Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012022413201567
Kategória:AAB
Autor:Sipko Jozef (100%)
Názov:Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2011
Rozsah:320 s.
ISBN:978-80-555-0371-4
Ohlas:[4] 2011. GUZI, Ľubomír. Lingvokuľturologičeskij analiz russkogo istoričeskogo narrativa. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 203. ISBN 978-80-555-0434-6.
Ohlas:[4] 2012. GUZI, Ľubomir. Vmesto predislovja: Precedentnyje javlenija i ich otraženije v jazyke (v častnosti na materijale precedentnych imen). In Refleksija precedentnych jedinic v jazyke : tematičeskij sbornik grantovogo projekta VEGA 1/0610/11 pod nazvaniem " Precedentnyje fenomeny kak jazykovyje kody etnokuľtury" ... Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 17. ISBN 978-80-555-0537-4.
Ohlas:[4] 2013. GUZI, Ľubomír. Good-bye Lenin. Precedentné meno a jeho jazykové konotácie. In Jazyk – médiá – text II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 4.11.2011 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 62. ISBN 978-80-555-0797-2.
Ohlas:[4] 2013. TKÁČOVÁ, Daniela. Korelácia lingvokultúrnych jednotiek s antropomorfnými kognitívnymi štruktúrami a inými nomináciami. In Hľadanie ekvivalentností VI.=V poiskach ekvivalentnosti VI. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 12.-14. septembra 2012 na KRaT IRUS FF PU v Prešove=sbornik dokladov, pročitannych na meždunarodnoj naučnoj konferencii, sostojavšejsia 12-14 senťabria 2012 g. na kafedre russkogo jazyka i translatologii Institutu rusistiki, ukrajinistiki i slavistiki FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 183. ISBN 978-80-555-0890-0.
Ohlas:[4] 2012. GALLO, Jan. K problematike precedentnych tekstov. In Reflexia precedentných jednotiek v jazyku : tematický zborník grantového projektu VEGA 1/0610/11. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 82. ISBN 978-80-555-0537-4.
Ohlas:[4] 2020. CHUDÁ, Lucia. Precedentný výraz cap-carap v súčasnom ruskom politickom diskurze. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI [online]. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2020 [cit. 2022-06-27], s. 101. ISBN 978-80-8127-272-1. Dostupný na internete <https://www.academia.edu/44372836/Mlad%C3%A1_rusistika_nov%C3%A9_tendencie_a_trendy_VI>
Ohlas:[4] 2020. JALOVÁ, Katarína. Reinterpretácia precedentných mien sovietskej literatúry v súčasnom ruskom mediálnom diskurze. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI [online]. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2020 [cit. 2022-06-27], s. 90. ISBN 978-80-8127-272-1. Dostupný na internete <https://www.academia.edu/44372836/Mlad%C3%A1_rusistika_nov%C3%A9_tendencie_a_trendy_VI>
Ohlas:[4] 2021. JALOVÁ, Katarína. Intertextualita a teória precedentnosti. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VII [online]. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2021 [cit. 2022-06-27], s. 96. ISBN 978-80-8127-327-8. Dostupný na internete <https://dspace.uniba.sk/xmlui/bitstream/handle/123456789/37/Jalova_Chuda_9788081273278.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
Ohlas:[3] 2020. CHUDÁ, Lucia. K problematike výskumu idiolektu V. Putina ako zdroja precedentných výrazov v politickom diskurze. In Opera Slavica : slavistické rozhledy, ISSN 1211-7676. 2020, roč. 30, č. 2, s. 39.
Ohlas:[2] 2016. KÁŠOVÁ, Martina. "Dobrý človek z Bratislavy". In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava : Ekonóm, 2016, s. 103. ISBN 978-80-225-4292-0. WOS:000392451400008.
Ohlas:[2] 2016. HÁJIK, Tomáš. Terminologické aspekty prekladu chromatických termínov – fenomén červenej v geopolitickom kontexte. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava : Ekonóm, 2016, s. 194. ISBN 978-80-225-4292-0. WOS:000392451400015.
Ohlas:[2] 2016. DULEBOVÁ, Irina. Idiolekt Putina ako zdroj precedentných výrazov súčasného ruského politického diskurzu. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava : Ekonóm, 2016, s. 116. ISBN 978-80-225-4292-0. WOS:000392451400009.
Ohlas:[2] 2018. JALOVÁ, Katarína. Literárne precedentné mená v ruskom mediálnom diskurze o protiruských sankciách. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 240. ISBN 978-80-225-4528-0. WOS:000589280200022.
Ohlas:[2] 2018. DULEBOVÁ, Irina. Vytváranie obrazu EÚ prostredníctvom literárnych precedentných. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 250. ISBN 978-80-225-4528-0. WOS:000589280200023.
Oblasť výskumu:020