Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012020913455764
Kategória:AAB
Autor:Guzi Ľubomír (100%)
Názov:Lingvokuľturologičeskij analiz russkogo istoričeskogo narrativa [print] : (na materiale publicističeskich, literaturnych i dokumentalističeskich žanrov)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2011
Rozsah:206 s.
ISBN:978-80-555-0434-6
Ohlas:[6] 2012. SIPKO, Jozef. Lingvokuľturologičeskij analiz russkogo istoričeskogo narrativa. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2012-07-12], roč. 3, č. 9. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/sipko2.pdf>
Ohlas:[4] 2012. TARASENKO, Jelena Olegovna. Ocenka intelektuaľnogo potenciala ličnosti V.V. Putina v političeskom diskurse (po materialam SMI). In Reflexia precedentných jednotiek v jazyku : tematický zborník grantového projektu VEGA 1/0610/11... Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 104. ISBN 978-80-555-0537-4.
Ohlas:[6] 2013. ADAMKA, Pavol. Historia magistra vitae est alebo o knihe, ktorá núti rozmýšľať. In Linguae : European scientific language journal, ISSN 1337-8384. 2013, vol. 6, iss. 1, s. 65-69.
Ohlas:[4] 2013. ĽAŠUK, X. G. Političeskaja reklama v diskursivnom prostranstve : teoretičeskij aspekt. In Aktuálne otázky teórie diskurzu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 260. ISBN 978-80-555-0767-5.
Ohlas:[4] 2013. HANUDEĽOVA, Nadežda. Konservativnosť tradicionnoj ukrainskoj muzykaľno-instrumentaľnoj kuľtury. In Aktuálne otázky teórie diskurzu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 321. ISBN 978-80-555-0767-5.
Ohlas:[4] 2013. KORINA, Natalja. Universaľnoje i individuaľnoje v russkoj i slovackoj lingvokuľturach. In Hľadanie ekvivalentností VI. = V poiskach ekvivalentnosti VI. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 12.-14. septembra 2012 na KRaT IRUS FF PU v Prešove = sbornik dokladov, pročitannych na meždunarodnoj naučnoj konferencii, sostojavšejsia 12-14 senťabria 2012 g. na kafedre russkogo jazyka i translatologii Institutu rusistiki, ukrajinistiki i slavistiki FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 291. ISBN 978-80-555-0890-0.
Ohlas:[3] 2013. KALITA, I.V. Stilističeskije transformaciji russkich substandartov, ili kniga o slenge. Moskva : Diksi Press, 2013, s. 214. ISBN 978-5-905490-15-6.
Ohlas:[4] 2015. BADIDOVÁ, Mária. Etnokultúrny historizmus potemkinova dedina v súčasnej tlači. In 10. študentská vedecká a umelecká konferencia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2015, s. 280. ISBN 978-80-555-1310-2.
Ohlas:[4] 2015. DULEBOVÁ, Irina. Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka: Interkultúrny a lingvodidaktický aspekt. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-4053-3.
Ohlas:[4] 2015. HRČKOVÁ, Katarína. Materiál slovníkov ako východisko skúmania dynamiky obrazu spoločenských javov. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 53. ISBN 978-80-8127-134-2.
Ohlas:[4] 2016. BADIDOVÁ, Mária. Tabuľka hodností Petra I. ako zdroj historizmov. In Jazyk a kultúra [online], ISSN 1338-1148. 2016[cit. 2019-09-19], roč. 7, 27-28, s. 10. Dostupný na internete <file:///C:/Users/Michaela/Downloads/Maria_Badidova_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2015. ČIŽMÁROVÁ, Mária. Súčasný stav a perspektívy rozvoja slavistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. In Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske štúdiá. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 83. ISBN 978-80-555-1328-7.
Ohlas:[3] 2014. SIPKO, Jozef. Rubiť li novyje okna?. In Aktuaľnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 607. ISBN 978-80-210-7546-7.
Ohlas:[5] 2014. KALITA, Inna. Imperija znakov i simvolov. (Recenzija na knigu: Guzi, L.: Lingvokuľturologičeskij analiz russkogo istoričeskogo narrativa: (na materiale publicističeskich, literaturnych i dokumentalističeskich žanrov). In Vestnik, ISSN 1680-5755. Voronež : Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2014, s. 158.
Ohlas:[4] 2015. HANUDEĽOVÁ, N., KRAEV, A. Zoomorfizacia i antropomorfizacia nazvanij častej muzykaľnych instrumentov (na primere strojenija skripki i kolokola). In Jazyk-médiá-text III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 9.11.2012 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri FF PU v PO. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2015, s. 128. ISBN 978-80-555-1469-7.
Oblasť výskumu:020