia v lexike). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 294. ISBN 978-80-555-0939-6.
Ohlas:[3] 2013. BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. (Morfematika, slovotvorba). 2. dopl. a zmen. vyd. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2013, s. 68.
Ohlas:[4] 2013. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Deminutíva v slovenčine z lingvisticko-didaktického aspektu. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 2, s. 58.
Ohlas:[4] 2013. TÓTH, János Sándor. Z funkčno-pragmatických aspektov kontaktovej a areálovej lingvistiky. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2013, s. 100. ISBN 978-80-561-0078-3.
Ohlas:[2] 2015. KOVÁČOVÁ, Viera. K niektorým aspektom termínu "archaizmus" . In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2015, roč. 66, č. 1, s. 41-52.
Ohlas:[2] 2012. KOVÁČOVÁ, Michaela. Motivácia v slovenčine a nemčine na príklade vybraných pojmov z dejín architektúry. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 5-6, s. 275-295.
Ohlas:[1] 2016. IVANOVÁ, M., KYSEĽOVÁ, M. Eventuality semantics in Slovak light verb constructions. In Zeitschrift fur Slawistik, ISSN 0044-3506. 2016, vol. 61, no. 4, s. 662-691.
Ohlas:[4] 2015. CHOVANEC, Marek. Skratky ako odraz sociokultúrnych procesov (rusko-slovenské porovnávanie). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 142. ISBN 978-80-555-1428-4.
Ohlas:[5] 2012. BALOWSKI, Mieczyslaw. Aspekty teórie lexikálnej motivácie. In Studia Filologiczne, ISSN 1898-4657. 2012, vol. 4, s. 219-221.
Ohlas:[4] 2015. KOVÁČOVÁ, Viera. Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitým zretľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína). Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015, s. 164. ISBN 978-80-561-0205-3.
Ohlas:[2] 2016. PALKOVÁ, Lenka. O dôvodoch vzniku univerbizácie. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2016, roč. 81, č. 5-6, s. 333.
Ohlas:[4] 2016. SOKOLOVÁ, Jana. Lexikálna reduplikácia a slovenčina. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2016, roč. 67, č. 3, s. 269.
Ohlas:[4] 2016. BODNÁROVÁ, Martina. Osobné zámená ja a on v komunikačných súvislostiach. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2016, roč. 67, č. 2, s. 124.
Ohlas:[6] 2014. PALKOVÁ, Lenka. Po dvadsiatich rokoch vyšiel nový slangový slovník. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2014, roč. 79, č. 5-6, s. 355.
Ohlas:[4] 2016. PALKOVÁ, Lenka. Distribúcia a frekvencia viacslovných pomenovaní a univerbátov v hlavných spravodajských reláciách troch slovenských televízií. In Médiá a text 5. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 295. ISBN 978-80-555-1494-9.
Ohlas:[4] 2015. PALKOVÁ, Lenka. Terminologická poznámka o pomenovaní výsledku univerbizácie. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu, ISSN 0023-5202. 2015, roč. 49, č. 3, s. 155.
Ohlas:[3] 2014. IVANOVÁ, Martina. Light verbs in Slovak. In Mundo Eslavo [online], ISSN 2255-517X. 2014 [cit. 2017-05-30], no. 13, s. 61. Dostupný na internete <http://mundoeslavo.com/index.php/meslav/article/view/164/147>
Ohlas:[4] 2014. KRŠKO, Jaromír. Register propriálneho systému a jeho fungovanie. In Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 131. ISBN 978-80-555-1111-5.
Ohlas:[4] 2014. CZÉREOVÁ, Beáta. K analýze finančnej terminológie v slovenčine a angličtine. In Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2014, s. 179. ISBN 978-80-557-0756-3.
Ohlas:[4] 2014. CZÉREOVÁ, Beáta. K viacslovným termínom v slovenčine a angličtine v oblasti poisťovníctva. In Cudzie jazyky v premenách času IV [CD-ROM]. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014, s. 50. ISBN 978-80-225-3905-0.
Ohlas:[4] 2014. KRŠKO, Jaromír. Proprium ako súčasť komunikačného registra. In Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.-7.9.2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 123. ISBN 978-80-557-0731-0.
Ohlas:[4] 2014. JANOČKOVÁ, Nicol. Sloveso a zmysly - slovotvorba a vidotvorba. Bratislava : Veda, 2014, s. 237. ISBN 978-80-224-1383-1.
Ohlas:[3] 2014. KRŠKO, Jaromír. Komunikačný register a proprium. In Mikrotoponimia i makrotoponomia : problematyka wstepna. Lódž : Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2014, s. 40. ISBN 978-83-7969-307-8.
Ohlas:[4] 2014. SLANČOVÁ, D., SLANČOVÁ, T. Reč pohybu, autority a súdržnosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2014, s. 270. ISBN 978-80-555-1115-3.
Ohlas:[4] 2014. IVANOVÁ, Martina. Prenesené a frazeologizované významy verb a ich spracovanie vo valenčnom slovníku. In Štefan Peciar a moderná lexikografia : zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava : Veda, 2014, s. 197. ISBN 978-80-224-1416-6.
Ohlas:[3] 2016. MITTER, P., MARVAN, J. Slovotvorná paradigmatika českých sloves : morfologické aspekty tvoření sloves. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyňe, 2016, s. 194. ISBN 978-80-7561-038-6.
Ohlas:[4] 2013. SISÁK, Ladislav. Dynamika komplexného slova v nemeckom texte. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 212. ISBN 978-80-555-0961-7.
Ohlas:[4] 2016. KRŠKO, Jaromír. Všeobecnolingvistické aspekty onymie (Z problematiky onymického komunikačného registra). Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2016, s. 122. ISBN 978-80-557-1123-2.
Ohlas:[3] 2012. KRŠKO, Jaromír. Proper names as part of the communication register. In Czech and Slovak linguistic review, ISSN 1805-1502. 2012, vol. 2, s. 48-49.
Ohlas:[4] 2014. IVANOVÁ, M., SOKOLOVÁ, M., KYSEĽOVÁ, M. et al. Valenčný slovník slovenských slovies na korpusovom základe. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 43. ISBN 978-80-555-1148-1.
Ohlas:[4] 2014. MAIEROVÁ, Eva. Skracovanie ako slovotvorný postup. In Cudzie jazyky v premenách času IV [CD-ROM]. Bratislava : Ekonóm, 2014, s. 83. ISBN 978-80-225-3905-0.
Ohlas:[4] 2014. DOBRÍKOVÁ, Mária. Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 128. ISBN 978-80-223-3801.
Ohlas:[4] 2015. KRŠKO, Jaromír. Komunikačná rovina propriálneho systému. In Jazykovedné štúdie 32 : prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava : Veda, 2015, s. 268. ISBN 978-80-224-1494-4.
Ohlas:[4] 2015. IVANOVÁ, Martina. Viacslovné pomenovania s prevzatými komponentmi v slovenčine. In Jazykovedné štúdie 32 : prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava : Veda, 2015, s. 445. ISBN 978-80-224-1494-4.
Ohlas:[4] 2014. KREDÁTUSOVÁ, Jarmila. Ukrajinská neológia a obnovovacie procesy v ukrajinskej lexike. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2014, s. 197. ISBN 978-80-555-1084-2.
Ohlas:[3] 2016. DOBRÍKOVÁ, Mária. Reflexia hudobnej konceptosféry vo frazeológii. In Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 134. ISBN 978-80-210-8372-1.
Ohlas:[4] 2014. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Potrebuje vyučovanie materinského jazyka pojem register?. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 81. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[4] 2015. WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Socionymá - pomenovania spoločenských skupín (na príklade názvov občianskych združení a súťažných dvojíc). In 19. slovenská onomastická konferencia : zborník referátov, Bratislava 28.-30. apríla 2014. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 497. ISBN 978-80-224-1426-5.
Ohlas:[4] 2014. KOŠKOVÁ, Mária. Nehudobnosť hudobných motívov vo frazeológii (na Bulharskom a Slovenskom materiáli). In Frazeologické štúdie VI. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 131. ISBN 978-80-223-3677-2.
Ohlas:[4] 2014. OPAVSKÁ, Zdeňka. K problematice zpracování víceslovních lexikálních jednotek v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In Štefan Peciar a moderná lexikografia. Bratislava : VEDA, 2014, s. 139. ISBN 978-80-224.1416-6.
Ohlas:[4] 2016. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Slovotvorná motivácia v slovenčine ako opora rozvíjania lexikálnej kompetencie cudzojazyčného študenta. In Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II : zborník príspevkov venovaných výskumu a výučbe. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 182. ISBN 978-80-223-4149-3.
Ohlas:[4] 2014. SLANČOVÁ, Daniela. Štylistické, sociolingvistické a psycholingvistické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 148. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[4] 2016. VOJTEKOVÁ, Marta. Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 167. ISBN 978-80-555-1611-0.
Ohlas:[4] 2014. BUDNIKOVA, Lesja. Substantyvacija nazv osib u slovackij ze ukrajinskij movach. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 250. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[4] 2016. MERGEŠ, Jozef. Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 161. ISBN 978-80-555-1636-3.
Ohlas:[3] 2017. KREDÁTUSOVÁ, Jarmila. Movni innovaciji - abreviatemy v sučasnij slovackij movi (u porivňanni z ukrajinskoju). In Ukrajinska mova, ISSN 1682-3540. 2017, no. 1(61), s. 90.
Ohlas:[4] 2017. PALKOVÁ, Lenka. Lexikón komunikačného registra tehotných žien na internetovom fóre. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2017 [cit. 2018-01-22], roč. 8, č. 29-30, s. 149. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/29-30_2017/Lenka_Palkova_studia.pdf>
Ohlas:[2] 2018. KLINGOVÁ, Jana. Emócie a emocionálnosť v mediálnej interakcii (so zameraním na jazyk mediálneho športu). In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2018, roč. 69, č. 2, s. 171-174.
Ohlas:[2] 2022. SLANČOVÁ, D., SPÁČILOVÁ, S. Štylistické výskumy v časopise Slovenská reč. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ISSN 0037-6981. - ISSN 1338-4279. 2022, roč. 87, č. 3, s. 283-306. SCOPUS.
Ohlas:[2] 2022. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Slovné asociovanie detí hovoriacich po slovensky. In Slovenská reč, ISSN 0037-6981. 2022, roč. 87, č. 1, s. 61-79. SCOPUS.
Ohlas:[2] 2023. KROLČÍKOVÁ, Romana. Slovenská vlogosféra v mediálnom a sociokultúrnom kontexte. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2023, roč. 88, č. 1, s. 7-31. SCOPUS.
Oblasť výskumu:020