Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012021609040854
Kategória:AAB
Autor:Lištiak Mandzáková Stanislava (100%)
Názov:Kvalita sexuálneho a partnerského života osôb a ťažším mentálnym postihnutím [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2011
Rozsah:291 s.
ISBN:978-80-555-0455-1
Ohlas:[3] 2012. MARKOVÁ, D., LUKŠÍK, I. Reprodukčné ašpirácie a sexuálne životné štýly z hľadiska náboženského presvedčenia a ich etické kontexty. In 20. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : sborník referátů. Brno : Tribun EU, s.r.o., 2012, s. 95. ISBN 978-80-904290-8-6.
Ohlas:[4] 2012. MARKOVÁ, D., LUKŠÍK, I. Etické a kultúrne aspekty reprodukcie na Slovensku v kontexte demografických teórií. In Sexuality V : zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 86. ISBN 978-80-557-03979-4.
Ohlas:[3] 2013. CHOVANEC, M., WIESS, P. Viceversa. In XXIV. Bohnické sexuologické dny : sborník textů. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013, s. 26. ISBN 978-80-7204-831-1.
Ohlas:[4] 2012. CHOVANEC, M., WEISS, P., REGÁSZ, I. Ženská sexualita. In Sexuológia=Sexuology : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti, ISSN 1335-8820. 2012, Roč. 12, č. 1, s. 27.
Ohlas:[3] 2012. CHOVANEC, M., WEISS, P., REGÁSZ, I. Vagína v monológu dnešnej doby. In 20. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : sborník referátů. Brno : Tribun EU, s.r.o., 2012, s. 38. ISBN 978-80-904290-8-6.
Ohlas:[3] 2012. CHOVANEC, M., WEISS, P. Transsexualizmus. In 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II : sborník referátů. CAT Publishing : Brno, 2012, s. 44. ISBN 978-80-904290-7-9.
Ohlas:[4] 2013. MARKOVÁ, D., LUKŠÍK, I. Významy pripisované sexualite v kontexte súčasnej sexuálnej morálky. In Sexuality VI : zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 107. ISBN 978-80-557-0479-1.
Ohlas:[6] 2013. HORŇÁK, Ladislav. Zvyšovanie kvality sexuálneho a partnerského života osôb s ťažším mentálnym postihnutím. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2013, roč. 2, č. 1, s. 73-74.
Ohlas:[6] 2013. MARKOVÁ, Dagmar. (Ne)postihnutý sexuálny život?. In Prohuman : odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2013 [cit. 2013-08-02], 11. marec. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/psychologia/ne-postihnuty-sexualny-zivot-recenzia-vedeckej-monografie>
Ohlas:[4] 2013. ŠRENKEL, Ján. Sexualita a sexuálna výchova klientov v domovoch sociálnych služieb na Slovensku. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 104. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[3] 2013. ŠRENKEL, Ján. Sexuálna výchova a protokol sexuality v domovoch sociálnych služieb. In 21. Celostátní kongres k sexulání výchově v České republice : Pardubice 2013 : sborník referátů. Ostrava : CAT, 2013, s. 220-221. ISBN 978-80-905386-1-0.
Ohlas:[4] 2013. KOZÁKOVÁ, Zdenka. Rodičovství osob s mentálním postižením. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 211. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] 2013. CHOVANEC, Michal. Mýty o sexe u osôb s postihnutím. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 146. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] 2013. MARKOVÁ, D., KOCINA, P. Medzi morálkou a právom: o etických diskurzoch sexuálnych a reprodukčných práv osôb s mentálnym postihnutím. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 305. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[3] 2013. HORŇÁK, Ladislav. Možnosti zlepšenia kvality života klientov domovov sociálnych služieb v oblasti sexuality a partnerských vzťahov. In 21. Celostátní kongres k sexulání výchově v České republice : Pardubice 2013 : sborník referátů. Ostrava : CAT, 2013, s. 52. ISBN 978-80-905386-1-0.
Ohlas:[4] 2013. HREBEŇÁROVÁ, Lucia. Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove , 2013, s. 195. ISBN 978-80-555-0956-3.
Ohlas:[3] 2014. CHOVANEC, M., WIESS, P. Zdravotne znevýhodnené osoby a ich mýty v sexe. In 6. Moravský regionální kongres k sexuální výchově : sborník referátů. Praha : Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. 22. ISBN 978-80-905696-0-7.
Ohlas:[4] 2013. MARKOVÁ, D. Sexuálna veda ako morálna konštrukcia: biológia ako ideológia. In Fyzika a etika VIII : veda ako kultúrny fenomén. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013, s. 50. ISBN 978-80-558-0482-8.
Ohlas:[3] 2014. ŠTĚRBOVÁ, D., RAŠKOVÁ, M. et al. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 31. ISBN 978-80-244-4132-0.
Ohlas:[4] 2015. MARKOVÁ, Dagmar. Diferencie v preferenciách v oblasti sexuálnej morálky u učiteľov a učiteliek žiakov a žiačok s mentálnym postihnutím: eticko-deskriptívna výskumná sonda. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 343. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[4] 2015. HORŇÁK, Ladislav. K sexuálnemu zneužívaniu žiakov s mentálnym postihnutím z pohľadu učiteľov. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 248. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[4] 2015. ROVŇANOVÁ, L., NEMCOVÁ, L. Vzdelávacie potreby slovenských učiteľov a učiteliek v oblasti sexuálnej výchovy v kontexte štandardov WHO pre sexuálnu výchovu v Európe. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 148. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[4] 2015. ŠTĚRBOVÁ, D., HARVANOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením: možnosti a limity dyadických vztahu. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 39. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[3] 2014. ŠTĚRBOVÁ, Dana. Sexual abuse, including the abuse of persons with intellectual disability. In The specifics of communication in relation to sexuality I: Helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014, s. 31. ISBN 978-80-244-4444-4.
Ohlas:[4] 2013. MARKOVÁ, D., LUKŠÍK, I. Reprodukcia v morálnych a kultúrnych kontextoch na Slovensku. In Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2013, s. 98. ISBN 978-80-244-4444-4.
Ohlas:[3] 2015. HORŇÁK, Ladislav. Aktuálne problémy sexuálneho zneužívania žiakov špeciálnych základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. In Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : sborník referatů. Praha : Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2015, s. 39. ISBN 978-80-905696-2-1.
Ohlas:[4] 2013. MARKOVÁ, Dagmar. Sexuálna veda ako morálna konštrukcia: biológia ako ideológia. In Fyzika a etika VIII : veda ako kultúrny fenomén. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 50. ISBN 978-80-555-0482-8.
Ohlas:[4] 2015. KOCINA, P., MARKOVÁ, D., JUROVÁ, J. Etické a právne rámce sexuálneho života osôb s mentálnym postihnutím. In Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím, [CD-ROM] . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 224. ISBN 978-80-555-1371-3.
Ohlas:[3] 2015. MARKOVÁ, Dagmar. Axiologické preferencie u učiteľov a učiteliek špeciálnych základných škôl: eticko-deskriptívny výskum morálnych hodnôt v oblasti sexuality. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2015, roč. 16, č. 1, s. 205.
Ohlas:[4] 2015. MARKOVÁ, D., KAMINSKA, M., JUROVÁ, J. Vedomosti z oblasti sexuality u študentov a študentiek sociálnej práce ako predpoklad pre sociálnu prácu s osobami s postihnutím. In Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím, [CD-ROM] . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 142. ISBN 978-80-555-1371-3.
Ohlas:[4] 2015. HORŇÁK, Ladislav. Špecifiká sexuality žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pochádzajúcich so sociálne znevýhodneného prostredia. In Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím, [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 96. ISBN 978-80-555-1371-3.
Oblasť výskumu:010